TTE-energi, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E79C1

PDF

Kommenterad dagordning

I2022/01532

2022-07-18

Infrastrukturdepartementet

Rådets extrainsatta möte (transport, telekommunikationer, energi) den 26 juli 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Energiförsörjningstrygghet i EU och ytterligare åtgärder inför nästa vinter

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Åsiktsutbyte.

Ansvarigt statsråd:

Khashayar Farmanbar

Förslagets innehåll:

Vid det extrainsatta energirådsmötet väntas en diskussion om energiförsörjningstrygghet i EU och ytterligare åtgärder inför nästa vinter. Kommissionen har aviserat en plan för förbrukningsminskningar för gas i EU den 20 juli 2022, som en del av det så kallade vinterpaketet. Planen, eller delar av den, kan komma att föreslås som bindande eller som rekommendationer. Paketet förväntas bland annat innehålla förslag om gemensamma principer för gasransonering, en redogörelse för redan vidtagna förberedande åtgärder i medlemsstaterna och en årsscenarioanalys för EU:s försörjningstrygghet. Förbrukningsminskningsplanen väntas också innehålla förslag på åtgärder för att minska gasanvändningen i Europa.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar ambitionen med möjliga åtgärder för att minska beroendet av import av fossila bränslen och anser att EU:s beroende av fossila bränslen bör fasas ut så snabbt som möjligt.

Regeringen ser positivt på förnyade diskussioner om åtgärder för försörjningstryggheten och hur EU-samordning kan bidra till att stärka den.

Regeringen avser verka för att planen för förbrukningsminskning av gas tar hänsyn till att vissa medlemsstater har ett större behov av att skydda andra kunder än hushållskunder. Detta beroende på hur kundstrukturen i gasnätet ser ut och på att synnerligen samhällsviktiga kunder kan finnas som inte får tas upp som skyddade kunder.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

-

Fortsatt behandling av ärendet: Ännu inte känd.

Faktapromemoria:

Fakta-PM har ej upprättats.

2 (2)