Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning TTE (transport) 18 juni 2024

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8271

PDF

Kommenterad dagordning Ministerrådsmöte TTE med EU:s transportministrar 18 juni 2024

2024-06-10

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Rådets möte (transport, telekommunikationer, energi) den 18 juni 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Lagstiftningsöverläggningar

3.Förordning om Europeiska sjösäkerhetsbyrån och om upphävande av förordning (EG) nr 1406/2002

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Antagande av allmän riktlinje

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Förslaget om en ny förordning för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) är ett av fem förslag som kommissionen presenterade den 1 juni 2023 i det s.k. sjöfartspaketet. Förslaget syftar till att anpassa EMSA:s nuvarande mandat till nya uppgifter till följd av sjöfartens utveckling inom bl.a. sjösäkerhet, utfasning av fossila bränslen, sjöfartsskydd, cybersäkerhet, övervakning och hjälp vid krishantering.

Förslaget till allmän riktlinje innebär att EMSA:s mandat till stor del uppdateras i enlighet med de intentioner som kommissionen presenterade i förslaget.

Under förhandlingarna har regeringen verkat för att EMSA:s mandat ska vara utformat på ett tydligt sätt och ha stöd i befintlig EU-lagstiftning. Regeringen har också verkat för att EMSA inte ska ta fram några bindande regler då det inte finns något stöd för detta i nuvarande EMSA-förordning. Vidare har regeringen ifrågasatt storleksordningen på ökningen av EMSA:s budget och invänt mot att finansiering ska ske med CEF-medel och i stället föreslagit att finansiering kan ske genom omprioritering i administrationsbudgeten.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringens bedömning är att den allmänna riktlinjen hörsammar mycket av det som Sverige framfört under förhandlingarna i rådet. Regeringen bedömer mot den bakgrunden att Sverige kan godkänna allmän riktlinje.

Datum för tidigare behandling i riksdagen Överläggning i trafikutskottet den 3 oktober 2023.

Fortsatt behandling av ärendet

Trepartsförhandlingar kan inledas när ett nytt Europaparlament är på plats.

Faktapromemoria

2022/23:FPM104

4.Direktivet om flodinformationstjänster (RIS)

(Direktiv om ändring av direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Antagande av allmän riktlinje

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Kommissionen presenterade den 26 januari 2024 ett förslag om ändring av

2 (12)

det s.k. RIS-direktivet. Förslagets övergripande syfte är att bidra till ökad effektivitet och säkerhet i inlandssjöfarten. Förslaget innebär bland annat ett ändrat tillämpningsområde, vilket skulle innebära att direktivet måste genomföras av medlemsstater som har inre vattenvägar och inlandshamnar som är utpekade i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), oavsett om vattenvägarna är förbundna till andra medlemsstater eller inte.

Förslaget till allmän riktlinje har skrivningar om tillämpningsområdet som innebär att medlemsstater som inte har några inre vattenvägar som är förbundna till inre vattenvägar i andra medlemsstater fortsatt inte behöver genomföra direktivet.

Sverige har inga inre vattenvägar som är förbundna till andra medlemsstaters inre vattenvägar och har därför inte genomfört RIS-direktivet. Under behandlingen i rådet har regeringen verkat för att Sverige fortsatt inte ska omfattas av direktivets tillämpningsområde.

Förslag till svensk ståndpunkt

Förslaget till allmän riktlinje innebär att Sverige inte behöver genomföra direktivet. Mot bakgrund av detta bedömer regeringen att Sverige kan godkänna allmän riktlinje.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Överläggning i trafikutskottet den 16 april 2024.

Fortsatt behandling av ärendet

Europaparlamentets behandling pågår.

Faktapromemoria

2023/24:FPM42

5.Förordning om utnyttjande av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet, om ändring av direktiv 2012/34/EU och om upphävande av förordning (EU) nr 913/2010

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Antagande av allmän riktlinje

3 (12)

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Förslaget till ny förordning om järnvägskapacitet presenterades av kommissionen den 11 juli 2023 som en del av paketet för gröna transporter. Syftet med förslaget är att öka kapaciteten på järnvägsnäten och underlätta för den gränsöverskridande trafiken, genom att förbättra processerna för kapacitetstilldelning och trafikledning.

Under förhandlingarna i rådet har förslaget ändrats i flera avseenden, vilket har resulterat i att medlemsstaternas direkta inflytande över järnvägskapacitetsförvaltningen har ökat genom att kunna ge bindande strategisk vägledning till infrastrukturförvaltarna. Detta innefattar bland annat att medlemsstater kan ge bindande riktlinjer om vilken typ av tidtabellsdesign en infrastrukturförvaltare ska använda sig av, vilka volymer av kapacitet som ska förplaneras för olika marknadssegment och förfarande för lösning av konflikter mellan ansökningar om kapacitet. Användningen av samhällsekonomiska kriterier har i stället fått en nedspelad roll.

Regeringen har under behandlingen i rådet bland annat drivit att inflytandet från medlemsstaternas strategiska vägledning behöver begränsas för att undvika en fragmentisering av kapacitetstilldelningen, vilket skulle försämra förutsättningarna för den gränsöverskridande järnvägstrafiken. Regeringen har också verkat för att objektiva samhällsekonomiska kriterier bör användas vid konflikthantering och förplanering av trafik.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen gör bedömningen att förändringarna som skett i förslaget under behandlingen i rådet medför en risk för fragmentisering av de europeiska järnvägsnäten som negativt kan påverka förutsättningarna för den gränsöverskridande järnvägstrafiken.

Mot den bakgrunden bedömer regeringen att det finns skäl för Sverige att avstå från att stödja förslaget till allmän riktlinje om inte tydliga förbättringar för den gränsöverskridande trafiken förs in i de slutliga textförslagen inför ställningstagande vid det aktuella rådsmötet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Överläggning i trafikutskottet den 17 oktober 2023.

4 (12)

Fortsatt behandling av ärendet

Europaparlamentet antog sin ståndpunkt den 12 mars. Om allmän riktlinje antas vid TTE-rådet kan trepartsförhandlingar inledas när ett nytt Europaparlament är på plats.

Faktapromemoria

2022/23:FPM131

6.Direktivet om den unionsomfattande verkan av vissa kördiskvalifikationer

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Kommissionen presenterade den 1 mars 2023 ett förslag till ett nytt direktiv om körkortsåterkallelse inom ramen för vägtrafiksäkerhetspaketet. Syftet med direktivet är att införa ett system för att slutliga beslut om körkortsåterkallelse ska få verkan i hela unionen i de fall en medlemsstat återkallar ett körkort som har utfärdats i en annan medlemsstat.

Lägesrapporten beskriver bland annat hur medlemsstaterna ska gå till väga när de dels återkallat en annan medlemsstats körkort, dels hur den medlemsstat som utfärdat körkortet ska gå till väga när en återkallelse blir aktuell. Vidare redogör lägesrapporten för varför dessa bestämmelser ska finnas i körkortsdirektivet i stället för i ett separat direktiv.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige noterar ordförandeskapets lägesrapport.

Regeringen har för avsikt att i de kommande förhandlingarna i rådet fortsatt verka för en reglering som bidrar till att körkortsåterkallelser i en medlemsstat än den som utfärdat körkortet får en större effekt inom hela EU jämfört med i dag. Regeringen kommer samtidigt att verka för att förslaget ska innebära rimliga administrativa bördor för berörda myndigheter.

5 (12)

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Regeringen informerade om vägtrafiksäkerhetspaketet i trafikutskottet den 14 mars 2023 och överlade i trafikutskottet den 4 maj 2023.

Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingarna i rådet väntas fortsätta under det ungerska ordförandeskapet.

Faktapromemoria

2022/23:FPM70

7.Direktivet om ändring av rådets direktiv 96/53/EC om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Kommissionen presenterade ett förslag till revidering av direktivet om tunga fordons mått och vikt den 13 juli 2023. Förslaget utgör en del av paketet för gröna transporter. Syftet är att främja användning av fossilfria eller intermodala transporter genom att tillåta högre vikter eller höjder för dessa fordon. Förslaget innebär också att alla internationella transporter med längre och tyngre fordon som inte följer de standardiserade EU-måtten för varje ingående del i en fordonskombination (s.k. EMS-fordon) förbjuds. Detta för att harmonisera regelverket.

Under förhandlingarna i rådet har utestående knäckfrågor diskuterats. Dessa rör i vilken grad nollutsläppsfordon ska främjas genom att tillåta ökad vikt för dessa fordon, vilken påverkan tyngre fordon har på infrastruktur och vilken typ av internationell trafik med tyngre fordon som ska accepteras.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige noterar ordförandeskapets lägesrapport.

6 (12)

Regeringen har för avsikt att i de kommande förhandlingarna i rådet fortsatt verka för ett regelverk som fortsatt tillåter gränsöverskridande transporter med längre och tyngre fordon utifrån nationella regelverk och som i tillräcklig grad tar hänsyn till infrastrukturens förutsättningar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Överläggning i trafikutskottet den 17 oktober 2023. Information i trafikutskottet ägde rum den 28 november 2023 och samråd med EU- nämnden den 1 december 2023 inför TTE-rådet den 4 december 2023.

Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingarna i rådet väntas fortsätta under det ungerska ordförandeskapet.

Faktapromemoria

2022/23:FPM130

8.Förordning om passagerares rättigheter i samband med multimodala resor

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer

Förslagets innehåll

Kommissionen föreslog den 29 november 2023 en ny förordning om multimodala resor, dvs. resor där man kombinerar minst två trafikslag, t.ex. buss och tåg, för att nå ett resmål. Det handlar bland annat om rättigheter vid förseningar och assistans till personer med funktionsnedsättning. Syftet med den nya förordningen är att stärka rättigheter för resenärer som genomför resor med kombinerade trafikslag.

Lägesrapporten beskriver bland annat att en central del i förhandlingarna har varit att tydliggöra reglerna i den nya förordningen och dess förhållande till befintliga EU-förordningar om resenärsrättigheter. Ordförandeskapet har också föreslagit en uppmjukning av tillsynsreglerna i den nya förordningen som enligt flera medlemsstater är alltför detaljerade.

7 (12)

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige noterar ordförandeskapets lägesrapport.

Regeringen har för avsikt att i de kommande förhandlingarna i rådet fortsatt verka för att den nya förordningen blir så tydlig och lätt att tillämpa som möjligt. När det gäller reglerna om tillsyn i den nya förordningen avser regeringen att verka för att de åtgärder som vidtas för att uppnå detta är proportionerliga. Regeringen avser vidare att verka för ändamålsenliga regler som säkerställer ett starkt skydd för resenärer samtidigt som näringsidkarnas intressen beaktas. Regeringen kommer också att verka för att eventuella ökade kostnader för myndigheternas tillsyn begränsas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Överläggning i civilutskottet den 13 februari 2024. Information i civilutskottet ägde rum den 21 maj 2024.

Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingarna i rådet väntas fortsätta under det ungerska ordförandeskapet.

Faktapromemoria

2023/24:FPM31

9.Direktiv om ändring av rådets direktiv 92/106/EEG om kombinerad transport

(Direktiv om ändring av rådets direktiv 92/106/EEG vad gäller en ram till stöd för intermodal transport av gods och förordning (EU) 2020/1056 vad gäller beräkning av externa kostnadsbesparingar och generering av aggregerade uppgifter)

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Lägesrapport

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Som en del av paketet för gröna transporter presenterade kommissionen ett förslag om ändring av direktivet om kombinerade transporter den 7

8 (12)

november 2023. Förslaget syftar till att öka de kombinerade transporternas marknadsandel. Det ska göras genom att de intermodala transporter som sänker de externa kostnaderna med minst 40 procent jämfört med transporter som enbart går på väg ska ingå i definitionen av kombinerad transport och vara mottagare av åtgärder som ska främja dessa transporter.

Lägesrapporten beskriver de centrala frågeställningarna, såsom utformningen av definitionen av begreppet kombinerad transport, dvs. vilka transporter som bör främjas. En alternativ definition har diskuterats som baseras på hur stor andel av den totala kombinerade transporten som vägsträckorna maximalt får uppgå till. Lägesrapporten redogör även för behandlingen av förslaget om att varje medlemsstat ska besluta om ett nationellt politiskt ramverk för främjande av kombinerad transport och om diskussionen om vad målet för åtgärderna som ingår i det nationella politiska ramverket bör vara.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige noterar ordförandeskapets lägesrapport.

Regeringen har för avsikt att i de kommande förhandlingarna i rådet fortsatt verka för att direktivet främjar kombinerad transport på ett bättre sätt än nuvarande direktiv utan att det påförs påtagliga administrativa kostnader för företag och behöriga myndigheter.

Datum för tidigare behandling i riksdagen Överläggning i trafikutskottet den 23 januari 2024.

Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingarna i rådet väntas fortsätta under det ungerska ordförandeskapet.

Faktapromemoria

2023/24:FPM21

9 (12)

Icke lagstiftande verksamhet

10.Rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 04/2024 om EU:s trafiksäkerhets mål

Vilken typ av behandling förväntas i rådet

Antagande

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson

Förslagets innehåll

Europeiska revisionsrätten har granskat kommissionens åtgärder utifrån dess roll att samordna unionens verksamhet inom trafiksäkerhet. I rapporten lämnar revisionsrätten ett antal iakttagelser och rekommendationer.

Förslaget till rådsslutsatser om Europeiska revisionsrättens rapport erkänner vikten av ett fortsatt trafiksäkerhetsarbete och innehåller rådets slutsatser för att nå unionens ambitiösa mål inom trafiksäkerhet. Slutsatserna hänvisar i flera delar till redan antagna initiativ för ökad trafiksäkerhet. Slutsatserna erkänner eller uppmuntrar också initiativ inom områden som ny teknik, bra vägunderhåll och att dela kunskap och viss information mellan medlemsstaterna.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna och står bakom betydelsen av att fortsätta arbeta för en stärkt trafiksäkerhet på väg. Det är särskilt positivt att slutsatserna beaktar medlemsstaternas olika utgångspunkter och att trafiksäkerhet är en delad kompetens inom vilken medlemsstaterna samarbetar. Regeringen bedömer att Sverige kan ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Ingen tidigare behandling.

Fortsatt behandling av ärendet

Ingen fortsatt behandling förutses.

Faktapromemoria

Ingen faktapromemoria föreligger.

10 (12)

Övriga frågor

11. a) Pågående lagstiftningsärenden

i)Förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet (SESII+)

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande lagstiftningspaketet om det gemensamma europeiska luftrummet.

ii)Direktivet om ändring av direktiv 2009/18/EG om utredning av olyckor i sjötransportsektorn

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna om revideringen av olycksutredningsdirektivet.

iii)Direktiv om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande revideringen av hamnstatskontrolldirektivet.

iv)Direktiv om ändring av direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande revideringen av flaggstatsdirektivet.

v)Direktiv om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande revideringen av direktivet om föroreningar från fartyg.

vi)Förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller raster och vila inom sektorn för tillfällig persontransport

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande förordningen om ändrade kör- och vilotider för bussförare.

11 (12)

vii)Direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

Information från ordförandeskapet om trepartsförhandlingarna gällande revideringen av det s.k. CBE-direktivet om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.

b)Presentation av den fjärde lägesrapporten om plattformen för internationella persontransporter på järnväg (IRP)

Information från den österrikiska och den nederländska delegationen.

c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Den ungerska delegationen avser informera om arbetsprogrammet på transportområdet för det ungerska ordförandeskapet som inleds den 1 juli 2024.

12 (12)