Till innehåll på sidan

Kommenterad dagordning GAC sammanhallning 18 juni 2024

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F826F

DOCX
Kommenterad dagordning rådet 2024-06- 10 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Allmänna rådets möte (sammanhållning) den 18 juni 2024

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och nästa strategiska agenda 2024–2029

- Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:
Det belgiska ordförandeskapet pekar i sin bakgrundsnot på den roll sammanhållningspolitikens har spelat för EU:s utveckling, konkurrenskraft och konvergens och uppmanar medlemsstaterna att diskutera kopplingen mellan den nya strategiska agendan 2024–2029 och sammanhållningspolitiken efter 2027.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen har i förhandlingarna om den strategiska agendan redan indikerat att den aviserade utvidgningen av unionen kommer att påverka politikområden och kräva reform av de mest budgetintensiva, till exempel sammanhållning.

Regeringen anser att arbetet för sammanhållning kan bidra till återhämtning, konkurrenskraftig hållbarhet och grön och digital omställning. Det finns dock utmaningar med att hantera dagens många EU-instrument med liknande syften för att åstadkomma detta, förenkling behövs. Regeringen anser att arbetet för sammanhållning ska vara långsiktigt och bidra till att stödja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För regeringen är det viktigt att de insatser som görs ska vara innovativa och ha högt EU-mervärde.

Regeringen anser att förhandlingen om den framtida utformningen av regelverket för nästa programperiod ska ske inom ramen för förhandlingarna om EU:s nästa budget. Regeringen anser att fortsatt öppenhet och handel med tredje land är centralt för EU:s och europeiska regioners konkurrenskraft.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i näringsutskottet.

Rådets slutsatser om meddelandet om den nionde sammanhållningsrapporten

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Peter Kullgren

Förslagets innehåll:
Efter kommissionens presentation av sitt meddelande om den nionde sammanhållningsrapporten har det belgiska ordförandeskapet tagit fram ett utkast till rådets slutsatser som därefter har granskats och förutses godkännas av rådets förberedande organ. I slutsatserna påminns om vad som står i rapporten, om sammanhållning i fördraget, om tidigare antagna rådets slutsatser samt lämnas en rad medskick, önskemål och utmaningar som bedöms behöva beaktas inför utformningen av den regelverket för nästa programperiod men slutsatserna föregriper inte förhandlingarna om strategiska agendan eller om EU:s nästa budget.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen anser att förslaget till rådets slutsatser kan antas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i näringsutskottet.