Kommenterad dagordning FAC forsvar 240528

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7B86

PDF

Försvarsdepartementet

Rådet för utrikes frågor (försvarsministrarna) den 28 maj 2024

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

EU:s höga representant Josep Borrell väntas informera om aktuella frågor på det säkerhets- och försvarspolitiska området.

4. Europeiska unionens stöd till Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna väntas diskutera EU:s kortsiktiga och långsiktiga militära stöd till Ukraina. Fokus väntas ligga på olika initiativ för att förse Ukraina med artilleriammunition och luftvärn, stödet genom den europeiska fredsfaciliteten (EPF), insatsen EUMAM Ukraina och EU:s säkerhetsåtaganden till Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen verkar fortsatt för ett starkt och långsiktigt stöd från EU till Ukraina - politiskt, militärt, ekonomiskt, humanitärt och rättsligt. Regeringen verkar för att stödet ska utformas efter Ukrainas behov.

Regeringen avser vid mötet informera om beslutet att stödja det tjeckiska ammunitionsinitiativet och avsikten att stödja det tyska initiativet inom luftförsvar.

Regeringen välkomnar att beslut om ett särskilt Ukrainakuvert inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten (EPF) är fattat. Regeringen kommer

fortsatt verka för att flexibiliteten för vad som är stödberättigat nyttjas, i syfte att säkerställa ett starkt och långsiktigt stöd till Ukraina.

Regeringen välkomnar rådets beslut vid GAC den 21 maj om nästa steg i processen för att använda den extraordinära avkastningen från den ryska centralbankens immobiliserade tillgångar för att stödja Ukraina, inklusive genom militärt stöd.

Regeringen verkar även för att långsiktiga säkerhetsåtaganden mellan EU och Ukraina upprättas och att en överenskommelse snart kan nås.

Regeringen stödjer EU:s militära utbildningsinsats (EUMAM Ukraina) och bidrar fortsatt till insatsen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Dagordningspunkten har diskuterats vid Rådet för utrikesfrågor (försvarsministrarna) den 14 november 2023. Inför detta möte skedde samråd med EU-nämnden den 10 november 2023. EU:s stöd till Ukraina diskuterades även vid Rådet för utrikesfrågor (jumboformat) den 22 april 2024. Inför detta möte skedde samråd med EU-nämnden den 19 april 2024.

5. Försvarsberedskap

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Pål Jonson

Diskussionens innehåll: Försvarsministrarna väntas diskutera EU:s försvarsindustriella beredskap, med fokus på kommissionens meddelande om en Europeisk försvarsindustristrategi, EDIS, och förordningsförslaget om ett Europeiskt försvarsindustriellt program, EDIP. Tillgången till finansiering för försvarsindustrin väntas också diskuteras.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att det mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget finns ett behov av att stärka den europeiska försvarsindustriella och teknologiska basen. Regeringen stödjer därför ambitionen och målsättningen med EDIS och EDIP.

2 (3)

Regeringen verkar för att EDIP stödjer en bred och öppen konkurrenskraftig marknad som möjliggör för den svenska försvarsindustrins deltagande. Samarbete med partners utanför EU, såsom Storbritannien och USA, är viktigt, inte minst utifrån försörjningstrygghet då leveranskedjor är internationella.

Regeringen välkomnar ambitionen i EDIP att EU bör bidra till återhämtning, återuppbyggnad och modernisering av Ukrainas försvarsindustri.

Regeringen anser att en möjlighet att stärka finansieringen av försvarsindustrin är att se över Europeiska Investeringsbankens (EIB) villkor för finansiering för säkerhet och försvar så att de bättre överensstämmer med EU:s prioriteringar. Detta skulle innebära att man diskuterar och omvärderar listan över uteslutna verksamheter samt omprövar EIB:s utlåningspolicy för försvarsindustrin och andra restriktiva element. Detta ska göras samtidigt som påverkan på EIB:s riskprofil beaktas och EIB:s finansiering värnas. Hinder för finansiering från privat sektor bör också åtgärdas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Stärkandet av den europeiska försvarsindustriella och teknologiska basen diskuterades vid Europeiska rådets möte den 21–22 mars 2024. Inför detta möte skedde samråd med EU- nämnden 20 mars 2024.

----------------------------------------------------------------

3 (3)