240508 UUKI, dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F7681

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för utbildning, ungdom,

kultur och idrott

13–14 m aj 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

UNGDOMSFRÅGOR

3.Slutsatser om arvet från Europaåret för ungdomar 2022

-Godkännande

4.Slutsatser om de europeiska och internationella politiska dagordningarna om barn, ungdom och barns rättigheter

-Godkännande

5.Resolution om politiken för ungdomsarbete i ett Europa som ger egenmakt

-Godkännande

6.Slutsatser om inkluderande samhällen för ungdomar

-Godkännande

7.Uppföljning av resultaten av EU:s ungdomskonferens den 2–5 mars 2024 i Gent

-Riktlinjedebatt

UTBILDNING

8.Rådets rekommendation ”Europa på väg” – möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte för alla (Kommissionens förslag till rättslig grund: artiklarna 165 och 166 i EUF-fördraget)

- Antagande

9.Slutsatser om främjande av evidensbaserad politik och praxis inom utbildning för att förverkliga det europeiska utbildningsområdet

-Godkännande

10.Artificiell intelligens inom utbildning: att kombinera teknisk innovation med utbildning av god kvalitet för alla

-Riktlinjedebatt

11.Övriga frågor

Ungdomsfrågor

a) Stöd till ukrainska ungdomar

- Information från ordförandeskapet

b)Resultatet av diskussionerna vid det informella frukostmötet inom EU:s ungdomsdialog

- Information från ordförandeskapet

c)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern

Utbildning

d) En europeisk examen

- Information från kommissionen

e)Främjande av en rättsstatskultur genom utbildning - Information från kommissionen

f)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern

Icke lagstiftande verksamhet

KULTUR, AUDIOVISUELLA FRÅGOR OCH MEDIEFRÅGOR

12.Slutsatser om stöd till influerare som skapare av onlineinnehåll

-Godkännande

13.Slutsatser om att stärka de kulturella och kreativa sektorerna genom datadriven publikutveckling

-Godkännande

14.Förbereda de kulturella och kreativa sektorernas framtid för den artificiella intelligensens (AI) tidsålder

-Riktlinjedebatt

IDROTT

15.Resolution om EU-arbetsplanen för idrott (1 juli 2024–31 december 2027)

-Godkännande

16.Slutsatser om den egenorganiserade idrottens bidrag till att stödja aktiva och hälsosamma livsstilar i Europeiska unionen

-Godkännande

17.Frivilligarbetarnas roll inom den europeiska idrotten - Riktlinjedebatt

18.Övriga frågor

Kultur, audiovisuella frågor och mediefrågor

a)Val av europeisk kulturhuvudstad 2028 – Bourges - Information från den franska delegationen

b)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern

Idrott

c)Konsekvenserna av Rysslands anfallskrig för den ukrainska idrottssektorn4 - Information från ordförandeskapet

d)Den europeiska dimensionen av de olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024

- Information från den franska delegationen

e)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern