231117 JoF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F331E

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske

20 novem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

FISKE

3.Rådets förordning om fastställande för 2024 av fiskemöjligheter i Atlanten och Nordsjön

-Föredragning av kommissionen

-Diskussion

4.Rådets förordning om fastställande för 2024 av fiskemöjligheter i Medelhavet och Svarta havet

-Föredragning av kommissionen

-Diskussion

JORDBRUK

5.Slutsatser om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden

-Godkännande

6.Övriga frågor Jordbruk

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om växter som framställts med hjälp av vissa nya genomiska metoder och livsmedels- och foderprodukter – lägesrapport

-Information från ordförandeskapet

b)Genomförandet av EU:s skogsstrategi för 2030 - Information från kommissionen

c)Icke träbaserade skogsprodukter

- Information från ordförandeskapet