230902 RIF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F18FE

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes

frågor

28 septem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

ÖVRIGA INRIKES FRÅGOR

Lagstiftningsöverläggningar

3.(ev.) Förordningen om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn

-Partiell allmän riktlinje

4.Migrations- och asylpakten

-Lägesrapport

5.Övriga frågor

Icke lagstiftande verksamhet

6.Samarbete med Latinamerika för att bekämpa den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln

-Lägesrapport

7.Asyl och migration: den yttre dimensionen

-Diskussion

Konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina

a)(ev.) Förlängning av det tillfälliga skydd som beviljats genom rådets genomförandebeslut (EU) 2022/382 av den 4 mars 2022

- Politisk överenskommelse

b)Inre säkerhet

- Lägesrapport

8.Övriga frågor

Andra konferensen om gränssäkerhet mellan EU och arabländerna (EABSC 2023)

(Porto den 15–16 november 2023) - Information från Portugal