Till innehåll på sidan

230915 JoF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F16F2

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske

18 septem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

JORDBRUK

3.Direktivet om markhälsa: Skydd, hållbar förvaltning och återställande av mark i EU – jordbruksaspekter

-Information från kommissionen

-Riktlinjedebatt

Icke lagstiftande verksamhet

JORDBRUK

4.Handelsrelaterade jordbruksfrågor

-Information från kommissionen

-Diskussion

5.En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden: Att forma framtiden för EU:s landsbygdsområden

-Diskussion

FISKE

6.EU OCH FÖRENADE KUNGARIKET: Årligt samråd om fiskemöjligheter - -

-Diskussion

7.EU–Norge och kuststaterna: Årliga samråd för 2024

-Diskussion

8.Övriga frågor

Jordbruk

FN:s toppmöte om livsmedelssystem +2 – lägesanalys (Rom den 24–26 juli 2023)

- Information från ordförandeskapet