Till innehåll på sidan

230915 GAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F16F0

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor

19 septem ber 2023

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

3.Rådets förordning om ändring av förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen

(Rättslig grund: artikel 342 i EUF-fördraget)

-Föredragning av Spanien

-Diskussion

-Antagande

4.Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 26–27 oktober 2023: utkast till kommenterad dagordning

-Diskussion

5.Lagstiftningsprogrammering: avsiktsförklaring

-Föredragning av kommissionen

-Diskussion

6.Den årliga rättsstatsdialogen: utvärdering

-Diskussion

7.Den årliga rättsstatsdialogen: övergripande diskussion

-Diskussion

8.Övriga frågor