240614 TTE dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8269

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för transport,

telekommunikation och energi

18 juni 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

Sjötransport

3.Förordning om Europeiska sjösäkerhetsbyrån och om upphävande av förordning (EG) nr 1406/2002

-Allmän riktlinje

4.Direktivet om flodinformationstjänster (RIS)

-allmän riktlinje

Landtransport

5.Förordning om utnyttjande av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet, om ändring av direktiv 2012/34/EU och om upphävande av förordning (EU) nr 913/2010

-Allmän riktlinje

6.Direktivet om den unionsomfattande verkan av vissa kördiskvalifikationer

-Lägesrapport

7.Direktivet om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

-Allmän riktlinje

Övergripande frågor

8.Förordning om passagerares rättigheter i samband med multimodala resor

-Lägesrapport

9.Direktivet om ändring av rådets direktiv 92/106/EEG om kombinerad transport

-Lägesrapport

Icke lagstiftande verksamhet

Landtransport

10.Slutsatser om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 04/2024 om EU:s trafiksäkerhetsmål

- Godkännande

11.Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

i)Förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet (SES2+-paketet)

ii)Direktivet om ändring av direktiv 2000/18/EG om utredning av olyckor i sjötransportsektorn

iii)Direktivet om ändring av direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll

iv)Direktivet om ändring av direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser

v)Direktivet om ändring av direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg

vi)Förordningen om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller raster och vila inom sektorn för tillfällig persontransport

vii)Direktivet om ändring av direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Information från ordförandeskapet

b)Presentation av den fjärde lägesrapporten om plattformen för internationella persontransporter på järnväg (IRP)

- Information från den österrikiska och nederländska delegationen

c)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern