240614 Miljo dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8267

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för miljö

17 juni 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Direktivet om markövervakning

-Allmän riktlinje

4.Direktivet om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall

-Allmän riktlinje

5.Direktivet om styrkande och framförande av uttryckliga miljöpåståenden (direktivet om miljöpåståenden)

-Allmän riktlinje

Icke lagstiftande verksamhet

6.Slutsatser om det åttonde miljöhandlingsprogrammet

-Godkännande

7.Meddelande om Europeiska unionens klimatmål för 2040

-Riktlinjedebatt

8.Meddelande om hanteringen av klimatriskerna

-Diskussion

9.Övriga frågor

a)Aktuella lagstiftningsförslag

i.Förordningen om förebyggande av förluster av plastpellets i syfte att minska mikroplastförorening

ii.Förordningen om cirkularitetskrav för fordonskonstruktion och hantering av uttjänta fordon

- Information från ordförandeskapet

b)Rapporter om ett viktigt internationellt möte som nyligen ägt rum

Fjärde mötet i den mellanstatliga förhandlingskommittén för att utarbeta ett internationellt rättsligt bindande instrument om plastföroreningar, inbegripet i den marina miljön (INC-4) (Ottawa, Kanada, 23-29 april 2024)

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

c)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern