240614 EPSCO dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2023/24:4F8263

PDF

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för sysselsättning,

socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

20 - 21 juni 2024

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkterna

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

Lagstiftningsöverläggningar

3.Revidering av direktivet om europeiska företagsråd

-Allmän riktlinje

4.Direktivet om genomförande av principen om likabehandling (artikel 19)

-Allmän riktlinje

5.Direktivet om praktiktjänstgöring

-Lägesrapport

Icke lagstiftande verksamhet

6.Den inre marknadens sociala dimension - Riktlinjedebatt

7.Den europeiska planeringsterminen 2024

a) Vårpaketet

- Föredragning av kommissionen

b)Social konvergens i unionen: yttrande från sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd

- Godkännande

8.Genomförande av rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden: sysselsättningskommitténs huvudbudskap

-Godkännande

9.Huvudslutsatser om 2024 års rapport om pensionernas tillräcklighet från kommittén för socialt skydd och Europeiska kommissionen

-Föredragning av ordföranden för kommittén för socialt skydd

10.Slutsatser om pensionernas tillräcklighet

-Godkännande

11.La Hulpe-förklaringen om framtiden för den europeiska pelaren för sociala rättigheter

-Godkännande

12.Slutsatser om sociala investeringars och reformers betydelse för motståndskraftiga ekonomier

-Godkännande

13.Frivilliga vägledande principer för EU:s medlemsstater som utarbetats av sysselsättningskommittén och kommittén för socialt skydd för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av sociala investeringar och reformer

-Godkännande

14.Rådets rekommendation om förstärkta kvalitetskriterier för praktikprogram

-Lägesrapport

15.Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om inrättande av EU:s talangreserv - Information från ordförandeskapet

b)Arbetskrafts- och kompetensbrist i EU: en handlingsplan - Information från kommissionen

c)Europaåret för kompetens

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

d) Ordförandeskapsevenemang

- Information från ordförandeskapet

e)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Lagstiftningsöverläggningar

16.Läkemedelspaketet:

a)Direktivet om unionsregler för humanläkemedel

b)Förordningen om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och om fastställande av regler för Europeiska läkemedelsmyndigheten

-Lägesrapport

-Riktlinjedebatt

Icke lagstiftande verksamhet

17.Slutsatser om den europeiska hälsounionens framtid

-Godkännande

18.Rådets rekommendation om cancerformer som kan förebyggas genom vaccination (Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 168.6 i EUF- fördraget)

-Antagande

19.Övriga frågor

a)Uppmaning till åtgärder på EU-nivå för att skydda ungdomar från skador orsakade av nya tobaksvaror och nikotinprodukter

-Information från den lettiska delegationen på den estniska, irländska, spanska, cypriotiska, lettiska, litauiska, luxemburgska, maltesiska, portugisiska och slovenska delegationens vägnar

b)WHO:s ramkonvention om tobakskontroll: tionde mötet i partskonferensen (COP 10) (Panama den 5–10 februari 2024)

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

c) Ordförandeskapsevenemang

- Information från ordförandeskapet

d)Förhandlingar om ett internationellt avtal om förebyggande av samt beredskap och insatser vid pandemier och om kompletterande ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005)

- Information från ordförandeskapet och kommissionen

e)Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram - Information från Ungern