Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Betänkande 2020/21:SkU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 maj 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Mer egenproducerad el slipper skatt (SkU25)

Det blir enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt.

De höjda gränserna innebär att skatt inte behöver betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt, 250 kilowatt för el från vind- eller vågkraft och 100 kilowatt för övriga förnybara källor.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-15
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-18
Reservationer: 1
Betänkande 2020/21:SkU25

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15

Mer egenproducerad el slipper skatt (SkU25)

Skatteutskottet vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att höja gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt.

De höjda gränserna innebär att skatt inte behöver betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt, 250 kilowatt för el från vind- eller vågkraft och 100 kilowatt för övriga förnybara källor.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 67 Johnny Skalin (SD)

Fru talman! Socialdemokraterna, som över tid har tappat i stöd hos befolkningen, vänder sig naturligtvis till andra partier för att sy ihop överenskommelser, allt i syfte att få sitta kvar vid makten. När den socialdemokratiska idén om ett välfärdssamhälle av dem själva uppfattas vara avklarad för länge sedan, trots stora brister i välfärden, blir makten det viktigaste ändamålet i stället för vad man gör med makten.

Därför har de så kallade gröna partierna fått alltmer inflytande över den socialdemokratiskt ledande ställningen. Det syns på många sätt, inte minst inom miljöpolitiken. Miljöpartiet är som ett ankare. Man har satt tonen, och Centerpartiet hänger med - ett centerparti som förr var mer månt om en väl fungerande marknadsekonomi.

Utökad befrielse från energiskatt för egen-producerad el

Få saker, fru talman, kan egentligen vara mer viktiga att jobba med än att skapa en marknadsekonomi med kraft och dynamik i just dessa pandemiska tider med en ökande arbetslöshet. Med regeringens förslag om en utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el görs egentligen ett avsteg från marknadsprincipen. Det måste få sägas vara ganska symtomatiskt agerat för att komma från den vänsterliberala regeringspolitiken.

Fru talman! Sverigedemokraterna ser ett fundamentalt problem med den svenska energimarknaden. Vi menar att elmarknaden i högre grad måste präglas av en mer balanserad och rättvis marknad. Ett första steg i den riktningen vore att avveckla befintliga skattesubventioner som på olika sätt snedvrider marknadens funktionssätt. Att som regeringen föreslår i stället ytterligare öka de befintliga skattesubventionerna skapar en mer dysfunktionell elmarknad.

En utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el till de höga nivåer som regeringen föreslår kan komma att påverka konkurrenssituationen för dem som säljer el i förhållande till egenproduktion. Skattebefrielsen kan dessutom även indirekt påverka konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla.

Dessa snedvridande konkurrensproblem bortses från med motiveringen att volymerna av egenproducerad el i nuläget bedöms som begränsade och att effekterna därför är små. Men med en flytande gränsdragning gällande nivåer på skatteundantag och med fler möjligheter att skapa en skattebefriad egenproduktion av el kan det inte hållas för givet att volymerna blir små i framtiden. Om målet är att skapa en mer fungerande elmarknad kan man rimligen inte påtagligt öka incitamenten för att frånträda elmarknaden.

Fru talman! Sverige är i grunden en industrination. Det är exportindustrin som är navet i det svenska näringslivet. Utifrån detta kan små företag växa fram och välfärden finansieras. Arbetstillfällen tillkommer med en balanserad politik som gör att människor kan bygga sina liv, sina hushåll och sina framtidsdrömmar. Att regeringen å ena sidan stänger ned kärnkraftverk för att sedan å andra sidan skattesubventionera företags egenproduktion av el blir i den kontexten ett fundamentalt misstag. I stället behöver Sverige säkerställa att stabil energi finns för svensk exportindustri och välfärdssektorer - dygnet runt och under årets alla timmar.

Regeringen skapar med sina lagförslag en snedvriden energimarknad och försvagar industrinationen Sverige. Den samlade bedömningen gör att vi därför väljer att yrka avslag på regeringens proposition i dess helhet. Jag yrkar bifall till reservation 1 i detta betänkande.

Tack för ordet!


Anf. 68 Sultan Kayhan (S)

Fru talman! Ska vi kunna öka takten för omställningen till ett mer hållbart energisystem behöver det bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi. I dag debatterar vi regeringens förslag om en utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Förslaget innebär att undantaget från skatteplikt för egenproducerad el utvidgas genom höjda effektgränser. Det innebär också utvidgning av den befintliga skattenedsättningen i form av deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, till fullständig skattebefrielse.

Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Det är också viktigt att påpeka att förslaget är förenligt med EU-rätten. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 juli 2021.

Vi välkomnar regeringens ambition att förenkla för förnybar energi för eget bruk och yrkar bifall till propositionen och avslag på motionsyrkandet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökad befrielse från energiskatt för egen-producerad el

Jag vill kommentera det som man sa från Sverigedemokraternas sida i anförandet nyss. Man kritiserade Socialdemokraterna för att vi när vi har makten gör någonting för att nå klimatmålen. Jag tycker att det är uppenbart vad Sverigedemokraterna skulle göra med makten om de fick den. Det blir tydligt om man tittar på deras vårbudget där ordet "klimat" inte finns med en endaste gång och där det inte finns några förslag för vare sig klimat eller miljö.


Anf. 69 Boriana Åberg (M)

Fru talman! Moderaterna delar regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Kraftigt fallande kostnader har gjort att installation av solpaneler har slagit igenom hos villaägare, andra fastighetsägare och företag.

Syftet med regeringens förslag är gott. Men det saknas, som remissinstanser har påpekat, en analys av konsekvenserna vid en mer intensiv utbyggnad av solcellsanläggningar, vilken ofrånkomligen kommer att inträffa som en naturlig del av energiomställningen. Befrielsen från energiskatt för egenproducerad el kommer med all säkerhet att påverka konkurrenssituationen för dem som säljer el i förhållande till egenproduktion.

Även konkurrenssituationen för fjärrvärme och fjärrkyla kommer att påverkas av förslaget, vilket är beklagligt då lokal produktion av fjärrvärme delvis är ett alternativ till utbyggnad av elnäten. Värmepumpar kan komma att väljas framför fjärrvärme, då den egenproducerade elen måste användas i byggnaden för att skattelättnaden ska få tillgodoräknas.

I propositionen tonas dock riskerna för konkurrenssnedvridning ned med motiveringen att volymerna av egenproducerad el är små, men samtidigt är syftet med skattelättnaderna just att volymerna ska öka.

Frågan är om det verkligen finns behov av att skattesubventionera kommersiella aktörers egenkonsumerade elproduktion. Det är subventioner som dessutom knyts till viss utpekad teknik. Det är mycket tveksamt. Teknikutvecklingen har pågått i åtskilliga år och får i dag anses ha nått en hög mognadsgrad. Den kommer med all säkerhet att fortsätta även utan subventioner.

Ur ett hushållningsperspektiv är det alltid bättre att premiera produktion än konsumtion. Och om skattelättnader eller andra subventioner ska tillämpas bör det om möjligt göras teknikneutralt.

I sitt remissvar har Svenska kraftnät pekat på de stora utmaningar som vårt elsystem står inför och svårigheterna med att tillhandhålla ett driftssäkert och effektivt överföringsnät, vilket är en förutsättning för att kunna säkerställa stabilitet vid väderberoende energiproduktion. Dessa synpunkter är värda att beakta. Det ligger en mycket stor fara i att göra oss mer och mer beroende av väderberoende elproduktion.

Fru talman! En förmånlig skattebehandling av fossilfri energi ökar förutsättningarna för att nå klimatmålen. Men det finns fallgropar. Vad är den största risken med att skattesubventionera solenergi, vindenergi och vågenergi?

Risken är att när solen skiner och vinden blåser blir priserna väldigt låga - så låga att ingen vill köpa el från andra, icke-väderberoende energikällor som till exempel vattenkraft och kärnkraft. Dessa energikällor riskerar att bli olönsamma. De trängs undan när subventioner snedvrider konkurrensen, så att de ekonomiska incitamenten att utveckla och driva dessa källor saknas. Det är allt annat än en önskvärd utveckling. Särskilt uppenbart blir det en kall vinterdag när efterfrågan står på topp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökad befrielse från energiskatt för egen-producerad el

Sverige behöver en mix av olika typer av energiproduktion som kan säkerställa elleveranser till konkurrenskraftiga priser dygnet runt, året om - i hela Sverige. Sverige behöver en energipolitik som skapar en balans mellan väderberoende och väderoberoende energikällor. Det är en politik som den nuvarande regeringen saknar och aldrig kommer att komma i närheten av så länge ett utvecklingsfientligt fyraprocentsparti får hålla i taktpinnen.


Anf. 70 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Den mängd energi som når jorden varje dag från solen motsvarar 15 000 gånger världens energiförbrukning. Genom att tillvarata mer solenergi och omvandla den till el kan vi lösa en stor del av energiproblemen i världen.

De senaste åren har det blivit allt billigare att producera solel, vilket också talare före mig har noterat. Men i Sverige är det fortfarande onödigt krångligt och dyrt både för företagen och för privatpersoner att köpa och installera solceller. Därför är Centerpartiets utgångspunkt att det ska bli både lättare och mer lönsamt att tillverka egen solel. Vi är mycket nöjda med reformen grönt avdrag i deklarationen för enskilda och ser positivt även på denna proposition, som innebär ökad effektgräns för skattebefriad produktion för företag.

Fru talman! Intresset för solenergi växer bland såväl hushåll och företag som det offentliga. På bara några år har antalet nätanslutna solcellsanläggningar mer än fördubblats, och med detta har det skett en kraftig ökning av den installerade effekten. Allt fler av landets fastighetsägare, särskilt innehavare av stora tak, som handelsplatser, logistikbyggnader, samhällsbyggnader och flerbostadshus, vill utveckla sin egen produktion av förnybar el. Det är för många företag en helt naturlig del av dagens affärsmodell. Tyvärr innebär dock dagens skatteregler en begränsning.

Hösten 2016 hände något som fick många att sätta kaffet i vrångstrupen. Regeringen, med S och MP, införde nämligen en skatt på solelsproduktion. Finansministern kallades till skatteutskottet för att förklara varför Sverige införde en solskatt. Skatten motiverades med att EU-regler hade tvingat fram den, men när EU-kommissionen dementerade detta svängde den dåvarande regeringen efter bara två månader och sänkte skatten. Skatten innebar att många inte längre kunde satsa på förnybar el, med följden att det blev svårare att uppnå de energikrav som ställs liksom möjligheten att uppnå miljömålen.

Fru talman! Den höjda gränsen från 255 kilowattimmar till 500 kilowattimmar är visserligen ett steg framåt, men det är orimligt att inte Sverige följer efter andra länder inom EU som har valt att gå längre. Innan detta sker kan Sverige inte ta det stora steget mot att bli ett land i framkant när det gäller solenergi.

Fru talman! Jag och Centerpartiet står bakom förslagen i propositionen, men i enlighet med vårt särskilda yttrande anser att vi gränsen så småningom bör höjas.


Anf. 71 Rebecka Le Moine (MP)

Fru talman! I Sverige har vi ett politiskt mål om 100 procent förnybar produktion till 2040. I denna stora omställning är åtminstone jag själv av åsikten att ett underifrånengagemang är en viktig del. Engagemanget ska inte bara vara uppifrån och ned, utan man ska ta vara på de krafter, det engagemang och de initiativ som finns i samhället för att aktivt vara med och ställa om. Det är en väldigt viktig pusselbit i detta.

Detta förslag underlättar för dem som verkligen vill producera egen el. Vi dubblerar nu gränsen för hur mycket el som får produceras för eget bruk skattefritt. Det är ett efterlängtat beslut som kommer att glädja dem som vill bli självförsörjande när det gäller hållbar elproduktion från sol och vind. Det kommer att göra det lättare att göra rätt.

Från Moderaternas och Sverigedemokraternas sida halkar man hela tiden in på kärnkraftsdebatten. Men kärnkraften är det yttersta exemplet på maktkoncentration, till skillnad från att sätta upp egna solceller. Kärnkraften är också en stor säkerhetsrisk.

Utökad befrielse från energiskatt för egen-producerad el

Den egenproducerade elen innebär däremot maktdecentralisering. Det är ett mycket mer demokratiskt sätt att försörja sig själv med el. Jag tycker inte att det bara ska vara marknaden som styr, utan låt medborgare vara med och styra i hållbar riktning!

Detta är som sagt en väldigt glädjande och grön vinst, en del av den gröna skatteväxlingen.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 20.)

En heltäckande tobaks-beskattning - för ökad tydlighet och enhetlig-het

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-05-19
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:113 och avslår motion

  2020/21:3901 av Eric Westroth m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD00319
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt42103294
  Ledamöternas röster