Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

Betänkande 2020/21:SfU9

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Flerbarnstillägget i barnbidraget har granskats (SfU9)

Riksrevisionen har granskat träffsäkerheten och kostnadseffektiviteten i barnbidragets flerbarnstillägg. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över flerbarnstillägget för att bland annat förbättra den ekonomiska familjepolitikens fördelningsmässiga förmåga att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Riksdagen anser att rapporten ger viktig kunskap om flerbarnstilläggets effekter men håller med regeringen om att behovet av en översyn tillgodoses av den pågående utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd som även omfattar en översyn av flerbarnstillägget.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Läggs till handlingarna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-30
Reservationer: 2
Betänkande 2020/21:SfU9

Alla beredningar i utskottet

2020-11-10, 2020-11-19

Flerbarnstillägget i barnbidraget har granskats (SfU9)

Riksrevisionen har granskat träffsäkerheten och kostnadseffektiviteten i barnbidragets flerbarnstillägg. I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över flerbarnstillägget för att bland annat förbättra den ekonomiska familjepolitikens fördelningsmässiga förmåga att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet anser att rapporten ger viktig kunskap om flerbarnstilläggets effekter men håller med regeringen om att behovet av en översyn tillgodoses av den pågående utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd som även omfattar en översyn av flerbarnstillägget.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-02
Debatt i kammaren: 2020-12-03

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 157 Linda Lindberg (SD)

Fru talman! Vi hanterar nu socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget.

Jag vill härmed börja med att yrka bifall till vår reservation nr 1.

Den ekonomiska familjepolitiken är oerhört viktig för landets barnfamiljer och i synnerhet för dem med små ekonomiska marginaler. Det är samtidigt viktigt att varje satsad krona landar rätt och att de familjeekonomiska bidragen och försäkringarna följer tiden och de utmaningar som finns.

Fru talman! Jag ska ägna mig lite kort åt historiken. Barnbidraget infördes i Sverige 1948 med 260 kronor per år per barn och hade till syfte att stimulera barnafödande då Sverige hade en period av svag befolkningsökning. Man var helt enkelt orolig för en folkminskning på sikt.

Barnbidragets ingång har varierat över tid. Det hade som sagt inledningsvis till syfte att öka befolkningen. Sedan har syftet varit att ge ett grundläggande ekonomiskt stöd, och på 2000-talet har barnbidraget mer övergått till att ha en rättviseaspekt genom att ekonomiskt stärka hushåll med barn samt att kompensera för försörjningsbördan.

År 1982 infördes flerbarnstillägget för att stärka upp mot minskade livsmedelssubventioner på grund av underskott i statsbudgeten. Det fanns vid införandet flera skattelättnader för hemmamakar och ensamstående med barn. En ytterligare skattelättnad var förvärvsavdraget som då riktade sig till ensamstående föräldrar eller den make/maka som tjänade minst. Man gjorde då avdrag på inkomst före skatt. År 1996 avskaffades flerbarnstillägget för nyfödda för att sedan återinföras igen 1998.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om flerbarns-tillägget i barnbidraget

Vi kan konstatera att det har svängt en del, men grundtanken bör dock vara att se till att barn ges en chans till en dräglig uppväxt samt att staten stöttar ekonomiskt där det behövs.

I rapporten är huvudfokus att se om träffsäkerheten är god och om statens utgifter för flerbarnstillägget är effektivt i förhållande till måluppfyllelsen, vilken är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer samt att minska ekonomiska skillnader mellan hushåll med och utan barn.

I rapporten om flerbarnstillägget redogörs för att ensamstående föräldrar och familjer med flera barn är överrepresenterade bland ekonomiskt svaga familjer. Rapporten visar också att flerbarnstillägget utgör en procentuellt större del av den samlade månadsinkomsten för just de nämnda grupperna, vilket även skulle kunna identifiera behov av insatser som sträcker sig över andra politikområden.

Vi menar att det därför är viktigt att ta ett samlat grepp om åtgärder som rör barnfamiljers ekonomiska levnadsstandard, inte minst för de grupper som har en svag anknytning till arbetsmarknaden och som är målgrupper för särskilda insatser inom arbetsmarknads- och integrationspolitiken.

Parallella insatser inom dessa politikområden skulle kunna stärka de familjepolitiska målen om en god ekonomisk levnadsstandard för barnfamiljer, vilket även Riksrevisionen framhåller.

Fru talman! Nuvarande system, där tillägget utbetalas utan krav på vare sig sysselsättning eller ekonomiskt behov, skulle generellt sett kunna minska arbetsmotivationen och snarare spä på ett utanförskap.

Det är inte heller helt otänkbart att nuvarande system har en inlåsningseffekt för främst kvinnor med flera barn, inte minst i utanförskapsområden, som med ett förhållandevis stort bidrag rent ekonomiskt skulle kunna sakna behov av egen försörjning såvida man inte är ensamförsörjande.

En familj med fem barn får totalt 9 240 kronor i månaden i samlat barnbidrag varje månad, och detta får man utan att behöva ansöka eller göra någonting. Här pratar vi då om barnbidrag och flerbarnstillägg - för att göra det tydligt.

Jag kan i det hänseendet inte se hur detta på något sätt skulle vara en kvinnovänlig politik som man driver från regeringens sida, om jag nu får lov att raljera lite grann.

Regeringen talar sig varm för kvoterad föräldrapenning och om hur viktigt det är att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Men här ger vi då allmänna bidrag upp till dess att barnen är 16 år, som minst, utan några som helst krav. Frågan är om detta är effektivt.

I rapporten lyfts även ensamstående föräldrar med svag ekonomi fram som en grupp där träffsäkerheten skulle kunna öka. Sverigedemokraterna instämmer och vill att regeringen utreder och tar fram förslag som riktar sig till ensamstående föräldrar. Även här skulle man kunna säga att den feministiska regeringen missar målet. Statistik visar nämligen att en stor del av de ensamstående föräldrarna är just kvinnor med svag ekonomi. Det skulle kunna vara en bra och träffsäker åtgärd samt stärka den ekonomiska jämställdheten på sikt.

Fru talman! Regeringen hänvisar till den utredning om bostadsbidraget och underhållsstödet som ska presenteras den 1 mars 2021 som svar på rapporten om flerbarnstillägget. Sverigedemokraterna anser likt Riksrevi-sionen att denna utredning inte hanterar frågan tillräckligt brett och menar att det finns behov av att titta mer på flerbarnstillägget. Vi önskar därför att utformningen utreds vidare och att uppdraget breddas till att innefatta analyser och insatser inom arbetsmarknads- och integrationspolitikens område samt att titta på hur olika politikområden kan kopplas samman för att nå uppsatta mål.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om flerbarns-tillägget i barnbidraget

För tydlighets skull vill jag för er som lyssnar tillägga att vi i detta avseende pratar om flerbarnstillägget och inte om barnbidraget. Sverigedemokraterna har en generös och flexibel familjepolitik och stärker de flesta ekonomiska stöd som går att få. Vi ser det dock som viktigt att faktiskt titta ordentligt på själva utformningen av flerbarnstillägget.


Anf. 158 Martina Johansson (C)

Fru talman! I dag diskuterar vi regeringens svar till Riksrevisionen om flerbarnstillägget.

Riksrevisionen har granskat träffsäkerheten för flerbarnstillägget till barn nummer två. Resultatet av den granskningen är att måluppfyllelsen med den ekonomiska familjepolitiken har minskat. Målet att stärka familjerna med svagast ekonomi har inte blivit lika träffsäkert efter införandet av tillägget till barn nummer två, vilket skedde 2005. Riksrevisionen har tittat på inkomster och kostnader för barnfamiljer och konstaterat att familjer med tre eller fler barn samt ensamstående föräldrar är överrepresenterade bland de familjer som är mest ekonomiskt utsatta.

Som vi hörde föregående talare säga har regeringen tillsatt en utredning som har fokus på skuldsättning och träffsäkerhet när det gäller bostadsbidraget och underhållsstödet. Utredningen ska göra en uppföljning av dessa bidrag och titta på hur man kan motverka att föräldrar som tar emot bostadsbidrag eller betalar underhållsstöd blir skuldsatta. Den ska också titta på incitamenten för att öka arbetsinkomsterna för dessa personer samt träffsäkerheten när det gäller att nå upp till de ekonomiska familjepolitiska målen. Vad jag kan se finns det här bara en liten koppling till jämförelsen vad gäller flerbarnstillägget i bostadsbidraget. Utredningen ska som sagt vara klar i mars 2021.

Fru talman! Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport regeringen att bredda den utredning som pågår till att se över flerbarnstillägget med syfte att förbättra den ekonomiska familjepolitikens fördelningsmässiga träffsäkerhet och förmåga att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer. Det är det uppdrag som Riksrevisionen tycker att regeringen ska titta vidare på.

Det regeringen gör är att man tackar för rapporten och säger att den har gett fördjupad kunskap men anser inte att man behöver ge utredningen något tilläggsdirektiv. Man menar att detta tas om hand i utredningen, men som jag sa nyss ser jag bara en mindre koppling till jämförelsen med flerbarnstillägget i bostadsbidraget.

Fru talman! Jag och Centerpartiet tycker annorlunda. Vi tycker att regeringen borde bredda utredningen och lägga till att se över flerbarnstillägget utifrån fler perspektiv än enbart denna jämförelse. Skälet är att vi anser att det finns ett värde i att alltid följa upp alla offentliga medels syften och resultat. Har de gett de effekter som var tanken?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om flerbarns-tillägget i barnbidraget

Det är viktigt att hushålla med våra gemensamma resurser och att de träffar rätt fördelningsmässigt. Det är viktigt att se över både hur fler personer ökar sina inkomster och hur de bidragsystem vi har träffar de mest utsatta barnfamiljerna. Barn som växer upp i ekonomisk utsatthet riskerar att själva hamna i samma situation, och det är viktigt att bryta denna cirkel.

Centerpartiet föreslår att regeringen ska titta på om de pengar som används till flerbarnstillägget i dag kan användas till att exempelvis justera bostadsbidraget. Alla utredningar tar tid, och det är viktigt att de gör det. Av det skälet vore det klokt av regeringen att utvidga uppdraget ytterligare, även om denna utredning då kommer att försenas ett par månader. Annars riskerar vi att förlora flera år på att utvärdera denna del, eftersom det har den tiden att tillsätta en ny utredning, genomföra utredningen och därefter komma med nya förslag.

Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2.


Anf. 159 Emilia Töyrä (S)

Fru talman! Precis som vi har hört från de två föregående talarna har Riksrevisionen granskat flerbarnstillägget och gett regeringen rekommendationer om hur man kan göra tillägget mer effektivt och ändamålsenligt.

Vi socialdemokrater ställer oss bakom utskottets förslag till beslut och yrkar avslag på samtliga motioner.

Som jag nämnde i en tidigare debatt här i dag rymmer socialförsäkringsutskottet en mängd olika frågor som man kanske inte alltid ens kan bedöma på namnet. Den ekonomiska familjepolitiken är ett av fyra områden och innehåller i sig en mängd egna frågor, där flerbarnstillägget är en.

Rapporten från Riksrevisionen, fru talman, innehåller som vanligt en massa matnyttig information, som rapporter från Riksrevisionen brukar göra, och tankeväckande resonemang som är till stor nytta för oss i utskottet och för alla som är intresserade av jämlikhet eller ekonomisk hushållning - eller varför inte båda delarna.

Rekommendationerna från Riksrevisionen handlar om, som vi har hört tidigare härifrån talarstolen, att regeringen ska se över flerbarnstillägget för att det ska bli mer fördelningsmässigt träffsäkert, alltså att statens pengar ska användas till det de är tänkta att användas till. Framför allt pekar man på det faktum att flerbarnstillägget förändrades 2005 till att också inkludera familjer med två barn, i stället för tre eller fler som det var tidigare. Riksrevisionen menar att det blir mindre träffsäkert att fler familjer täcks av förmånen och att det kanske skulle vara vettigare att använda pengarna på ett annat sätt.

Fru talman! För oss socialdemokrater är en mer jämlik och rättvis värld det vi hela tiden strävar efter, en värld där den som behöver samhällets stöd ska få det och där de som ska vara samhällets stöd ska få vara det. Detta blir särskilt tydligt när det kommer till frågor som rör barns rättigheter.

Vi är stolta över att vi har ett system med såväl barnbidrag som flerbarnstillägg. Men vi är inte nöjda där. Vi kan inte nöja oss så länge det finns familjer där plånboken hela tiden är närvarande i tanken för att den fylls på alldeles för sällan och med alldeles för lite, medan behovet av pengar bara ökar. Vi kan inte vara nöjda så länge det finns barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om flerbarns-tillägget i barnbidraget

Framför allt är det med en sådan brist på pengar svårt att koncentrera sig på annat, alldeles oavsett om det är ett jobb man eventuellt går till eller om det är skola eller förskola för barnen. Det är nämligen inte bara försörjaren som bekymrar sig över hur ekonomin ska se ut.

Fru talman! Det jag precis nämnde är inga nya kunskaper. För två år sedan tillsatte regeringen en utredning som kallas för BUMS-utredningen, som ska se över reglerna för bland annat bostadsbidrag och underhållsstöd.

Syftet med den var bland annat att skuldsättningen skulle minska för gruppen som får ta del av dessa stöd samtidigt som träffsäkerheten skulle öka när det gäller vilka som får stöd och hur mycket de får.

Som en del av detta ska utredaren också se över just flerbarnstillägget. Precis som har nämnts här kommer detta att presenteras i mars nästa år, och därför tycker vi, liksom större delen av utskottet, att det är rimligt att invänta detta innan vi fattar ytterligare beslut i frågan.

Med det, fru talman, vill jag återigen yrka bifall till utskottets förslag.


Anf. 160 Mats Berglund (MP)

Fru talman! Det allmänna och generella barnbidraget infördes på 1940-talet, 1948. Det har genom decennier bidragit till att stärka barnfamiljernas ekonomiska situation och minska barnfattigdomen. Men det har också bidragit till att utjämna klyftor och till ökad jämställdhet mellan könen. Barnbidraget är en markering att samhället har ett ansvar för barn.

Att det är generellt, lika för alla och inte behovsprövat gör det till ett väldigt demokratiskt stöd. Det har fortfarande en fördelningsmässig betydelse, och det är viktigt. Men det ger föräldrarna frihet att använda pengarna så som de uppfattar bäst. Det bidrar inte till socialt stigma eller liknande, och det är ett kostnadseffektivt bidrag, just genom att ingen behovsprövning behöver göras. Risken för fusk är liten.

Vi ska slå vakt om det generella och allmänna barnbidraget. Vi ska vara glada och stolta över vårt barnbidrag och barnbidragets långa historia.

Nu har Riksrevisionen granskat flerbarnstillägget i barnbidraget. Det är ett bidrag som inte ges till alla utan bara till familjer med fler än ett barn. Därmed har också ytterligare en fördelningsmässig aspekt byggts in.

Riksrevisionens granskning har gjorts utifrån målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra med en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer. Vi ska ha jämställda föräldraskap. Och vi vill ha en jämnare fördelning av resurser. Resultaten av granskningen är att flerbarnstillägget bidrar positivt till de här målen men att det skulle kunna bli ännu bättre och fungera ännu mer effektivt.

Det skulle bli en högre fördelningsmässig träffsäkerhet om till exempel flerbarnstillägget för tvåbarnsfamiljer avskaffades och medlen fördes över på de familjer som har tre eller fler barn. Det är ett av förslagen i rapporten. Men det finns också andra varianter och andra förslag för att få en bättre träffsäkerhet.

Riksrevisionens rapport om flerbarns-tillägget i barnbidraget

Ja, det finns anledning att se över det här stödet, alltså flerbarnstillägget. Som meddelas i regeringens svar på rapporten är en sådan översyn redan på gång inom ramen för den utredning om bostadsbidrag och underhållsstöd som tillsattes i slutet av förra mandatperioden och som kommer med slutbetänkande den 1 mars i vår.

Både storleken på ersättningen och vilka familjer som ska omfattas bör ses över - det tycker vi absolut - precis så som Riksrevisionen föreslår. Båda de uppdragen ryms också, tycker jag, ganska tydligt inom direktivet för den pågående utredningen.

Fru talman! I väntan på våren och på utredningen yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 9 december.)

Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-09
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av flerbarnstillägget
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:2026 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD) och

2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C).
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (C)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S160084
M110059
SD010052
C00526
V40023
KD30019
L30016
MP30013
-0002
Totalt40105294
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
Aranda, ClaraSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Blom, JunoLFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLFrånvarandesakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ek, MagnusCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Emilsson, LenaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eriksson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Gille, SaraSDNejsakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Halef, AbrahamSFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Herrey, RichardMFrånvarandesakfråganStockholms län
Hirvonen, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Höglund, MalinMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Laitinen Carlsson, DianaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lövgren, MonikaSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Lööf, AnnieCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Nordborg, GudrunVFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSFrånvarandesakfråganStockholms län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olame Bayibsa, SolangeSFrånvarandesakfråganStockholms län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Schröder, MagdalenaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCFrånvarandesakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjöblom, Inga-LillSFrånvarandesakfråganUppsala län
Sjölund, Anne-LiCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Ståhlgren, IngeSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMFrånvarandesakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Öfverbeck, JohannaMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
2. Skrivelsen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:10 till handlingarna.