Några fastighetsrättsliga frågor

Betänkande 2019/20:CU20

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regelförenklingar inom fastighetsrätten (CU20)

Regeringen föreslår flera lagändringar i bland annat jordabalken som ska göra det enklare för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet. Även lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas handläggning ska effektiviseras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Bland åtgärderna kan följande nämnas:

 • Registrering av en samfällighetsförening ska kunna göras elektroniskt.
 • Inskrivningsmyndigheten ska ges möjlighet att besluta om vite och avvisning i inskrivningsärenden.
 • Lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens beslut om vissa avgifter ska kunna verkställas enligt utsökningsbalken.
 • Arrendenämnden ska kunna besluta att en kraftig höjning av arrendeavgiften vid bostadsarrende ska fasas in successivt, om det finnssärskilda skäl för det.
 • En uppsägning eller begäran om villkorsändring vid jordbruksarrende eller bostadsarrende ska kunna skickas i ett rekommenderat brev, i stället för att delges motparten.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 1
Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-23
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-20
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:CU20

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23

Regelförenklingar inom fastighetsrätten (CU20)

Regeringen föreslår flera lagändringar i bland annat jordabalken som ska göra det enklare för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet. Även lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas handläggning ska effektiviseras. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Bland åtgärderna kan följande nämnas:

 • Registrering av en samfällighetsförening ska kunna göras elektroniskt.
 • Inskrivningsmyndigheten ska ges möjlighet att besluta om vite och avvisning i inskrivningsärenden.
 • Lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens beslut om vissa avgifter ska kunna verkställas enligt utsökningsbalken.
 • Arrendenämnden ska kunna besluta att en kraftig höjning av arrendeavgiften vid bostadsarrende ska fasas in successivt, om det finnssärskilda skäl för det.
 • En uppsägning eller begäran om villkorsändring vid jordbruksarrende eller bostadsarrende ska kunna skickas i ett rekommenderat brev, i stället för att delges motparten.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:CU20, Några fastighetsrättsliga frågor

Debatt om förslag 2019/20:CU20

Webb-tv: Några fastighetsrättsliga frågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-27
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut: Några fastighetsrättsliga frågor, Beslut

Beslut: Några fastighetsrättsliga frågor

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i jordabalken,
  2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
  3. lag om ändring i lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken,
  4. lag om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
  5. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder,
  6. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),
  7. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
  8. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:125 punkterna 1-8.
 2. Det framtida tillämpningsområdet för skyddsregeln för bostadsarrendatorer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. (KD).
  • Reservation 1 (KD)