Till innehåll på sidan

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Betänkande 2019/20:CU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Fler åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor (CU29)

Regeringen har föreslagit att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Syftet är att motverka spridningen av det nya coronaviruset.

Förslaget innebär att en stämma ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om en stämma hålls med enbart poströstning ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina andra rättigheter via post.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 18 maj 2020. Reglerna gäller även bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. De kompletterar regler som redan har införts nyligen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-05-12
Trycklov: 2020-05-12
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:CU29

Alla beredningar i utskottet

2020-05-12

Fler åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor (CU29)

Regeringen har föreslagit att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Syftet är att motverka spridningen av det nya coronaviruset.

Förslaget innebär att en stämma ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om en stämma hålls med enbart poströstning ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina andra rättigheter via post.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 18 maj 2020. Reglerna gäller även bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. De kompletterar regler som redan har införts nyligen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Mattias Bäckström Johansson (SD)

Herr talman! I dag debatterar vi regeringens senaste förslag för att underlätta för bolag och föreningar inför sina stämmor. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Något man kan ha synpunkter på är att det tagit lång tid och att förslagen skulle ha behövts redan tidigare. Vi kan dock ha förståelse för att saker inte alltid går så snabbt som man önskar sig. Det är dock värre att förslaget i sig inte fullt ut innehåller alla de delar som är nödvändiga under rådande kris.

Det är en extrem kris som landets företagare, löntagare och näringsliv står inför. Det är av yttersta vikt att så långt som möjligt bidra till olika typer av underlättnader och möjligheter för företag och bolag.

Regeringen föreslår i propositionen tillfälliga möjligheter till distansmedverkan i bolagsstämmor för aktiebolag och ekonomiska föreningar -detta för att stämmorna ska kunna hållas helt utan fysiskt deltagande. Det är givetvis någonting som är positivt och som bidrar till att underlätta, vilket vi självklart står bakom.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings-stämmor

Däremot finns enligt oss ingen anledning att begränsa sig till just dessa förslag, framför allt inte i en tid när svenska jobb och företag är hotade i detta nu. Man måste agera kraftfullt och på bred front. Vi har inte råd att gå långsamt framåt.

Det finns flera tillfällen där bolag har nytta av att få längre tidsfrist för att hålla sin stämma. Det har redan lyfts fram på EU-nivå och var med i de förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i Europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

Kommissionen har kommit fram till att det är en viktig åtgärd att kunna förlänga tidsfristen för när stämman ska äga rum och att det är mycket brådskande att fatta just ett sådant beslut. Europaparlamentet väntas godkänna förslag i närtid, och rättsakten antas därefter. Förslaget innebär ett tillfälligt undantag på EU-nivå från den tidsfrist som föreskrivs i artikel 54 i förordningen om Europabolag respektive i artikel 54 i förordningen om europeiska kooperativa föreningar.

Undantaget ska ge Europabolag och SCE-föreningar flexibilitet att hålla sina bolagsstämmor inom tolv månader efter räkenskapsårets utgång. Kommissionen framhåller att undantaget är nödvändigt för att kunna planera stämmor och för att skapa rättssäkerhet vad gäller uppfyllandet av gällande skyldigheter.

Sverigedemokraterna anser att själva förslaget att införa en tillfällig flexibilitet är intressant även för svenska företag och har svårt att förstå regeringens dubbla hållning, där svenska bolag, företag och föreningar ges sämre förutsättningar än de europeiska bolagen.

En rad nackdelar med att förlänga tidsfristen tas upp, som till exempel svårigheten att sätta ett datum för när smittspridningen inte utgör ett hinder, svårigheter att välja in styrelseledamöter, och försämrade förutsättningar att beviljas krediter eller anskaffa nytt kapital för bolaget.

Herr talman! Sverigedemokraterna tror att regeringen här gör en felaktig bedömning av att svenska bolag och europeiska bolag behöver så vitt skilda förutsättningar. Det behövs flera olika grepp, åtgärder och stöd för att underlätta för företagen. Av den anledningen föreslår Sverigedemokraterna att regeringen omgående undersöker möjligheten till en förlängd tidsfrist för att kunna hålla bolagsstämmor. Ett snabbt agerande är helt nödvändigt då tidsperioden för bolagsstämmor redan löpt lång tid och läget är krisartat.


Anf. 9 Leif Nysmed (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkande CU29.

Spridningen av det virus som orsakar covid-19 försvårar för aktieägare och föreningsmedlemmar att träffas och påverkar kraftigt möjligheten för bolag och föreningar att anordna stämmor.

Som beskrivs i betänkandet har utskottet och riksdagen nyligen ställt sig bakom regeringens förslag om införande av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Utskottet framhöll då vikten av att regeringen noga följer utvecklingen och vidtar de ytterligare åtgärder som kan behövas för att motverka smittspridning och skydda svenska arbetstillfällen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings-stämmor

Regeringen anser nu att det behöver vidtas ytterligare åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. De åtgärder som föreslås inriktas på att underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmor inom gällande tidsfrister.

Detta sker lämpligast genom att göra det möjligt att hålla en stämma helt utan fysiskt deltagande. En förutsättning är dock att minoritetsskyddet kan bibehållas i så stor utsträckning som möjligt.

Regeringen föreslår därför att det ska införas en tillfällig möjlighet för styrelsen i ett aktiebolag att inför en viss bolagsstämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart genom elektronisk uppkoppling mellan aktieägarna. Inför en sådan digital stämma ska aktieägarna kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Motsvarande tillfälliga regler ska införas för ekonomiska föreningar inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Bakom detta står ett enigt utskott.

Herr talman! I den följdmotion som behandlas i betänkandet finns ett förslag om att regeringen skyndsamt bör undersöka möjligheten att förlänga tidsfristen för att hålla bolags- och föreningsstämmor.

En nackdel med en sådan lösning är, som nämndes av föregående talare, att det i dagsläget inte går att förutse hur länge pandemin håller i sig. Det skulle därför vara svårt att avgöra hur länge årsstämmorna skulle behöva skjutas upp.

Dessutom fattas beslut vid årsstämmorna i flera viktiga frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkningar och resultatdispositioner, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören med mera. Detta är inte oviktiga frågor, och beslut bör fattas i dem.

Att skjuta upp en årsstämma riskerar bland annat att leda till att vissa befattningshavare vilkas uppdrag har upphört inte kommer att kunna ersättas och att centrala funktioner i företag kommer att vara obesatta under lång tid.

En annan konsekvens av att skjuta upp en årsstämma som Svenskt Näringsliv har lyft fram är att ett företag kan få sämre förutsättningar att beviljas nödvändiga krediter och anskaffa nytt kapital genom emission om det under lång tid står utan fastställda resultat- och balansräkningar för det föregående räkenskapsåret. Detta är särskilt problematiskt i den rådande ekonomiska krisen. Det är viktigt att man får komma till skott med det här.

Herr talman! Jag yrkar således avslag på reservationen, och jag yrkar återigen bifall till utskottets förslag i betänkande CU29.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-14
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:163.
 2. Lagstiftningens framtida utformning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3614 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M110059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD30019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt45100294
  Ledamöternas röster