Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Betänkande 2016/17:SfU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Den som ansöker om förnyat uppehållstillstånd behåller vissa förmåner (SfU25)

Personer som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade tillståndet löper ut ska inte behöva återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket om myndigheten inte har hunnit pröva ansökan i tid. I det fallet ska man inte heller återgå till en mer begränsad rätt till vård.

Den som har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd i tid ska också kunna behålla förmåner och insatser som till exempel föräldrapenning eller studiestöd.

Syftet med förändringarna är att undvika att personer som har börjat etablera sig i samhället i stället måste återgå till mottagandesystemet för att deras ansökan om nytt uppehållstillstånd inte har hunnit prövas innan det tidigare uppehållstillståndet upphörde.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2017.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-05-11
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-07
Reservationer: 2
Betänkande 2016/17:SfU25

Alla beredningar i utskottet

2017-05-11

Den som ansöker om förnyat uppehållstillstånd behåller vissa förmåner (SfU25)

Personer som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade tillståndet löper ut ska inte behöva återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket om myndigheten inte har hunnit pröva ansökan i tid. I det fallet ska man inte heller återgå till en mer begränsad rätt till vård.

Den som har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd i tid ska också kunna behålla förmåner och insatser som till exempel föräldrapenning eller studiestöd.

Syftet med förändringarna är att undvika att personer som har börjat etablera sig i samhället i stället måste återgå till mottagandesystemet för att deras ansökan om nytt uppehållstillstånd inte har hunnit prövas innan det tidigare uppehållstillståndet upphörde.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla 1 augusti 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-06-09
Debatt i kammaren: 2017-06-12

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 23 Paula Bieler (SD)

Herr talman! Vi går från ett område till ett annat - helt frikopplade är de dock inte.

Jag börjar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation i betänkandet SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Som vi alla vet ställdes Sverige inför en exceptionell utmaning eller kris hösten 2015, då fler personer än någonsin tidigare på kortare tid än någonsin tog sig till vårt område och valde att söka asyl i vårt land. Detta utsatte givetvis hela samhället för stora prövningar.

Till följd av detta insåg till slut även regeringspartierna och vissa övriga partier i denna kammare att man faktiskt behöver begränsa regelverket och se till att det efterföljs i vårt land. Sverige kan inte ha i praktiken näst intill öppna gränser med väldigt generösa regler för dem som tar sig till vårt område för att söka asyl, oavsett om de har asylskäl eller inte. Som en följd av detta fick man på plats en tidsbegränsad lagstiftning för att försöka få kontroll över situationen. I dag behandlar vi ett betänkande till följd av hur denna tillfälliga lagstiftning ser ut.

Man har nämligen kommit fram till att i och med att fler personer numera får tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta blir det vissa följdeffekter. Olika bidrag och stöd som man ger till personer som har uppehållstillstånd i vårt land riskerar - om man nu väljer att använda det uttrycket - att inte längre vara giltiga för de personer som har ett uppehållstillstånd som har löpt ut.

Huruvida dessa bidrag ska finnas till över huvud taget eller inte är en fråga för sig, som vi har diskuterat i många andra fall och betänkanden. Vad Sverigedemokraterna anser där tror jag är allmänt känt: Svenska välfärdssystem är i första hand till för svenska medborgare och i andra hand för dem som arbetar sig in i vårt samhälle och själva bidrar till systemen.

Med detta sagt vill jag poängtera att det förslag som ligger på bordet är mycket märkligt. Man har ansträngt sig för att tydliggöra att vi i Sverige ska ha kontroll, vi ska ha regler som efterföljs och vi ska ligga på en miniminivå i EU. Det ska inte vara extra gynnsamt att ta sig hit jämfört med andra länder, eftersom det helt enkelt inte är ett hållbart system och heller inte hjälper dem som mest behöver det. Åtminstone ser vi att detta kan vara några av huvudanledningarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Trots detta väljer regeringen, med stöd av allianspartierna, att nu göra det möjligt att få en massa stöd och bidrag även om man inte har uppehållstillstånd i landet. Lagstiftningen utformas nämligen så att bara man hinner skicka in en ansökan om förnyelse så sent som sista dagen man har ett giltigt uppehållstillstånd ska man ha fortsatt tillgång till alla system som man har kommit in i.

I min värld är detta helt otänkbart av flera anledningar. Inte minst blev detta tydligt när vi i förra veckan besökte Migrationsverket nere i Göteborg. De talade om hur de nu börjar förbereda sig för förnyelseprocesserna och de första tillfälliga uppehållstillstånden. De kortaste gränserna har varit 13 månader, och de första förnyelserna kommer att komma nu under sommaren.

De talade om ungefär hur lång tid de själva räknar med att de behöver för att gå igenom en förnyelseansökan. Det handlar om en till två månader. Därför skickar man ut brev till samtliga som har tillfälliga uppehållstillstånd och ber dem inkomma med handlingar, om de väljer att ansöka om förnyelse. På en fråga från mig nämnde man att man helt enkelt kommer att prioritera de ansökningar som faller inom de sista månaderna så att ingen ska behöva hamna utanför systemet.

Den lagstiftning som nu föreslås kommer att innebära att det inte längre finns någon anledning att prioritera de ansökningar som kommer från personer som har ett uppehållstillstånd som riskerar att löpa ut. I stället riskerar man att få ytterligare förlängda tider även där. Fler personer som under längre tid befinner sig i vårt land utan giltigt uppehållstillstånd ska få tillgång till en massa olika system, stöd och bidrag.

Fru talman! Det har de senaste dagarna också talats om de nya lagar som träder i kraft. Vi har ett nytt system för studiestartsstöd som i mångt och mycket riktar in sig på personer som befinner sig i vårt land och som saknar utbildning, kanske just till följd av att de inte har växt upp i detta land. De ska kunna söka extra, särskilda och riktade bidrag för att komma igång med sin utbildning. Detta kan låta bra och positivt.

Självfallet är det enklare att bidra till det svenska systemet i dess helhet och det svenska samhället om man är utbildad för det. Men problemet är att detta inte tar någon som helst hänsyn till var vårt land befinner sig, vilka som finns i vårt land och varför samt hur vårt land och vårt välfärdssystem ska hålla ihop. Detta är ett av de stöd man nu kommer att kunna få tillgång till även om man saknar uppehållstillstånd, för att man nöjer sig med att skicka in sin förnyelseansökan sista dagen man har ett giltigt uppehållstillstånd.

I betänkandet riktar man specifikt in sig på studiestöd som helhet. Man nämner att det är någonting som egentligen har varit riktat till dem som har permanent uppehållstillstånd och beräknas finnas här av andra anledningar och som man förväntar sig ska stanna i landet. De har inte kommit till Sverige primärt för att studera.

Det spelar ingen roll om det är den primära anledningen eller inte på papperet. För ett land som säger sig att ha insett vikten av att ligga på EU:s miniminivåer och att minska pulleffekterna för osakliga ansökningar om asyl i vårt land är det inte hållbart att ge tillgång till allt fler delar av vårt välfärdssystem.

Det gäller så snart de befinner sig på vårt territorium, har ansökt om asyl och har fått någon form av ansökan beviljad. Det ska definitivt inte gälla om de inte ens begär att få sin ansökan förnyad i tid för att hinna behandlas innan det uppehållstillstånd de har löper ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Fru talman! I min värld är det väldigt enkelt. Det svenska välfärdssystemet är till för svenska medborgare. Det är också till för dem som bidrar till vårt samhälle och jobbar sig in i våra system. Det är definitivt inte till för dem som befinner sig på vårt territorium utan giltigt tillstånd.


Anf. 24 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Förslaget vi debatterar i dag innebär att personer vilkas tidsbegränsade uppehållstillstånd har gått ut inte längre återgår till mottagningssystemet och till att ses som asylsökande under den period deras ansökan om nytt uppehållstillstånd behandlas, med vissa undantag. Detta innebär att de under tiden då den nya ansökan prövas fortsatt har rätt till vissa insatser, socialförsäkringar och andra förmåner som asylsökande nekas. Det är bra och viktiga förändringar.

Vänsterpartiet välkomnar förslaget i stort eftersom det rättar till några av de problem som lagen om tillfälliga begräsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som kallas den tillfälliga lagen, skapar. Samtidigt går det inte att bortse från att allt detta är konsekvenser av just den tillfälliga lagen och att ändringarna är nödvändiga just på grund av det. Vänsterpartiet är som alla vet mycket kritiskt till den tillfälliga lagen eftersom den skapar stort lidande och stor osäkerhet för människor som söker asyl i Sverige. Vi anser att den bör dras tillbaka.

Även om Vänsterpartiet välkomnar regeringens ambition att förbättra mottagandet av asylsökande i Sverige finns det flera brister i förslaget. Det är sådant som att ansökan om nytt uppehållstillstånd måste göras utifrån samma grund som tidigare uppehållstillstånd eller enligt någon bestämmelse i den tillfälliga lagen och att ansökan om förnyat uppehållstillstånd måste göras innan det tidigare uppehållstillståndet har löpt ut. Det gäller också att EU-medborgare som söker asyl undantas från LMA-lagen om inte synnerliga skäl föreligger - vi föreslår särskilda skäl - och att beslut om Dublinöverföring behandlas på samma sätt som beslut om av- eller utvisning. På dessa punkter har Vänsterpartiet förslag som minskar risken för att människor hamnar i kläm i ett onödigt strängt och hårt system. Det är förslag som underlättar inkludering och etablering i samhället.

När ett uppehållstillstånd löper ut måste den enskilda ansöka om nytt uppehållstillstånd för att behålla rätten att vistas i Sverige. I andra länder, till exempel Tyskland, finns en annan ordning där tillfälliga uppehållstillstånd förnyas mer automatiskt om inte något specifikt har hänt i det enskilda fallet. En sådan ordning minskar belastningen både på den enskilda och på asylsystemet. Det skapar också sannolikt en större trygghet hos de asylsökande. Vänsterpartiet anser att möjligheten att införa en sådan lösning med automatiskt förnyade uppehållstillstånd bör undersökas.

Fru talman! Med det yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 2.


Anf. 25 Marie Olsson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande 25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd och därmed också avslag på alla reservationer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Det här betänkandet innehåller flera olika delar där ledorden är just ett sammanhållet mottagande. Utifrån lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige behöver det justeras inom andra områden för att få till just ett sammanhållet mottagande här i Sverige.

Betänkandet innehåller därför förslag om att personer som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare löper ut inte ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande på nytt. Det är för att undvika de negativa konsekvenser som kan uppkomma för den enskilde om det sker en återgång till mottagandesystemet eller om det skulle uppstå oklarheter om vilket regelverk som ska tillämpas. Det handlar helt enkelt om att säkerställa att de som beviljas uppehållstillstånd som tidsbegränsas kan få just ett sammanhållet mottagande.

Som en följdverkan av det förslaget och ett sammanhållet mottagande kommer också förslaget om att de som är folkbokförda i Sverige och har ansökt om uppehållstillstånd - det är de som har tidsbegränsade uppehållstillstånd och har ansökt om förnyelse - inte heller ska gå tillbaka och omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

För att få ett bra sammanhållet mottagande föreslås även att socialförsäkringsbalken, studiestödslagen och lagen om studiestartsstöd ändras så att bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner och studiehjälp, studiemedel och studiestartsstöd ska kunna betalas ut även om det tidsbegränsade uppehållstillståndet har upphört att gälla men personen i fråga har lämnat in ansökan om fortsatt uppehållstillstånd innan det förra har löpt ut.

För oss socialdemokrater är det viktigt att få till ett sammanhållet mottagande med etablering i Sverige. Så länge personen i fråga vistas lagligen i Sverige anser vi att möjligheten att få förmåner ska finnas kvar. Det är bra om personer som ansökt om förnyat uppehållstillstånd till exempel fortsätter att studera. Det vi annars riskerar att göra från statens sida är att vältra över kostnader och administration framför allt på kommunerna. Det är dit de flesta kommer att vända sig under tiden deras förnyade ansökan behandlas. Det är inte rimligt att vi agerar på det sättet från statens sida.

Nästa förslag i betänkandet handlar om en anpassning till det EU-fördraget fogade asylprotokollet om asyl för medborgare i EU:s medlemsstater. Enligt det får asylansökningar från medborgare i andra EU-länder prövas i tre särskilda fall, och de är alla tre exceptionella situationer. Av den anledningen förslås att EU-medborgare endast ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. om det finns synnerliga skäl.

Det sista förslaget i betänkandet handlar om att ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpningen av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Dublinförordningen innebär att en person som ansöker om asyl i Sverige kan överföras till en annan medlemsstat om den staten anses vara ansvarig för att pröva ansökan enligt förordningen.

Här behöver lagen om mottagande av asylsökande anpassas för att möjliggöra fungerande överföringar från Sverige till andra EU-länder. Kammarrätten har prövat detta och kommit fram till att det saknas lagstöd för att jämställa beslut om överföring med beslut om avvisning eller utvisning. Det vi nu gör är att ändra lagen och därmed underlätta verkställigheten av beslut om överföring.


Anf. 26 Paula Bieler (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Fru talman! Jag ska inte förlänga debatten alltför mycket. Men jag känner att jag ändå måste ställa frågan: Hur tänker man när man inte sätter någon som helst tidsbegränsning för när en person ska ha skickat in en ansökan om förnyelse för att kunna få fortsatt tillgång? Jag förstår att man anser att man vill ha ett sammanhållet mottagande enligt de premisser som man förespråkar som helhet för mottagandet. Men nog vore det ändå rimligt att man ställer krav på att den som vill stanna längre i vårt land och anser sig ha skäl till det skickar in en ansökan i tid.

Det gäller inte minst med tanke på att Migrationsverket skickar ut påminnelser om att det nu är dags och att det skulle underlätta väldigt mycket för Migrationsverket att sköta administrationen. Man vet när ansökningar löper ut, och man vet när de behöver förnyas. Det gäller också med hänsyn tagen till det faktum att Migrationsverket, som är väldigt belastat, nu vet att man vill prioritera de ansökningar som handlar om förnyelse för att hinna med dem i tid så att det inte uppstår luckor.

Det man nu riskerar med förslaget, där det räcker med att ha skickat in en ansökan om förnyelse över huvud taget, är att personer vistas här betydligt längre. De kanske riskerar att få ytterligare två års tid då de väntar på att den nya ansökan ska behandlas eftersom det är så pass långa köer hos Migrationsverket. Det leder till ny osäkerhet för den enskilde som har ansökt om förnyelse - knappast något bra underlag för det sammanhållna mottagande man säger sig värna med sina egna utgångspunkter.

Det leder också till ökat kaos på Migrationsverket, och det leder till att personer som inte har ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige får tillgång till stora delar av vårt välfärdssystem.

Det urholkar definitivt stödet för den politik som regeringen vill föra. Inte mig emot, förvisso, men jag förstår helt ärligt inte hur man tänker.


Anf. 27 Marie Olsson (S)

Fru talman! Det viktigaste är att man skickar in en ansökan om förlängning av tillståndet innan det gamla har gått ut. Det är de reglerna som gäller.

Vi tror inte att Migrationsverket helt plötsligt kommer att göra ett sämre jobb för att den här möjligheten finns, utan vi tror att man kommer att göra precis det man säger: prioritera ansökningarna om förlängning av uppehållstillstånd.

Vi står fast vid att den tillfälliga lag med i huvudsak tidsbegränsade uppehållstillstånd som vi har nu inte ska leda till att enskilda straffas för att de inte hinner hantera sina nya ansökningar innan tiden har gått ut. Det viktigaste är att de vistas lagligt här i Sverige.


Anf. 28 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Det är just det: Migrationsverket är som vi alla vet, oavsett vilken hållning vi har i övrigt, oerhört överbelastat. Det är väldigt många ansökningar och väldigt långa köer.

Migrationsverkets handläggare har själva sagt att i och med att lagen ser ut som den gör just nu, för tillfället, kommer man att prioritera dem som riskerar att hamna utanför systemen och få en förnyad process för att man inte vill att det ska uppstå några luckor.

Men den här förändringen kommer att innebära att en person som skickar in sin ansökan sista dagen inte längre behöver prioriteras. Det kanske känns viktigare att prioritera någon som har väntat under lång tid. Den personen är ju redan inne i systemen. Den personen har redan tillgång till väldigt mycket av det som man kan ha delade åsikter om huruvida man ska ha tillgång till eller inte men som oavsett vilket i vissa fall motiverar personen att stanna här i landet och få tillgång till väldigt mycket av det som vi gemensamt bekostar utan att man har säkerställt om det är rätt eller inte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Hela bakgrunden till att vi har temporära uppehållstillstånd just nu var att fastställa ett behov hos dem som får tillståndet och lägga oss på en miniminivå. Detta urholkar man totalt med denna lagstiftning, då det räcker att man fått ett temporärt uppehållstillstånd en gång och skickar in en ansökan sista dagen det är giltigt för att man ska hamna sist i Migrationsverkets system och kunna fortsätta vistas här, kanske i flera år, utan giltigt uppehållstillstånd under den tiden eftersom man inte längre behöver prioriteras. Det är en politik som inte går ihop. Det är en politik som skapar nya hål, som skapar osäkerhet och som gör betydligt mer skada än nytta.

Jag ställer frågan än en gång: Vad vore så svårt med att sätta en tidsgräns på en eller två månader innan ansökan löper ut? Har du skickat in den i tid innan dess kan du därefter skylla på Migrationsverket. Då är det Migrationsverket som inte har gjort sitt jobb. Men om du väntar till sista dagen, om du inte bryr dig om att ansöka i tid och ändå kommer att få tillgång till en massa saker är det faktiskt ditt eget ansvar. Den möjligheten borde inte finnas.


Anf. 29 Marie Olsson (S)

Fru talman! Då får jag återigen svara Paula Bieler att syftet med den här lagstiftningen är att enskilda individer inte ska straffas.

Det ni gör med era förslag är att riskera att enskilda individer straffas. Ni riskerar också att vältra över kostnader på kommunerna. Det vill inte vi medverka till. Det är därför de här förslagen ligger.

Vi tror inte - jag upprepar det - att Migrationsverket helt plötsligt kommer att göra ett sämre jobb för att den här möjligheten finns, för att enskilda inte straffas ut. Vi tror att Migrationsverket kommer att göra det jobb som man har sagt att man ska göra.


Anf. 30 Maria Ferm (MP)

Fru talman! I dag debatterar vi regeringens proposition om ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Propositionen innehåller förslag som syftar till att förbättra etableringen för dem som nu får tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta.

Sverige har nu under en treårsperiod en tidsbegränsad lag som innebär en mer restriktiv politik än tidigare. En av skillnaderna är att skyddsbehövande nu får tillfälliga uppehållstillstånd även för långvariga skyddsbehov när det är osannolikt att de skulle kunna återvända. Om den ordinarie utlänningslagen skulle gälla nu skulle de få permanenta uppehållstillstånd direkt.

Nu kommer i stället tillstånden att vara tillfälliga - 13 månader eller 3 år - och förnyas. För att personer som är tvungna att få sina tillfälliga uppehållstillstånd omprövade inte ska hamna i kläm på något sätt presenterar regeringen dessa förändringar för att säkerställa ett sammanhållet mottagande och bättre etablering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Personer som förnyar sina tillfälliga uppehållstillstånd ska inte förlora de rättigheter de har när de har tillfälliga uppehållstillstånd. De ska inte anses vara asylsökande igen och därmed gå tillbaka till Migrationsverkets mottagandesystem. Etableringen ska inte avbrytas, och den enskilde ska fortsätta att ha tillgång till bosättningsbaserade förmåner. Allt annat skulle vara orimligt. Det skulle försvåra etableringen avsevärt och innebära mer administration och krångel för myndigheter och kommuner.

En viktig del i detta är att regeringen föreslår att den som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt den tillfälliga lagen eller beviljats ett uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen ska ha samma rätt till studiestöd som personer som beviljats permanent uppehållstillstånd. Regeringen föreslår att det införs en uttrycklig regel om detta i studiestödslagen.

Vidare ska rätten till studiestöd kvarstå när ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut - under förutsättning att en ansökan om fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i den tillfälliga lagen har lämnats in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla.

Även begränsningar vad gäller tillgång till LMA föreslås för EU-medborgare och Dublinöverföringar.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 31 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Jag ska se om jag får ett tydligare och mer genomtänkt svar från det andra regeringspartiets företrädare.

Min fråga är i princip densamma som den jag ställde nyss: Ser man från Miljöpartiets och regeringens sida något som helst problem med att man med det förslag man nu lägger fram riskerar att snarare förlänga förnyelseprocessen extra mycket och få personer att vistas i landet utan giltigt uppehållstillstånd under extra lång tid snarare än att ha en snabb och effektiv förnyelseprocess till följd av att den sökande har begränsad tid på sig att skicka in sin ansökan, tid under vilken man från Migrationsverkets sida förväntas behandla denna så att luckor inte ska uppstå?

Det är ju det som blir resultatet av den här lagstiftningen, hur man än vänder och vrider på det. Gör man det möjligt för sökande att behålla tillgången till diverse olika välfärdssystem och etableringssystem så som det nu är utformat bara genom att skicka in sin ansökan den sista dagen uppehållstillståndet är giltigt kommer den sökande att vistas i landet utan giltigt uppehållstillstånd. Då finns det heller ingen anledning för Migrationsverket att prioritera dessa ansökningar eftersom de sökande redan är inne i systemet.

Har man i stället en ordning där det krävs att ansökan skickas in i god tid innan uppehållstillståndet löper ut finns det också anledning för Migrationsverket att prioritera dessa ansökningar för att säkerställa att de som är i landet har ett giltigt uppehållstillstånd och att grunderna för den tillfälliga lagen faktiskt kvarstår och efterföljs.

Det är ju ingen mening med att ha en tillfällig lag om tillfälliga uppehållstillstånd om det inte spelar någon roll, om man ändå har tillgång till välfärdssystemen i all evighet bara man skickar in ett papper ett visst datum utan att det finns någon som helst begränsning av när det ska ha behandlats färdigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Ser man över huvud taget denna problematik från regeringens sida?


Anf. 32 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Nej, jag ser inte någon sådan problematik. Jag ser inte att människor medvetet skulle dra ut på det in i det sista och lämna in ansökan den sista dagen. Jag tror inte att det är så människor kommer att agera. Man vill ha den trygghet som det innebär att ha ett uppehållstillstånd, och jag tror att människor inte vill hamna i situationen att de blir asylsökande igen.

Men jag tror att det kommer att bli så ändå på grund av långa handläggningstider. Även om man skulle ha den typ av begränsningar som Paula Bieler föreslår tror jag absolut att det finns risk att Migrationsverket inte skulle hinna behandla ärenden. Vi vet inte hur stor ärendehantering man har. Man hanterar många olika typer av ärenden och har i dagsläget väldigt långa köer.

Jag tror att risken är alldeles för stor att människor i så fall skulle falla utanför. Vad som skulle hända då är att de skulle gå tillbaka till att anses vara asylsökande, behöva flytta in på asylboende igen, tvingas avbryta sina utbildningar och ha andra regler när det gäller sjukvård och liknande. Det här ser jag som ett betydligt större problem än att man behöver påskynda hanteringen och försöka få människor att lämna in ansökan en månad tidigare, för personer som i så fall skulle drabbas skulle drabbas oerhört hårt. Det ser jag inte som rimligt alls.

I den här situationen, där vi kommer att ha väldigt många människor med långvariga skyddsbehov som behöver förnya sina tillstånd, behöver vi se till att de kan lösa detta på ett bra sätt som inte försämrar etableringen. I grunden handlar det om den enskildes möjlighet till både etablering och att påbörja sin start här i Sverige.

Det handlar också om att Sverige behöver se till att de personer som kommer hit är så bra rustade som möjligt för att kunna bli en del av samhället och kunna bidra och utvecklas. Det gör Sverige inte med det förslag som Sverigedemokraterna lägger fram.


Anf. 33 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Det är ganska lustigt att stå här och lyssna, för mycket av det som sägs skulle motverkas av att man har en tidsgräns som tydliggör att om man har lämnat in sin ansökan i tid har man gjort sitt, och om den inte hinner behandlas i tid är det Migrationsverkets ansvar. Vid synnerliga skäl eller vid en tidsgräns - hur man nu väljer att utforma det - kan det åligga staten att fortsätta att bekosta en massa saker.

Men med regeringens system finns det inga som helst incitament att lämna in sin ansökan i tid. Det finns inte heller några som helst incitament för Migrationsverket att prioritera och snabbehandla de ärenden som handlar om förnyelser. De personer det handlar om kan man tryggt flytta längst bak i kön igen och åter förpassa till ovissheten och till att vara asylsökande på nytt.

Migrationsverkets handläggare sa själva när vi var på besök där i förra veckan att de kommer att prioritera förnyelser för att personer inte ska falla mellan stolarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Men med detta förslag finns det ingen sådan anledning, utan Migrationsverkets handläggare kommer att prioritera nya ansökningar. Det finns ingen som helst anledning för dem att prioritera förnyelseansökningar. Det finns ingen som helst anledning att se lagen om tillfälliga uppehållstillstånd som giltig, för det utraderar man helt med nuvarande system.

Ser man inte problematiken i att man genom att inte säkra poängen med att ha en tidsgräns urholkar den lagstiftning som är på plats? Man förpassar personer till att åter hamna långt bak med långa handläggningstider.

Det hade varit enkelt att arbeta runt detta genom att stipulera när det är Migrationsverkets ansvar och staten som har fallerat med för långa handläggningstider och när det är individen själv som inte har sökt i tid.


Anf. 34 Maria Ferm (MP)

Fru talman! Om man skulle införa en sådan tidsgräns som Sverigedemokraterna föreslår skulle man ge en morot till Migrationsverket att behandla dessa ärenden snabbare. Men även om det skulle vara Migrationsverkets ansvar att man inte hunnit behandla ett ärende skulle det drabba den enskilde orimligt hårt.

Även om vi från politikens håll säger att det är Migrationsverkets ansvar kommer den enskilde att drabbas eftersom personen i fråga inte skulle kunna bo kvar på sitt boende, gå kvar i sin klass eller göra annat som är en del av en påbörjad etablering.

Till skillnad från nu, när man känner sig tvungen att behandla förlängningsärenden eller ansökningar om omprövning av uppehållstillstånd, skulle detta dessutom innebära att personer som har sökt asyl i ett senare skede snarare skulle få betydligt längre handläggningstid och vara asylsökande under längre tid än i dag.

Jag är inte säker på att det är bättre, utan jag tror att regeringens förslag är det bästa för att säkerställa att människor inte hamnar i kläm, att de kan fortsätta på sina skolor, på sina praktikplatser och på sina boenden och att de på ett bättre sätt kan komma in i samhället.

Jag tror att konsekvenserna av Sverigedemokraternas förslag skulle vara farliga för de personer som drabbas. Det skulle också vara sämre för Sverige eftersom vi skulle få en sämre etablering, vilket alltid är dåligt för såväl staten som den enskilde.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 14 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-06-14
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.,
  3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
  4. lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.,
  5. lag om ändring i skollagen (2010:800),
  6. lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd.Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:172 punkterna 1-6 och avslår motion

  2016/17:3736 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD).
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S106007
  M77006
  SD03809
  MP24001
  C21001
  V18003
  L16003
  KD14002
  -0300
  Totalt27641032
  Ledamöternas röster
 2. Övrigt om mottagande m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2016/17:3729 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-5.
  • Reservation 2 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S106007
  M77006
  SD38009
  MP24001
  C21001
  V01803
  L16003
  KD14002
  -3000
  Totalt29918032
  Ledamöternas röster