Till innehåll på sidan

Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

SFS nr: 1946:805
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1946-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 1991:1553
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller eljest bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den, mot vilken rättshandlingen skall företas, inte heller den, som är under femton år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid köp, byte eller gåva av fast egendom eller tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen styrks av vittne.

Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig, vare hans vittnesbekräftelse utan verkan.

Om testamentsvittne är särskilt stadgat. Lag (1991:1553).

Övergångsbestämmelser

1946:805

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1948.

Vittnesbekräftelse å rättshandling, som ingåtts före nämnda dag, må, om den skulle hava varit gällande enligt denna lag, icke anses utan verkan på den grund att den, som bevittnat rättshandlingen, enligt äldre lags bestämmelser om vittnesjäv varit obehörig som vittne.

1970:1014

Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses likställd med tomträtt.