Fråga om lågt valdeltagande varit grund för upphävande av 2004 års val till Europaparlametet

Valprövningsnämndens beslut 2004:15

Valmyndigheten fastställde den 17 juni 2004 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 18 juni 2004.

AA har överklagade valet och anförde bl.a. följande.

Med anledning av det låga och sjunkande valdeltagandet i valet till Europaparlamentsvalet dels i Sverige dels i resten av Europa anser jag att mandatfördelningen med 19 mandat i stället för 22 som Sverige tidigare hade inte bör accepteras utan att de 732 platserna bör viktas efter det valdeltagande de olika länderna har haft om valet inte görs om, att valet till Europaparlamentet ska ha ett valdeltagande i nivå med valen till de lokala parlamenten i Sverige och andra medlemsländer i Europa, att valet i hela Europa och Sverige bör göras om, att rösträknare bör kontrollräkna dels antalet inkomna valsedlar i hela Europa dels antalet kryss på fram- och baksida av respektive lands valsedlar för att undvika spekulationer om valfusk ...

Valmyndigheten avstyrkte i yttrande bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande.

Vallagen innehåller inga bestämmelser om att valdeltagandet måste uppgå till viss nivå för att valresultatet ska kunna godkännas.

I samband med utvidgningen av den Europeiska unionen den 1 maj 2004 fastställdes Sveriges antal mandat i Europaparlamentet till 19. Inte heller i detta fall innehåller vallagen några särskilda bestämmelser.

Antalet personröster räknas av länsstyrelserna och Valmyndigheten har utarbetat särskilda blanketter för detta. Valmyndigheten har vid utbildning och information för länsstyrelsepersonalen speciellt omtalat hur räkningen av personkryssen ska ske. Det saknas därför anledning anta att länsstyrelserna inte skulle ha vänt på valsedlarna för att se om det funnits kryss även på valsedlarnas baksidor.

Vid svenska val räknas för övrigt antalet inkomna valsedlar två gånger – en gång av valförrättarna på valkvällen och en kontrollräkning senare i veckan därpå av länsstyrelserna.

Valprövningsnämnden yttrade:

Enligt 19 kap. 18 § vallagen (1997:157) skall Valprövningsnämnden vid prövningen av ett överklagande upphäva ett val i den omfattning som behövs och förordna om omval i den berörda valkretsen om 1. det vid förberedande och genomförande av valet som en myndighet svarar för förekommit avvikelse från föreskriven ordning, 2. någon hindrat röstningen, 3. förvanskat avgivna röster, eller 4. otillbörligen verkat vid valet på något annat sätt.

AA har inte anfört någon omständighet som enligt angivet lagrum kan utgöra grund för upphävande av val.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 12 juli 2004
Ämnesord
  • Europaparlamentet

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.