Förväxlingsrisk har inte ansetts föreligga när det gäller partibeteckningen Alternativ för Sverige (med partisymbol)

Valprövningsnämndens beslut 2018:4

​Valmyndigheten beslutade den 23 februari 2018 att registrera partibeteckningen Alternativ för Sverige som återges nedan, för val till riksdagen, och därmed också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet, samt för val till Europaparlamentet.

Bild Alternativ för Sverige

Redogörelse för överklagandet

Partiet Alternativet har överklagat beslutet och anfört att namnen är så snarlika att det finns en överhängande risk för att förväxling kan ske om Alternativ för Sverige ställer upp i samma val som Alternativet.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten avstyrker bifall till överklagandet och anför i ett yttrande den 9 mars 2018 följande.

Valmyndigheten har beslutat att registrera partibeteckningen Alternativ för Sverige. I samband med handläggningen av ärendet har myndigheten gjort bedömningen att partibeteckningen ifråga inte kan antas bli förväxlad med den för val till landstingsfullmäktige i Skåne län registrerade partibeteckningen som återges nedan. Det som Alternativet har anfört i sitt överklagande föranleder ingen annan bedömning.

Bild Alternativet

Här kan vidare nämnas att Alternativ för Sverige även tidigare hade en registrerad partibeteckning med giltighet för val till riksdagen. Den tidigare gällande partibeteckningen Alternativ för Sverige registrerades den 13 december 2017, och beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 15 december 2017. Fristen för överklagande av beslutet löpte ut den 5 januari 2018 utan att något överklagande mot beslutet inflöt. Denna partibeteckning avregistrerades sedermera i samband med att partibeteckningen innehållande symbol registrerades den 23 februari 2018.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt bestämmelserna i 2 kap. 3 § vallagen (2005:837) ska en partibeteckning registreras bl.a. om den inte kan antas kunna bli förväxlad med en beteckning som redan är registrerad för samma val. Sedan 2015 får en partibeteckning innehålla en partisymbol.

I 2 kap. 5 § vallagen anges bl.a. att om en partibeteckning registreras för val till riksdagen, gäller registreringen också för val till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt för val till Europaparlamentet.

Av förarbetena till vallagen (prop. 1974:35 s. 71 och 72) framgår att frågan om förväxlingsrisk ska bedömas med utgångspunkt från väljarnas möjligheter att särskilja partibeteckningarna. I propositionen förespråkas en restriktiv bedömning av ansökningar om nyregistrering av partibeteckning. Samtidigt framhålls att "varje utomordentligt avlägsen risk" för förväxling inte bör leda till avslag på ansökan om registrering av nytt partinamn.

När det gäller partibeteckningen Alternativ för Sverige delar Valprövningsnämnden Valmyndighetens bedömning, att det inte föreligger en sådan risk för förväxling av partibeteckningen Alternativ för Sverige – särskilt med beaktande av den i beteckningen ingående partisymbolen – med den redan registrerade partibeteckningen Alternativet att hinder mot registreringen föreligger.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 18 april 2018
Ämnesord
  • Partibeteckning

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.