Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

2018/19

:UbU

0

0

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

:UbU

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19


Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet

2018/19

Utbildningsutskottets beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om

skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet

högre utbildning, forskning och rymdfrågor

studiestöd

anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade utbildningsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Gunilla Svantorp (S) ledamot t.o.m. den 31 januari och ordförande fr.o.m. den 31 januari 2019

Matilda Ernkrans (S) ordförande t.o.m. den 21 januari 2019

Roger Haddad (L) vice ordförande t.o.m. den 26 februari och förste vice
ordförande fr.o.m. den 26 februari 2019

Kristina Axén Olin (M) ledamot fr.o.m. den 13 februari t.o.m. den 26 februari och andre vice ordförande fr.o.m. den 26 februari 2019

Erik Bengtzboe (M) t.o.m. den 13 februari 2019

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

Linus Sköld (S) suppleant t.o.m. den 21 januari och ledamot fr.o.m. den 8 februari 2019

Gudrun Brunegård (KD) fr.o.m. den 1 april 2019

Jimmy Loord (KD) t.o.m. den 31 mars 2019

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP) t.o.m. den 21 januari och fr.o.m. den 24 juni 2019

Gustav Fridolin (MP) fr.o.m. den 7 februari t.o.m. den 24 juni 2019

Karolina Skog (MP) fr.o.m. den 23 januari t.o.m. den 7 februari 2019

Maria Arnholm (L) fr.o.m. den 5 september 2019

Mats Persson (L) fr.o.m. den 15 februari t.o.m. den 5 september 2019

Juno Blom (L) t.o.m. den 15 februari 2019

Suppleanter

Roza Güclü Hedin (S)
Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S) fr.o.m. den 15 februari 2019

Johan Andersson (S) t.o.m. den 8 februari 2019

Johan Hultberg (M) fr.o.m. den 17 juni 2019

Jan Ericson (M) t.o.m. den 13 februari 2019

Jörgen Grubb (SD)

Mattias Vepsä (S) fr.o.m. den 8 februari 2019

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulrika Heindorff (M) fr.o.m. den 17 juni 2019

Hans Rothenberg (M) t.o.m. den 17 juni 2019

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Mattias Ingeson (KD) t.o.m. den 23 oktober 2018

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M) fr.o.m. den 17 juni 2019

Saila Quicklund (M) t.o.m. den 17 juni 2019

Linda Lindberg (SD) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Richard Jomshof (SD) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Robert Hannah (L) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Joar Forssell (L) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Mats Berglund (MP) fr.o.m. den 7 februari 2019

Åsa Lindhagen (MP) fr.o.m. den 9 oktober 2018 t.o.m. den 21 januari 2019

Niels Paarup-Petersen (C) fr.o.m. den 16 oktober 2018

Linda Westerlund Snecker (V) fr.o.m. den 16 oktober 2018

Pia Steensland (KD) fr.o.m. den 16 oktober 2018

Ingemar Kihlström (KD) fr.o.m. den 16 oktober 2018

Alice Bah Kuhnke (MP) fr.o.m. den 13 februari t.o.m. den 18 juni 2019

Åsa Lindestam (S) fr.o.m. den 27 februari 2019

Sanne Lennström (S) fr.o.m. den 3 april 2019

Per Lodenius (C) fr.o.m. den 3 april 2019

Extra suppleanter

Lars-Arne Staxäng (M) fr.o.m. den 9 september 2019

Elsemarie Bjellqvist (S) fr.o.m. den 15 juli 2019

Marie Axelsson (S) fr.o.m. den 16 oktober 2018 t.o.m. den 21 januari 2019 och fr.o.m. den 5 februari t.o.m. den 31 juli 2019

Henrik Edin (L) fr.o.m. den 13 mars t.o.m. den 16 maj 2019

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Cecilia Nordling, kanslichef

Roger Aule, föredragande, tjänstledig fr.o.m. den 1 augusti 2019

Jonas Brynhildsen, utskottshandläggare

Helene Carlsson Högberg, föredragande

Ingrid Edmar, föredragande t.o.m. den 30 juni, utskottsråd fr.o.m. den 1 juli 2019

Madeleine Gabrielson, föredragande fr.o.m. den 25 februari t.o.m. den 9 maj 2019

Lotta Lann, utskottsassistent

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Catarina Molin, föredragande

Emma Wajnblom, föredragande fr.o.m. den 9 september 2019

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2018/19 lämnade utbildningsutskottet 21 betänkanden till kammaren och fyra yttranden till andra utskott. Utöver fyra propositioner och sex skrivelser från regeringen behandlade utskottet även en redogörelse från Riksrevisionen, en redogörelse från styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och sammanlagt ca 930 motionsyrkanden.

Utskottet genomförde sju studiebesök i Sverige och tog emot 30 besök och uppvaktningar i utskottet, varav en parlamentarikerdelegation. Utskottet var också representerat av ledamöter vid två internationella konferenser.

Vid tio tillfällen överlade utskottet med regeringen om EU-frågor, och vid fyra tillfällen fick utskottet information om EU-frågor av regeringen.

Under riksmötet 2018/19 höll utskottet 40 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 37 timmar och 50 minuter.

Ärenden som behandlades av utskottet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2018/19:1 utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med förslag till anslag m.m. för 2019 och 50 motionsyrkanden som rörde statens budget. Utskottet tillstyrkte ett förslag som lagts fram gemensamt av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det tillstyrkta förslaget innebar att totalt drygt 80,8 miljarder kronor anvisades till anslagen inom utgiftsområdet för 2019. Utskottet föreslog också inom anslagsbeslutet två tillkännagivanden till regeringen, dels om att re-
geringen borde tillsätta en utredning för att undersöka hur en obligatorisk förskola med språkutveckling kan införas, dels om att regeringen borde bereda möjligheten att införa en tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Samtliga övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2018/19:1 utgiftsområde 15 Studiestöd med förslag till anslag m.m. och elva yrkanden i mo-tioner som rörde statens budget. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa anslag för 2019 inom utgiftsområde 15 Studiestöd i enlighet med ett förslag som lades fram gemensamt av Moderaterna och Kristdemokraterna och som var baserat på partiernas motioner för utgiftsområdet. De föreslagna anslagen uppgick till drygt 24,7 miljarder kronor för 2019. Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden m.m. Samtliga övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

En strategi för svensk rymdverksamhet (UbU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet. I skrivelsen presenterade regeringen en na-tionell strategi för svensk rymdverksamhet med långsiktiga strategiska mål för att stärka den och de insatser som regeringen avser att göra för att arbeta mot målen.

Utskottet välkomnade strategin och föreslog att riksdagen skulle lägga den till handlingarna. Utskottet ansåg vidare att det är viktigt att riksdagen får insyn i hur det fortsatta arbetet med strategin utvecklas och föreslog därför ett tillkännagivande om att regeringen kontinuerligt ska utvärdera de långsiktiga strategiska målen i strategin för svensk rymdverksamhet och regelbundet återrapportera till riksdagen. Utskottet tillstyrkte därmed ett motionsyrkande helt och två motionsyrkanden delvis. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:262 En na-tionell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön. I skrivelsen redovisade regeringen en nationell strategi med övergripande målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som byggs utanför Lund och beräknas vara i full drift 2025.

Utskottet välkomnade regeringens strategi med mål och åtgärder för Sveriges arbete relaterat till ESS. Utskottet avstyrkte ett motionsyrkande och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (UbU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om rättspsykiatriskt forskningsregister, lag om ändring i lagen om etikprövning av forskning som avser människor, lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen, lag om ändring i lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa och lag om ändring i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Anpassningarna i dessa lagar syftar till att möjliggöra en fortsatt behandling av personuppgifter för forskningsändamål som är ändamålsenlig samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, oavsett om behandlingen utförs av offentliga eller privata forskningsutförare. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

Vidare föreslogs ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att regeringen borde se över möjligheterna att återkomma med förslag på lagstiftning som likställer villkoren för offentliga och privata forskningsutövare att bedriva forskning som inbegriper personuppgifter på rättslig grund. I betänkandet fanns en reservation (V).

Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:21 Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning. Riksrevisionen har granskat lärosätenas lokalförsörjning, regeringens styrning av lärosätenas lokalförsörjning och Akademiska Hus AB:s arbete med att tillhandahålla lokaler för lärosätena. Riksrevisionen lämnade inte någon rekommendation till regeringen men däremot till lärosätena och Akademiska Hus AB. Regeringen konstaterade bl.a. att det ställs krav på att det ska finnas en lokalförsörjningsplan i regeringens direktiv till lärosätena om budgetunderlag och att Akademiska Hus AB delar de bedömningar och iakttagelser som Riksrevisionen har gjort om bolagets verksamhet. Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet behandlade utskottet även tre motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19 och föreslog att riksdagen skulle avslå motionsyrkandena.

Förskolan (UbU7)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19. Motionerna tog upp frågor om bl.a. förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagande i förskolan samt annan pedagogisk verksamhet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden om förskolan med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder. I betänkandet fanns 28 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och ett särskilt yttrande (C, L).

Grundläggande om utbildningen (UbU8)

I betänkandet behandlade utskottet ca 140 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19. Motionerna tog upp frågor om bl.a. skolans värdegrund, kränkande behandling, trygghet och studiero, vissa undervisningsämnen och kunskapsområden, bedömning samt fritidshem.

Utskottet föreslog med anledning av ett motionsyrkande ett tillkännagivande till regeringen om att det ska vara möjligt för skolor att ge elever på högstadiet och gymnasiet ett skriftligt ordningsomdöme i terminsbetygen. Ordningsomdömet ska inte ingå i slutbetyget.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden om grundläggande utbildningsfrågor och hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, pågående beredningsarbete och vidtagna åtgärder.

I betänkandet fanns 42 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP) och tre särskilda yttranden (C, L). I en reservation (S, V, MP) föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen.

Lärare och elever (UbU9)

I betänkandet behandlade utskottet 135 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2018/19. Motionerna handlade om bl.a. läraryrket, lärarlegitimation, fortbildning, skolledare, elevhälsa, idrott och hälsa, elevers frånvaro, elever med särskilda behov och nyanlända elever. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

Övergripande skolfrågor (UbU10)

I betänkandet behandlade utskottet 128 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19. Motionerna handlade om bl.a. åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, skolvalet, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer, it i skolan och studie- och yrkesvägledningen. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, pågående utredningar och aviserade och vidtagna åtgärder.

Gymnasieskolan (UbU11)

I betänkandet behandlade utskottet 61 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2018/19. Motionerna handlade om bl.a. ämnesbetyg, undervisningstid, planering och dimensionering av platserna på gymnasieskolan, samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsmarknaden, lärlingsutbildning, nya inslag på de nationella programmen, behörighet till gymnasieskolan och hög-skolan samt introduktionsprogram. Utskottet tillstyrkte ett motionsyrkande helt och två motionsyrkanden delvis om att regeringen ska låta utreda inrättandet av en ny tvåårig yrkesskola på gymnasial nivå som en del av det ordinarie utbildningssystemet. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden och hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, pågående beredningsarbeten och vidtagna åtgärder.

Vuxenutbildning (UbU12)

I betänkandet behandlade utskottet 65 motionsyrkanden om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2018/19. Motionsyrkandena handlade bl.a. om den kommunala vuxenutbildningen inklusive svenska för invandrare (sfi), utbud av vuxenutbildning, yrkeshögskolan m.m.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående beredning och vidtagna åtgärder. I betänkandet fanns 24 reservationer (M, SD, C, V, KD, L).

Högskolan (UbU13)

I betänkandet behandlade utskottet 169 motionsyrkanden om högskolan från allmänna motionstiden 2018/19. Motionsyrkandena handlade om bl.a. styrning och ledning, resurstilldelning, kvalitetssäkring, tillträde till högskoleutbildning, internationalisering, dimensionering av utbildning och utbildningarnas innehåll.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder. I betänkandet fanns 59 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fyra särskilda yttranden (C, L).

Forskning (UbU14)

I betänkandet behandlade utskottet 60 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2018/19. Motionsyrkandena tog upp frågor om forskningsfinansiering, EU:s ramprogram för forskning, karriärvägar och meritering för forskare, särskilda forskningssatsningar, riktad fördelning av forskningsanslag, forskningsinfrastruktur och innovationer m.m.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder. I betänkandet fanns 16 reservationer (M, SD, C, V, KD, L).

Studiestöd (UbU15)

I betänkandet behandlade utskottet 32 yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19. Motionsyrkandena handlade bl.a. om villkoren för studiemedel, fribeloppet, avskrivning av studieskulder, nedskrivning av studieavgiften och studiehjälp.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

Långsiktiga effekter av utökade möjligheter till gymnasieskolan (UbU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:57 Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan och två motionsyrkanden. I rapporten granskade Riksrevisionen långsiktiga effekter av att elever fått möjlighet att inte bara välja nationellt program utan också att ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i. Riksrevisionen lämnade i rapporten inte några rekommendationer till regeringen eller myndigheter, men Riksrevisionen konstaterade att det ur ett likvärdighetsperspektiv är viktigt att säkerställa god kvalitet i gymnasieskolan och att ge information och stöd till alla elever som ska välja gymnasieutbildning. Utskottet gjorde liksom regeringen ingen annan bedömning än Riksrevisionen i dessa avseenden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå motionsyrkandena.

Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier (UbU17)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:110 Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning av nationella prov, ett yrkande i en följdmotion och ett utskottsinitiativ enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen om möjligheten att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott. I skrivelsen framgick att regeringen delade Riksrevisionens bedömningar av myndigheternas arbete för att förhindra otillåten spridning av nationella prov under granskningsperioden. Utskottet ansåg i likhet med regeringen att det inte fanns skäl för att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Vidare föreslog utskottet med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen borde utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombina-tionen elitidrott och gymnasiestudier.

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades (UbU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:109 Riksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades. I rapporten granskade Riksrevi-sionen myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades och huruvida intentionerna med reformen har uppnåtts. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport.

Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och dess bidrag till det samlade kunskapsunderlaget om styrningen av högskolesektorn och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018 (UbU19)

I betänkandet behandlade utskottet Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2018 (2018/19:RJ1) och Riksrevisionens redogörelse om revi-sionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år (2018/19:RR3).

Enligt Riksrevisionen gav Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning tillsammans med bl.a. förvaltningsberättelsen en rättvisande bild av stiftelsens verksamhet. Riksrevisionen granskade också styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Enligt Riksrevisionen hade varken styrelsen eller den verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd (UbU20)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:74 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i skollagen. Den lagändring riksdagen tillstyrkte handlar om sammansättningen av ledamöter i Skolväsendets överklagandenämnd och innebär att det ska finnas möjlighet att vid behov utse två ersättare för ordföranden i stället för en. Dessutom ändras benämningen ersättare för ordföranden till vice ordförande för att följa myndighetsförordningens terminologi. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2019.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (UbU21)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:58 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Den lag som utskottet tillstyrkte innebär bl.a. att en forskare ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed. Frågor om oredlighet ska prövas av en särskild nämnd och forskningshuvudmännen ska vara skyldiga att överlämna misstankar om oredlighet i forskning till nämnden. Lagen ska tillämpas på forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Utskottet tillstyrkte även ändringar i högskolelagen och i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya lagen och lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2020. Utskottet avstyrkte fyra motionsyrkanden.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har lämnat följande yttranden till andra utskott:

2018/19:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen till konstitutionsutskottet

2018/19:UbU2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 till utrikesutskottet

2018/19:UbU3y Vårändringsbudget för 2019 till finansutskottet

2018/19:UbU4y Indelning i utgiftsområden till konstitutionsutskottet.

EU-frågor

EU-överläggningar och EU-information

Utskottet har i enlighet med 7 kap. 12 § riksdagsordningen vid tio tillfällen hållit sammanlagt 21 överläggningar om EU-frågor med regeringen, som företrätts av statsrådet Helene Hellmark Knutsson, statsrådet Peter Eriksson, statsrådet Anna Ekström, statsrådet Anders Ygeman, statsrådet Matilda Ernkrans och statssekreteraren Malin Cederfeldt Östberg.

På forskningsområdet har överläggningarna till stor del handlat om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Utskottet har bl.a. överlagt med regeringen om Horisont Europa i sin helhet, om uppdrag och partnerskapsprogram inom Horisont Europa och om vissa frågor som rör det särskilda programmet för Horisont Europa. Vid överläggningarna inom området har utskottet även överlagt om det europeiska forskningsområdet (ERA) och om forskning och innovation som drivkrafter för ett mer konkurrenskraftigt EU.

På rymdområdet har utskottet överlagt med regeringen om det kommande Unionens rymdprogram, om rymden som möjliggörare och om att stärka Europas roll som global aktör inom rymdområdet.

På utbildningsområdet har utskottet överlagt om det kommande Erasmusprogrammet och om ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Utskottet har även överlagt med regeringen om ömsesidigt erkännande av examensbevis, en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning, förskole-verksamhet och barnomsorg av hög kvalitet, kompetenshöjningsvägar för vuxna samt utbildningens bidrag till att stärka social sammanhållning.

Utskottet har även överlagt med regeringen om artificiell intelligens för Europa, om en samordnad plan för artificiell intelligens och om att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens.

Utskottet har vidare fått information av regeringen om aktuella EU-frågor vid fyra tillfällen. Utskottet har då fått information om Horisont Europa och ERA, om en samordnad plan för artificiell intelligens, om arbetet med Iter-projektet samt om Euratoms forsknings- och utbildningsprogram. Utskottet har också fått information om förordningen om inrättande av Europeiska uni-onens rymdprogram och rymdprogrambyrå samt förslaget till rådsrekommendation om en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning. Utskottet har även informerats av regeringen om förberedelserna inför rymdrådet med Esa samt vid ett annat tillfälle om konsekvenser och åtgärder inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde med anledning av Storbritanniens utträde ur EU.

Subsidiaritetsprövning

Utskottet har genomfört en subsidiaritetsprövning av ett EU-förslag:

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

Under riksmötet har utskottet bl.a. beslutat att anordna ett öppet seminarium på temat Det livslånga lärandet den 26 september 2019 samt tagit fram en tillbakablick på utskottets uppföljningar av regeringens resultatredovisningar i budgetpropositionen 2012–2018 och sammanfattat vad som har varit i fokus och vilka förändringar av resultatredovisningen som uppföljningarna har lett till. Tillbakablicken kommer att publiceras som en rapport i RFR-serien (Rapporter från riksdagen).

Information och uppvaktningar

Utskottet har vid sina sammanträden fått information om aktuella frågor.

Den 11, 18 och 25 oktober 2018 informerades utskottet om utskottets sakområden av utskottskansliet.

Den 6 november 2018 informerade generaldirektör Peter Fredriksson och avdelningschef Eva Durhan, båda från Skolverket, utskottet om Skolverkets verksamhet.

Den 6 november 2018 informerade generaldirektör Sven Stafström och rådsdirektör Ann Fust, båda från Vetenskapsrådet, utskottet om Vetenskapsrådets verksamhet.

Den 8 november 2018 informerade generaldirektör Helén Ängmo, biträdande generaldirektören Tommy Lagergren och chefsjuristen Christina Ridderman Karlsson, samtliga från Skolinspektionen, utskottet om Skolinspektionens verksamhet och särskilt om myndighetens granskning av skolor med konfessionella inslag.

Den 13 november 2018 informerade generaldirektör Karin Röding, avdelningschef Lars Peterson, avdelningschef Maria Linna-Angestav och avdelningschef Tuula Kuosmanen, samtliga från Universitets- och högskolerådet, utskottet om Universitets- och högskolerådets verksamhet.

Den 20 november 2018 informerade generaldirektör Anders Söderholm och avdelningschefen för analysavdelningen Annika Pontén, båda från Universitetskanslersämbetet, utskottet om Universitetskanslersämbetets verksamhet.

Den 20 november 2018 presenterade riksrevisor Helena Lindberg, revi-sionsdirektör Krister Sund och tf. enhetschefen Sofia Sandgren Massih, samtliga från Riksrevisionen, utskottet om Riksrevisionens granskningsrapport Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincip till betygsprincip (RiR 2018:28).

Den 22 november 2018 informerade sektionschef Mattias Lindblom och informationssäkerhetsansvarige Lars Hedensjö, båda från Riksdagsförvaltningen, utskottet om säkerhetshetsarbetet i riksdagen.

Den 22 november 2018 informerade bibliotekarie Stefan Lingmert, från Riksdagsbiblioteket, utskottet om Riksdagsbibliotekets tjänster.

Den 27 november 2018 informerade generaldirektör Anna Rahtsman, stabschef Sofia Strand och Thorwald Larsson, ansvarig för industri och Global Navigation Satellite System, samtliga från Rymdstyrelsen, utskottet om Rymdstyrelsens verksamhet.

Den 27 november 2018 informerade generaldirektör Thomas Persson och enhetschefen för planering och uppföljning Eva-Lena Kopparvik, båda från Myndigheten för yrkeshögskolan, utskottet om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet.

Den 29 november 2018 informerade generaldirektör Christina Forsberg, stabschef Kristina Ericson och avdelningschefen för utbetalningsavdelningen Kristiina Kulluvaara, samtliga från Centrala studiestödsnämnden, utskottet om Centrala studiestödsnämndens verksamhet.

Den 29 november 2018 informerade direktör Camilo von Greiff och projektledare Johan Wallin, båda från Skolforskningsinstitutet, utskottet om Skolforskningsinstitutets verksamhet.

Den 11 december 2018 informerade expeditionschef Katarina Back, rättschef Eva Lenberg, departementsrådet Anna Castberg, ämnesrådet Tina Abelin, kanslirådet Tina Pettersson, kanslirådet Hampus Strömberg och departementssekreterare Lina Lundblad, samtliga från Utbildnings-departementet, chefen för analysavdelningen Eva Durhan och chefen för handläggningsavdelningen Joakim Feldt, båda från Skolverket, samt generaldirektör Christina Forsberg och ekonomichef Jan Söderholm, båda från Centrala studiestödsnämnden, utskottet om genomförbarheten av motionsförslag som väckts med anledning av budgetpropositionen för 2019.

Den 24 januari 2019 informerade generaldirektör Fredrik Malmberg, sakkunniga hos generaldirektören Åsa Karle, rådgivaren med särskilt fokus på elever med lång olovlig frånvaro Lena Häägg och rådgivaren med särskilt fokus på förebyggande elevhälsoarbete i skolan Erica Sjöberg, samtliga från Specialpedagogiska skolmyndigheten, utskottet om Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet och särskilt om hur myndigheten arbetar med elever som inte deltar i skolarbetet.

Den 7 februari 2019 informerade generaldirektör Karin Röding och avdelningscheferna Susanne Wadsborn Taube och Tuula Kuosmanen, samtliga från Universitets- och högskolerådet, utskottet om frågor som rörde antagning till lärarutbildning.

Den 14 februari 2019 informerade ordförande Jacob Adamowicz och vice ordföranden Daniel Lindblom, båda från Sveriges förenade studentkårer, utskottet om Sveriges förenade studentkårers verksamhet.

Den 5 mars 2019 informerade statsrådet Anna Ekström utskottet om statsbidrag för förstelärare i utanförskapsområden.

Den 7 mars 2019 informerade utbildningsrådet Åsa Petri från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och departementssekreterare Moa Ageberg från Utbildningsdepartementet, utskottet om EU-samarbetet inom utbildningsområdet.

Den 12 mars 2019 informerade verkställande direktören Anders Blanck, samhällspolitiske chefen Jonas Vikman och sakkunniga Maria Fagerquist, samtliga från LIF – de forskande läkemedelsföretagens verksamhet, utskottet om LIF:s verksamhet.

Den 14 mars 2019 informerade Robert Hell, direktör i Swedish Aerospace Industries (SAI) och Public Affairs på GKN Aerospace, Catrin Mattsson, Public Affairs på RUAG Space, Stefan Gustafsson, Senior VP Strategy på SSC, Gierth Olsson, vd på OHM Sweden AB, Göran Bengtsson, Director Research and Technology på Saab Aeronautics, utskottet om SAI:s verksamhet.

Den 28 mars 2019 informerade nationella samordnaren för en nationell biblioteksstrategi Erik Fichtelius och utredarna Eva Enarsson och Christina Persson, samtliga från sekretariatet för nationell biblioteksstrategi, utskottet om förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi.

Den 9 april 2019 informerade utredare Pam Fredman och huvudsekreterare Lars Olof Mikaelsson utskottet om Styr- och resursutredningen (Strut).

Den 11 april 2019 informerade ordförande Ebba Kock och vice ordföranden Jacob Clarin, båda från Sveriges Elevkårer, utskottet om Sveriges Elevkårers verksamhet.

Den 25 april 2019 informerade generaldirektör Peter Fredriksson samt undervisningsråden Maria Mattsson och Helena Vita, samtliga från Skolverket, utskottet om gymnasiala idrottsutbildningar och om rapporten Ordningsregler och disciplinära åtgärder, rapport 471 (2018).

Den 2 maj 2019 informerade riksrevisor Helena Lindberg, tf. enhetschefen Sofia Sandgren Massih, revisionsledarna Keili Saluveer och Olof Widmark, revisorerna Elin Sundberg och Tove Ahlsten, samtliga från Riksrevisionen, utskottet om Riksrevisionens granskningsrapporter: Skolinspek-tionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR 2019:6), Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RiR 2018:34) och Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13).

Den 7 maj 2019 informerade generaldirektör Helén Ängmo och biträdande generaldirektören Tommy Lagergren, båda från Skolinspektionen, utskottet om Skolinspektionens planerade åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras (RiR 2019:6).

Den 9 maj 2019 informerade generaldirektör Anders Söderholm och biträdande avdelningschefen för utvärderingsavdelningen Lisa Jämtsved, båda från Universitetskanslersämbetet, utskottet om utvärdering av lärarutbildningar.

Den 16 maj 2019 informerade riksdagens tidigare EU-representant Livia Spada från sekretariatet för EU-samordning utskottet om uppdraget som riksdagens EU-representant.

Den 13 juni 2019 informerade generaldirektör Peter Fredriksson och undervisningsrådet Ingrid Essegård, båda från Skolverket, utskottet om Skolverkets arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Studiebesök och resor

Den 22 november 2018 gjorde utskottet ett studiebesök på Lärarförbundet i Stockholm.

Den 7 december 2018 reste två ledamöter till Oslo för att delta i Nordiska rådets rundabordssamtal om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp.

Den 17 januari 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Sveriges Skolledarförbund i Stockholm.

Den 6 februari 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Lärarnas Riksförbund.

Den 12 februari 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Sveriges Utbildningsradio.

Den 12 februari 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Riksrevisionen.

Den 13–15 februari 2019 reste två ledamöter till Paris för att delta i OECD:s parlamentarikerdagar.

Den 13 mars 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Svenskt Näringsliv.

Den 12 juni 2019 gjorde utskottet ett studiebesök på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (Iva).

Inkommande besök

Den 18 juni 2019 tog utskottet emot en parlamentarikerdelegation från Tyskland.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019