Upphandling på försvarets och säkerhetsområdet, del 2

Statens offentliga utredningar 2010:13

Bilaga 1

Kommittédirektiv

Genomförande av EG:s direktiv om

upphandling inom försvars- och

Dir.

säkerhetsområdet

2009:37

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2009.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa byggentreprenader, varu- och tjänstekontrakt på försvars- och säkerhetsområdet
(PE-CONS
3609/09) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska lämna förslag till en ny lag om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet och övriga åtgärder som direktivet kan ge anledning till. Den föreslagna lagen ska även innehålla bestämmelser som reglerar upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet som inte omfattas av direktivet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.