Vägmärkesförordning (1978:1001)

t.o.m. SFS 2006:316
SFS nr: 1978:1001
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1978-12-21
Omtryck: SFS 1988:1601
Ändrad: t.o.m. SFS 2006:316
Övrig text: Inga symboler eller vägmärken med här.
Upphävd: 2007-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:90
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller anvisningar för trafik på väg och i terräng genom

vägmärken,
trafiksignaler,
vägmarkeringar,
säkerhetsanordningar vid järnvägs- eller spårvägskorsningar,
tecken av polisman,
andra trafikanvisningar.

2 §   De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Med linjetrafik avses i denna förordning detsamma som i yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (2001:1005).

Bestämmelser för väg

Vägmärken

Allmänna bestämmelser

3 §   Vägmärken delas in i varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och upplysningsmärken. Upplysningsmärken delas in i anvisningsmärken och lokaliseringsmärken.

Under ett vägmärke kan anbringas en eller flera tilläggstavlor med kompletterande anvisningar. Förordning (1999:720).

4 §   Vägmärken och tilläggstavlor har den utformning, färgsättning och innebörd som framgår av 15, 21, 22, 24, 25 och 27--32 §§.
Förordning (1988:1601).

5 §   Varningsmärken anger förhållanden som kan medföra fara för vägtrafikanterna. Märke 1.1.23 anger även väjningsplikt.

Förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken utmärker förbud och påbud som följer av trafikförordningen (1998:1276) eller av föreskrifter eller förbud som har meddelats med stöd av den förordningen, av förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet, av lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering eller av 41 § väglagen (1971:948), om inte annat anges i 21, 22 eller 24 §.

Lokaliseringsmärken visar vägen eller ger andra upplysningar av betydelse för vägtrafikanterna. Förordning (2003:256).

6 §   När vägmärken används för att tillkännage förbud eller villkor som avses i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering skall det av en tilläggstavla framgå vem som har upplåtit eller förbjudit parkeringen. Förordning (1999:720).

7 §   Vägmärken och tilläggstavlor sätts upp så att de blir väl synliga.

Vägmärken är vända mot färdriktningen. Märken för påbjuden körriktning, enkelriktad trafik, parkering och vägvisning kan dock sättas upp så att de är i huvudsak parallella med vägens längdriktning.

Tilläggstavlan är vänd åt samma håll som det vägmärke den anbringats under. En tilläggstavla med vågrät pil kan dock sättas upp så att den är i huvudsak parallell med vägens längdriktning.

8 §   Vägmärken och tilläggstavlor skall vara utförda så att de reflekterar ljus. Detta gäller dock inte om de är belysta inifrån eller om det finns särskilda skäl för att de inte skall vara reflekterande.

9 §   Varningsmärken och förbudsmärken sätts upp vid högra kanten av vägen eller körbanan, om inte annat följer av 10 eller 21 §. Detta gäller även påbudsmärken, om inte föreskrifterna i 22 § eller särskilda förhållanden motiverar en annan placering.

Dessa märken kan dessutom sättas upp på vänster sida, på mittremsa eller refug eller ovanför körbanan. Om det finns särskilda skäl behöver märket i sådana fall inte sättas upp vid höger sida.

10 §   Märken som anger plats där hastighetsbegränsning eller omkörningsförbud börjar sätts upp vid båda kanterna av vägen eller körbanan. Märken för hastighetsbegränsning behöver dock inte sättas upp på vänster sida om det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.

Märken som anger slut på omkörningsförbud behöver inte sättas upp vid vänstra kanten av vägen eller körbanan. Andra märken som anger slut på förbud och som anbringas på baksidan av förbudsmärken för motsatt färdriktning behöver inte sättas upp vid högra kanten av vägen eller körbanan.

10 a §   Trots bestämmelserna i 9 och 10 §§ får märken för hastighetsbegränsning sättas upp enbart över vägen på en sådan väg eller vägsträcka som avses i 2 § förordningen (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet och som har flera körfält för trafik i samma riktning. Ett sådant märke anger att hastighetsbegränsningen gäller det körfält som det placerats över samt i förekommande fall vägrenen intill körfältet. Förordning (2003:256).

Varningsmärken

11 §   Utanför tättbebyggt område sätts ett varningsmärke upp 150--250 meter före den plats där faran kan finnas, om förhållandena inte motiverar en annan placering. Sätts märket upp på annat avstånd skall avståndet anges på en tilläggstavla. Uppgår avståndet till 500 meter eller mera skall märket upprepas.

Inom tättbebyggt område sätts ett varningsmärke upp strax före den plats där faran kan finnas.

Första och andra styckena gäller inte märke 1.1.23, 1.1.32.2, 1.1.32.3 och 1.1.34.

12 §   Gäller varningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla 1.11.1. Om det finns särskilda skäl, kan märket upprepas på lämpliga avstånd.

13 §   Ett varningsmärke kan sättas upp för att ange fara på korsande eller anslutande väg. Ett sådant varningsmärke förses med tilläggstavla 1.11.18.

14 §   Ett varningsmärke som avser endast tillfällig fara eller fara under en viss del av året tas bort eller täcks över när faran inte föreligger.

15 §   Varningsmärken är följande. Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke          Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________
1.1.1          Symbolen anpassas efter
Farliga kurvor     förhållandena på platsen.
1.1.1.1 Högerkurva
      1.1.1.3 Flera kurvor, den första
till höger       Avser varningen en vägsträcka
            med mer än två farliga kurvor
            skall vägsträckans längd anges
            med tilläggstavla 1.11.1.1.
1.1.2          Symbolen anpassas efter Brant
lutning         förhållandena på platsen.
1.1.2.1 Brant nedförslutning
      1.1.3
Avsmalnande väg     Symbolen anpassas efter förhållandena på
            platsen.
1.1.3.1 Från båda sidor
      1.1.4 Rörlig bro
      1.1.5 Kaj, strand eller färjeläge
      1.1.10 Ojämn väg
      1.1.11 Vägarbete

1.1.12 Slirig körbana      Märket används i allmänhet inte
                för att ange risk för halka på
                grund av snö eller is.
1.1.13
Stenras             Symbolen anpassas efter
                förhållandena på platsen. 1.1.13.1
Stenras från höger
      1.1.14 Stenskott
      1.1.20
Vägkorsning           Märket anger att den allmänna
                väjningsplikten mot fordon som
                kommer från höger gäller i
                korsningen. Märket används inte
                när cirkulationstrafik är påbjuden eller
                när ett annat märke anger att trafiken
                regleras på särskilt sätt.
1.1.21 Cirkulationsplats
      1.1.22 Vägkorsning där förare av fordon på anslutande
väg har väjningsplikt  Märket anger vägkorsning där förare på anslutande
      väg har väjningsplikt eller stoppplikt.
      Vid huvudled sätts märket upp endast om korsningen
      är komplicerad, svåröverskådlig eller på annat sätt
      farlig. I annan korsning sätts märket upp om
      väjningsplikt eller stopplikt föreskrivits för
      korsande väg. Märket behöver dock
      inte sättas upp om det är onödigt med hänsyn till
      att det ändå tydligt framgår att väjningsplikt
      eller stopplikt gäller för den korsande vägen
      såsom i en vägkorsning där stopplikt gäller
      i samtliga tillfarter.
      Symbolen på märket anpassas till förhållandena på
      platsen.
1.1.22.1 har upphävts genom förordning (1999:720).
      1.1.23
Väjningsplikt    Märket anger korsning med huvudled eller annan
      korsning eller plats där föraren har väjningsplikt
      mot fordon. Märket behöver inte sättas upp om det
      av omständigheterna tydligt framgår för
      förare på de korsande vägarna vem som har
      väjningsplikt. I fall som avses i 3 kap. 21 §
      andra stycket trafikförordningen
      (1998:1276) behöver märket sättas upp endast om
      det finns särskilda skäl till det.
      Märket skall sättas upp så nära som möjligt den
      punkt som inte bör passeras när väjningsplikten
      skall iakttas.
      Märket används med tilläggstavla 1.11.2.2 som
      förberedande upplysning om märke 1.2.50.
1.1.24 Trafiksignal
      1.1.30
Järnvägskorsning med bommar   Sätts upp före en hel- eller
                halvbomsanläggning som har anbringats
                enligt 57--59 §§ vid korsning utom
                tättbebyggt område och, om det behövs,
                även före sådan anordning inom
                tättbebyggt område.
                Under märket sätts avståndsmärke upp, se
                under 1.1.32.
1.1.31
Järnvägskorsning utan bommar  Sätts upp före sådan korsning mellan
                järnväg och allmän väg som saknar hel-
                eller halvbomsanläggning. Vid korsning
                av detta slag mellan järnväg och enskild
                väg sätts märket upp om det behövs med
                hänsyn till trafiksäkerheten.
                I de fall som avses i 60 § används inte
                märke 1.1.31 utan märke 1.1.54. Detsamma
                gäller när skyldighet inte föreligger
                att sätta upp och underhålla
                säkerhetsanordningar eller kryssmärken
                vid hamnspår, industrispår eller därmed
                jämförligt spår.
                Under märket sätts avståndsmärke upp, se
                under 1.1.32.
1.1.32
Avstånd till järnvägskorsning  Sätts upp utom tättbebyggt område före
                järnvägskorsning som har utmärkts med
                märke 1.1.30 eller 1.1.31. Sätts upp
                inom tättbebyggt område om det behövs
                med hänsyn till trafiksäkerheten. Märke
                1.1.32.1 sätts upp under märke 1.1.30
                eller 1.1.31. Märke 1.1.32.2 sätts upp
                där två tredjedelar av avståndet till
                korsningen återstår och märke 1.1.32.3
                där en tredjedel återstår. På märken som
                sätts upp på vänster sida av vägen eller
                körbanan lutar strecken ned åt höger.
1.1.32.1 Tre snedstreck
      1.1.32.2 Två snedstreck
      1.1.32.3 Ett snedstreck
      1.1.33
Korsning med spårväg      Sätts upp före sådan korsning med
                spårväg som ligger utom tättbebyggt
                område och, om det behövs av
                särskilda skäl, före sådan korsning inom
                tättbebyggt område.
1.1.34
Kryssmärke           Sätts upp före en plankorsning. Om det
                inte krävs med hänsyntill
                trafiksäkerheten behöver märket inte
                sättas upp vid plankorsning med enskild
                väg. Märket kan även sättas upp vid
                en korsning i plan mellan väg och
                järnväg som inte är anlagd på särskild
                banvall och vid en korsning i plan
                mellan väg eller led som inte allmänt
                används för trafik och järnväg eller
                spårväg. Finns det en anläggning med
                flerfärgssignaler vid korsningen behöver
                märket inte sättas upp.
1.1.34.1 Vid korsning med ett spår
      1.1.34.2 Vid korsning med flera spår
      1.1.40
Övergångsställe         Märket anger att vägtrafikant närmar sig
                övergångsställe för gående.
1.1.41
Barn              Märket sätts upp före plats på väg där
                barn ofta vistas, såsom vid skola,
                lekplats eller liknande.
1.1.43
Djur              Märket används vid viltstråk. Symbolen
                utgörs av bild av älg eller hjortdjur.
                Märket kan även användas där tamdjur
                förekommer på vägen. I sådana fall
                utgörs symbolen på märket av bild av
                tamdjur.
1.1.43.1 Älg
      1.1.44
Cyklister och mopedförare på  Märket anger att cyklister och
körbanan            mopedförare kan väntas köra in
                på eller korsa körbanan.
1.1.45 Korsande skidspår
      1.1.46 Korsande ridväg
      1.1.50 Lågt flygande flygplan
      1.1.51
Farlig sidvind         Symbolen anpassas efter förhållandena på
                platsen.
1.1.51.1 Farlig sidvind från höger
      1.1.52 Mötande trafik
      1.1.53 Tunnel
      1.1.54
Annan fara           Märket används för att ange fara för
                vilken särskilt märke inte
                finns. Farans art anges på
                tilläggstavla. Om användning vid
                järnvägskorsning, se under 1.1.31.

Förbudsmärken och påbudsmärken Förordning (1999:720).

16 §   Förbudsmärken och påbudsmärken anger, om inte något annat följer av 21 eller 22 § eller framgår av förhållandena på platsen, att förbudet eller påbudet börjar där märkena satts upp och gäller till nästa vägkorsning.

17 §   Gäller förbud eller påbud som anges med ett vägmärke även efter vägkorsning, upprepas märket efter korsningen. Gäller förbudet eller påbudet en längre vägsträcka, upprepas märket dessutom på lämpliga avstånd.

Om undantag från första stycket finns bestämmelser i 21 §.

18 §   Begränsning av förbud eller påbud som ges till känna genom ett vägmärke anges på en tilläggstavla.

För vissa fall ges närmare bestämmelser i 21 §. Förordning (1988:1601).

19 §   Påbudsmärken som innebär att ett visst slags trafik är påbjuden innebär även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

20 §   Ett förbudsmärke med en tilläggstavla som anger avståndet till den plats där förbudet gäller eller börjar att gälla får användas endast för att ge förberedande upplysning om förbud mot fordonstrafik eller om begränsning av fordons eller fordonstågs bredd, höjd, längd, vikt eller axel- eller boggitryck längre fram i färdriktningen eller om stopp för tullkontroll.

Påbudsmärken med tilläggstavlor för avstånd får inte användas.

Förbudsmärken eller påbudsmärken kan sättas upp för att ange förbud eller påbud på korsande eller anslutande väg. Sådana märken förses med tilläggstavla 1.11.18. Förordning (1980:157).

21 §   Förbudsmärken är följande.

______________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
______________________________________________________________________
      1.2.1 Förbud mot
fordonstrafik    Märket anger förbud mot fordonstrafik i båda
      riktningarna, dock inte trafik som avses i
      1 kap. 4 § andra stycket trafikförordningen
      (1998:1276).
      Avser förbudet även sådan trafikant som avses i
      1 kap. 4 § andra stycket trafikförordningen anges
      detta på en tilläggstavla.
1.2.2 Förbud mot infart
med fordon    Avser förbudet även den som leder cykel eller
      moped, eller annan trafikant som avses i 1 kap.
      4 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276),
      anges detta på en tilläggstavla.
1.2.3 Förbud mot trafik med motordrivet
fordon      Märket anger förbud mot trafik med andra
      motordrivna fordon än moped klass II.
      Avser förbudet även moped klass II anges detta
      på en tilläggstavla.
1.2.4
Förbud mot trafik med      Förbudet gäller även motorcykel
motordrivet fordon som har   eller moped med tillkopplad
flera hjul än två        sidvagn.
1.2.5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
      1.2.6
Förbud mot trafik med      Förbudet gäller inte fordon med
motordrivet fordon med     tillkopplad påhängsvagn eller
tillkopplad släpvagn      enaxlig släpvagn.
                Avser förbudet endast fordonståg med
                släpvagn vars totalvikt
                överstiger visst tontal anges detta på
                tilläggstavla 1.11.4.
1.2.7
Förbud mot trafik med lastbil  Avser förbudet endast lastbil vars
                totalvikt överstiger visst
                tontal anges detta på tilläggstavla
                1.11.4.
1.2.8 Förbud mot trafik med traktor
och motorredskap        Gäller undantag från förbudet för ett
                visst slag eller en viss typ
                av fordon anges detta på tilläggstavla.
1.2.10
Förbud mot cykel- och    Avser förbudet även ledande av cykel
mopedtrafik           eller moped anges detta på
                tilläggstavla. Gäller förbudet inte
                trafik med mopeder eller viss klass
        av mopeder anges detta på tilläggs-
        tavla.

1.2.11
Förbud mot mopedtrafik     Avser förbudet även ledande av moped
                anges detta på tilläggstavla. Gäller
        förbudet inte viss klass av mopeder
        anges detta på tilläggstavla.
1.2.12 Förbud mot trafik med hästfordon
      1.2.14 Förbud mot ridning
      1.2.15 Förbud mot gångtrafik
      1.2.16 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp      Gäller förbudet inte terrängvagn
        anges detta på tilläggstavla.
1.2.30 Begränsad fordonsbredd
      1.2.31
Begränsad fordonshöjd      Märket används när den fria höjden i en
                vägport eller på liknande platser är
                lägre än 4,5 meter. Det får sättas upp
                även på vägporten. Är den fria höjden
                olika i skilda körfält får märket sättas
                upp över varje körfält. I sådana fall
                anges på det till höger om vägen
                uppsatta märket den lägsta fria höjden
                och på en tilläggstavla att den fria
                höjden är högre i visst körfält.
                Mätplatser får utmärkas särskilt. Det
                behövs inte någon lokal trafikföreskrift
                för att märket skall få användas.
                Korsning med elektrifierad järnväg kan
                anges med tilläggstavla 1.11.17.4.
1.2.32 Begränsad bruttovikt på fordon
      1.2.33 Begränsat axeltryck
      1.2.34 Minsta avstånd mellan motordrivna fordon
      1.2.35 Begränsad längd på fordon eller fordonståg
      1.2.36 Begränsad bruttovikt på fordon eller fordonståg eller bärighetsklass för
väg      Märket anger förbud mot trafik med fordon eller
      fordonståg över viss bruttovikt. Märket anger
      också bärighetsklass för väg.
      Den högsta bruttovikten eller bärighetsklassen
      anges på märket. Bärighetsklass anges genom
      förkortningen BK samt den siffra som
      anger bärighetsklassen.
1.2.37 Begränsat boggitryck
      1.2.40 Förbud att parkera
fordon      Märket anger förbud att parkera fordon.
      Märket anger ett förbud att parkera på den
      sida av vägen där märket är uppsatt. Förbudet
      börjar att gälla där märket satts upp och
      gäller enligt vad som angetts på en tilläggstavla,
      till den plats där annan bestämmelse om stannande
      eller parkering märkts ut eller i annat fall
      till nästa vägkorsning. Gäller sådan annan
      bestämmelse på en kortare sträcka gäller
      dock förbudet på nytt efter sträckans slut utan
      att märket sätts upp igen. Förbudet gäller också
      på nytt utan att märket sätts upp igen i det fall
      en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.
      Gäller förbudet från den punkt där förbudet
      enligt 3 kap. 53 § 2 trafikförordningen
      (1998:1276) upphör att gälla, och kan märket på
      grund av vägkorsningens utformning
      eller av annat skäl inte sättas upp i denna
      punkt, sätts märket upp så nära denna punkt som
      möjligt och förses med tilläggstavla 1.11.7.1.
      Gäller olika bestämmelser om stannande och parkering
      för samma vägsträcka bör normalt den mest
      restriktiva föreskriften utmärkas med vägmärke och
      andra föreskrifter med tilläggstavla 1.11.6 eller
      1.11.14.
      Märket anger inte rätt att stanna där det är
      förbjudet att stanna eller parkera enligt
      trafikförordningen om inte detta
      tydligt framgår av märkets placering eller
      anges på en tilläggstavla.
      Förbud att parkera på dagar med udda datum på den
      sida av vägen där adressnumren är udda och på dagar
      med jämnt datum på den sida som har jämna
      adressnummer anges genom en tilläggstavla
      med texten "Datumparkering" till märket.
1.2.41 Förbud att stanna
och parkera fordon  Märket anger förbud att stanna och parkera på
      den sida av vägen där märket är uppsatt.
      De närmare föreskrifterna till märke 1.2.40 andra
      och tredje styckena gäller även i fråga om detta
      märke.
1.2.50 Stopp vid vägkorsning
eller järnvägskorsning  Märket anger stopplikt för förare vid korsande
      väg, led eller spårområde.
      Används märket i en vägkorsning med stopplikt
      i alla tillfarter anges detta med tillläggstavla
      1.11.22.
      Förberedande upplysning om stopplikt ges med
      märke 1.1.23 och tilläggstavla 1.11.2.2.
      Märket kan användas även i korsning med spårväg.
      Märket sätts upp så nära den punkt där fordon
      skall stannas som möjligt.
1.2.52
Stopp vid tull         Det behövs inte någon lokal
                trafikföreskrift för att märket skall
                få användas.
                Texten avfattas på språk som är lämpligt
                med hänsyn till gränsförhållandena.
1.2.53
Stopp . . .           Märket anger skyldighet att stanna av
                anledning som framgår av text under det
                vågräta strecket.
                Det behövs inte någon lokal
                trafikföreskrift för att märket skall
                få användas.
1.2.53.2            Märket gäller endast vid rött ljus och
                den trafik signalen avser.
1.2.60 Skyldighet att lämna företräde Märket används på en vägsträcka som är
för mötande fordon       så smal att möte inte lämpligen kan ske.
                Det anger förbud att föra in ett fordon
                på vägsträckan, om ett mötande fordon
                närmar sig och sträckan inte kan
                passeras utan att det mötande fordonet
                måste stannas. Märket används dock inte
                om trafiken regleras genom
                trafiksignal. Det får sättas upp endast
                vid ett sådant vägavsnitt som även under
                mörker kan överblickas i hela sin längd
                från ändpunkterna. Om det inte är
                onödigt, skall märke 1.4.21 sättas
                upp vid den andra ändan av vägsträckan,
                vänt åt motsatt håll.
                Det behövs inte någon lokal
                trafikföreskrift för att märket skall
                få användas.
1.2.61
Förbud att svänga        Märket sätts upp vid vägkorsningar eller
                utfarter från eller infarter till
                parkeringsplatser, fastigheter,
                bensinstationer eller andra liknande
                områden i anslutning till vägen. Det
                gäller endast i korsningen eller
                anslutningen, om det inte på en
                tilläggstavla anges att förbudet gäller
                en viss sträcka.
                Symbolen anpassas efter förhållandena på
                platsen.
1.2.61.2 Förbud mot vänstersväng
      1.2.62
Förbud mot vändning på väg   Ett märke som satts upp omedelbart före
(U--sväng            en vägkorsning eller en korsning mellan
                väg och cykelled anger att vändning inte
                får ske i den korsningen. I annat fall
                anger märket att förbudet gäller till
                nästa vägkorsning, om det inte anges
                något annat på en tilläggstavla.
1.2.63
Omkörning förbjuden       Märket anger förbud att köra om andra
                motordrivna fordon än sådana tvåhjuliga
                mopeder eller motorcyklar som saknar
                sidvagn. Förbudet gäller till den plats
                där märke 1.2.70.2 satts upp.
1.2.64 Omkörning med lastbil förbjuden Märket anger förbud att med en lastbil
                vars totalvikt överstiger 3,5 ton köra
                om andra motordrivna fordon än sådana
                tvåhjuliga mopeder eller motorcyklar som
                saknar sidvagn. Förbudet gäller till den
                plats där märke 1.2.70.3 satts upp.
                Inträder förbudet vid en annan
                totalvikt, högre än 3,5 ton, anges detta
                på tilläggstavla 1.11.4.
1.2.65
Begränsad hastighet  Märket anger att hastigheten inte får överstiga
      den som anges på märket.
      Den högsta tillåtna hastigheten anges på märket.
      Begränsningen gäller till den plats där ett märke
      med annan hastighetsbegränsning, märke 1.4.1
      eller märke 1.4.14 satts upp. Märket behöver inte
      upprepas efter en vägkorsning om samma
      högsta tillåtna hastighet gäller på korsande väg.
1.2.66
Förbud mot fordon   Märket anger förbud mot trafik med
lastade med farligt   fordon som omfattas av bestämmelserna
gods      om transport av farligt gods enligt
      lagen (2006:263) om transport av
      farligt gods.
1.2.70 Slutmärken
      1.2.70.2 Slut på omkörningsförbud
      1.2.70.3 Slut på omkörningsförbud för lastbil
      1.2.77
Zon               Tavlan anger att en zon börjar. Med
                zontavla kan anges förbud som avses med
                märke 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6,
                1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12,
                1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 1.2.31,
                1.2.32, 1.2.33, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37,
                1.2.40 eller 1.2.41. Med zontavla kan
                också anges att parkering är tillåten
                viss begränsad tid. Förbud anges genom
                att förbudsmärket infogas i zontavlan.
                Parkeringstillåtelse anges genom att
                märke 1.4.3l infogas i zontavlan.
                Tidsbegränsningen anges på en
                tilläggstavla, som infogas i zontavlan.
                Begränsningar i förbudets eller
                parkeringstillåtelsens giltighet anges
                på tilläggstavla till zontavlan. Ovan i
                denna paragraf angivna bestämmelser och
                bestämmelserna i 24 § om märke 1.4.31
                gäller i tillämpliga delar.
                Inom en zon med förbud mot parkering
                eller stannande eller med tillåten
                parkering viss begränsad tid kan
                avvikelser från förbudet eller
                tillåtelsen enligt zonmärket göras för
                vissa kortare vägsträckor. Avvikelsen
                och dess utsträckning anges med märke
                1.2.40, 1.2.41, eller 1.4.31 enligt
                bestämmelserna för respektive märke. En
                avvikelse kan även anges med ett
                zonmärke av annan innebörd som avser
                kortare vägsträcka. Anges längden av
                vägsträckan som avvikelsen avser på
                vägmärket eller på en tilläggstavla
                eller anges platsen där avvikelsen
                upphör genom vägmärke, gäller
                zonregleringen åter utan att märket
                sätts upp igen.
                Med de undantag som följer av föregående
                stycke gäller ett zonmärke till den
                plats där ett slutmärke med motsvarande
                symbol satts upp.
1.2.77.1 Zon med förbud att parkera fordon
      1.2.78
Slut på zon           Det i tavlan infogade märket skall
                motsvara det märke som anger var zonen
                börjar.
1.3.7 1.2.78.1 Slut på zon med förbud att parkera fordon Förordning (2006:316).

22 §   Påbudsmärken är följande.

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________
      1.3.1
Påbjuden körriktning      Märkena anger att ett fordon får föras
                endast i pilens riktning eller, där två
                pilar finns, i endera pilens riktning.
1.3.1.1
Höger              Behöver inte sättas upp vid högra kanten
                av vägen eller körbanan.
1.3.1.2
Vänster             Behöver inte sättas upp vid högra kanten
                av vägen eller körbanan.
1.3.1.3 Rakt fram
      1.3.1.4 Högersväng
      1.3.1.5 Vänstersväng
      1.3.1.6 Rakt fram eller högersväng
      1.3.1.7 Rakt fram eller vänstersväng
      1.3.1.8 Höger- eller vänstersväng
      1.3.2
Påbjuden körbana        Märkena anger påbjuden körbana eller
                påbjudet körfält. Märkena sätts inte upp
                på högra kanten av körbanan, om det
                inte finns särskilda skäl till detta.
                Det behövs inte någon lokal
                trafikföreskrift för att märkena skall
                få användas.
1.3.2.1
Höger              Märket anger att ett fordon får föras
                förbi märket endast på höger sida.
1.3.2.2
Vänster             Märket anger att ett fordon får föras
                förbi märket endast på vänster sida.
1.3.2.3
Höger eller vänster       Märket anger att ett fordon får föras
                förbi märket antingen till höger eller
                vänster.
1.3.3
Cirkulationsplats  Märket anger cirkulationsplats. Märket får endast
      användas tillsammans med märke 1.1.23 eller 1.2.50.
1.3.6
Påbjuden bana för gående,    Märkena anger banor som är avsedda för
cyklister och mopedister    gång- eller cykeltrafik eller för trafik
        med moped klass II. Det behövs inte
        någon lokal trafikföreskrift för att
        märkena skall få användas.
1.3.6.1 Påbjuden gångbana
      1.3.6.2
Påbjuden cykel- och mopedbana  Märket anger en bana som är avsedd för
                trafik med cykel och moped klass II.
1.3.6.3
Påbjuden gång-, cykel- och   Märket anger en bana som är avsedd för
mopedbana (gemensam bana)    gångtrafik samt trafik med cykel och
                moped klass II.
1.3.6.4
Påbjuden gångbana och cykel-  Märket anger en bana som är avsedd för
och mopedbana          gångtrafik och en bana som är avsedd för
                trafik med cykel och moped klass II.
                Banorna är åtskilda med vägmarkering,
                skiljeremsa eller liknande.
                Märket anpassas efter förhållandena på
                platsen.
1.3.7
Påbjuden ridväg         Märket anger inte förbud mot gångtrafik.
                Det behövs inte någon lokal
                trafikföreskrift för att märket skall
                få användas.
1.3.8 Påbjuden led för terrängmotorfordon och
terrängsläp      Gäller påbudet inte terrängvagn eller
        terrängsläp anges detta på en
        tilläggstavla.
        Märket anger inte förbud mot gångtrafik
        och skidåkning.
        Det behövs inte någon lokal
        trafikföreskrift för att märket skall
        få användas.
1.3.11
Början på körfält för fordon  Märket anger att körfältet får
i linjetrafik m. fl.      trafikeras med fordon i linjetrafik,
                mopeder och cyklar. Det anger också att
                fordon som inte får trafikera körfältet
                inte heller får stannas eller vara
                parkerade där och att fordon som får
                trafikera körfältet inte får vara
                parkerade där. Är körfältet upplåtet
                även för annan trafik anges
                detta, om det behövs, med
                tilläggstavla. Finns det på vägen
                även körfält för annan trafik, avgränsas
                det reserverade fältet med vägmarkering
                4.1.7. Om det behövs kan märket
                kombineras med andra anvisningar.
1.3.70
Slut på körfält för fordon i  Märket behöver inte sättas upp om det
linjetrafik m. fl.       ändå klart framgår att körfältet upphör.
                Märket kan kompletteras i enlighet med
                1.3.11.
Förordning (2002:930).

Upplysningsmärken

23 §   har upphävts genom förordning (1999:720).

24 §   Anvisningsmärken är följande.

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________
      1.4.1
Motorväg    Märket anger att motorväg börjar.
      Där motorvägen börjar sätts märket upp på båda
      sidor av den högra körbanan i färdriktningen.
      Vid påfartsväg behöver märket inte sättas upp
      på vänster sida.
      Märket får användas till förberedande upplysning
      om att motorväg börjar. Avståndet till motorvägen
      anges då på en tilläggstavla.

      1.4.2
Motorväg upphör         Märket anger att motorväg upphör.
                Övergår motorvägen i en motortrafikled
                används dock i stället märke 1.4.3. Till
                förberedande upplysning används märke
                1.4.2 eller 1.4.3 med en tilläggstavla
                som anger avståndet.
                Vid motorvägens slut sätts märket upp på
                båda sidor om den högra körbanan i
                färdriktningen. Vid slutet av en
                särskilt anordnad avfartsväg behöver
                märket inte sättas upp på båda sidor av
                vägen.
1.4.3
Motortrafikled         Märket anger att motortrafikled börjar.
                Märket får även användas till
                förberedande upplysning med en
                tilläggstavla som anger avståndet.
                Där motortrafikleden börjar sätts märket
                upp på båda sidor om körbanan. Vid
                början av särskild påfartsväg behöver
                märket inte sättas upp på båda sidor av
                vägen.
1.4.4
Motortrafikled upphör      Märket anger att motortrafikled upphör.
                Övergår motortrafikleden i en motorväg
                används dock i stället märke 1.4.1. Till
                förberedande upplysning används märke
                1.4.1 eller 1.4.4 med en tilläggstavla
                som anger avståndet.
                Där motortrafikleden slutar sätts märket
                upp på båda sidor om körbanan. Vid
                slutet av en särskilt anordnad
                avfartsväg behöver märket inte sättas
                upp på båda sidor av vägen.
1.4.5
Huvudled            Märket anger att vägen är huvudled. Det
                sätts upp vid huvudledens början och
                upprepas efter varje korsning med en
                annan väg, om det inte av
                omständigheterna framgår att huvudleden
                fortsätter efter korsningen. Vid
                korsning med ägoväg behöver märket
                sättas upp endast om särskilda skäl
                motiverar det.
                Märket kan upprepas före eller i en
                korsning. Att märket skall sättas upp i
                vissa fall följer av 15 § 1.1.23 och 21
                § 1.2.50.
1.4.6
Huvudled upphör         Märket anger att huvudled upphör. Märket
                sätts upp vid huvudledens slut. Till
                förberedande upplysning sätts märket upp
                med en tilläggstavla som anger
                avståndet.
1.4.7
Lågfartsväg           Märket anger att sådana åtgärder
                vidtagits för att begränsa hastigheten
                så att det inte är lämpligt att hålla en
                högre färdhastighet än 30 km i timmen.
1.4.8 Lågfartsväg upphör
      1.4.9
Gårdsgata      Märket anger att gårdsgata börjar. Det
        sätts upp vid gårdsgatans början och
        kan upprepas vid behov.
1.4.10
Gårdsgata      Märket anger att gårdsgata upphör. Det
        sätts upp vid gårdsgatans slut.
1.4.11 Enkelriktad trafik
      1.4.12
Gågata      Märket anger att gågata börjar.
      Förbud att föra fordon som får föras på gågata   
      enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen
      (1998:1276) anges på en tilläggstavla.
1.4.13
Gågata upphör    Märket anger att gågata upphör.
1.4.14
Tättbebyggt område  Märket anger att tättbebyggt område börjar.
      Sätts ett förbudsmärke upp tillsammans med
      märket anger det att förbudet gäller hela
      området om inte annat anges för en viss
      väg eller vägsträcka.
      Ortnamn får infogas i märket.
1.4.15 Tättbebyggt område
upphör      Märket anger att tättbebyggt område upphör.
      Ortnamn får infogas i märket.
1.4.16
Rekommenderad högsta   Märket anger att sådana förhållanden föreligger
hastighet    att det inte är lämpligt att färdas med högre
      hastighet än den som anges på märket.
      Angivelsen på märket anpassas efter
      förhållandena på platsen.
      Märket får ha lysande text och bård.
1.4.17
Rekommenderad högsta   Märket anger att sådana förhållanden som legat
hastighet upphör  till grund för rekommendation av högsta hastighet
      inte längre föreligger.
      Märket får ha lysande symbol och bård.
1.4.18
Betalväg    Märket anger att avgift eller särskild skatt
      skall betalas vid passage av viss plats eller
      för färd på en väg eller inom ett område.
      Märket sätts upp där skyldigheten att
      betala avgift eller skatt inträder.
      Förberedande upplysning om skyldighet att
      betala avgift eller särskild skatt får ges
      med märket tillsammans med en tilläggstavla
      som anger avståndet till den plats där
      skyldigheten inträder eller med en
      tilläggstavla med en pil som anger att
      skyldigheten gäller på en anslutande väg.
      Förberedande upplysning får också ges genom
      att märket infogas i lokaliseringsmärke för
      vägvisning.
1.4.21
Skyldighet för mötande fordon  Märket används på vägsträckor som är så
att lämna företräde       smala att möte inte lämpligen kan ske
                och anger att för mötande fordon gäller
                förbud enligt 21 § 1.2.60. I övrigt
                gäller föreskrifterna under märke
                1.2.60.
1.4.24
Återvändsväg          Märket används även till förberedande
                upplysning. Det sätts då upp på lämplig
                plats före en korsning med återvändsväg
                och visar även korsningen.
1.4.28
Övergångsställe         Är övergångsstället inte beläget vid
                vägkorsning, skall märket sättas upp på
                båda sidor om körbanan. Finns refug, kan
                märket sättas upp på den, om det är
                lämpligt.
                Märket skall vara riktat åt båda hållen,
                om det inte finns särskilda skäl till
                annat.
1.4.29
Mötesplats           På ödebygdsvägar eller andra vägar av
                enklare slag kan andra utmärkningar
                användas.
1.4.31
Parkering    Märket anger att parkering är tillåten.
      Under vardagar utom dagar före sön- och
      helgdagar gäller tillåtelsen dock för parkering
      under högst 24 timmar i följd.
      Märket anger inte rätt att parkera där det
      enligt trafikförordningen (1998:1276) är
      förbjudet att stanna och parkera, om inte
      detta tydligt framgår av märkets placering
      eller anges på en tilläggstavla.
      Används märket vid en särskilt anordnad
      parkeringsplats gällerdet hela parkeringsplatsen.
      Är märket uppsatt vid en väg, är
      parkering tillåten på den sida av vägen där
      märket är uppsatt. Märket anger i sådana fall
      att tillåtelsen börjar där märket
      satts upp och gäller enligt vad som angetts på en
      tilläggstavla, till den plats där annan bestämmelse
      om stannande eller parkering märkts ut eller i
      annat fall till nästa vägkorsning. Gäller sådan
      annan bestämmelse på en kortare
      sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter
      sträckans slut utan att märket upprepas. Har en
      uppställningsplats på en parkeringsplats eller
      en vägsträcka som märkts ut med märke
      1.4.31 angetts med vägmarkering 4.3.5 eller på
      något annat tydligt sätt, är det tillåtet att
      parkera endast på markerad plats.
      Om det på en tilläggstavla anges visst fordonsslag
      eller viss trafikantgrupp innebär detta att det
      är tillåtet att parkera endast för det angivna
      fordonsslaget eller den angivna trafikantgruppen.
      Märket anger då också att fordon som inte får
      parkeras inte heller får stannas annat än för på-
      eller avstigning.
      De närmare föreskrifterna till märke 1.2.40 tredje
      stycket gäller också i fråga om märke 1.4.31.
      Om det vid en uppställningsplats finns en stolpe
      med parkeringsmätare, hänvisning till biljettautomat
      eller liknande får märket jämte tilläggstavlor
      sättas upp i miniatyr på stolpen eller mätaren.
      Används tilläggstavla 1.11.12 skall fordonen ställas
      upp i enlighet med anvisningen på tavlan.
1.4.32
Infartsparkering  Märket anger parkeringsplats som anordnats
      särskilt för parkering i anslutning till
      kollektivtrafik. Det används för vägvisning
      till sådan plats.
      Symbolen på märket skall ange vilken typ av
      kollektivtrafik som är tillgänglig. Vägverket
      får föreskriva vilka symboler som får
      användas.
      Märket får infogas i lokaliseringsmärke för
      vägvisning.
1.4.34
Taxistation           Märket anger den i färdriktningen räknat
                bortre gränsen för uppställningsplats
                för taxibilar.

      1.4.35
Automatisk trafikövervakning  Märket anger att automatisk
        övervakning med kamera eller
        motsvarande sker på en plats eller
        vägsträcka för övervakning av
        trafiken, beskattning eller
        avgiftsbeläggning. Märket anger
        vidare att registrering av
        personuppgifter kan ske enligt
        personuppgiftslagen (1998:204),
        lagen (2001:558) om
        vägtrafikregister eller annan
        registerlag. Gäller anvisningen
        en längre vägsträcka, anges
        sträckans längd på tilläggstavla
        1.11.1. Märket upprepas på
        lämpliga avstånd.
1.4.40
Anvisning om föreskriven    Märkena anger färdväg för cyklister och
färdväg för cyklister och    förare av mopedklass II och används
mopedförare           tillsammans med någon av markeringarna
        4.1.2, 4.1.8, 4.2.4 eller 4.3.8.
        Märkena utformas efter förhållandena
        på platsen.
1.4.40.10
Stora svängen      Märket anger att cyklister och förare
        av moped klass II skall färdas på det
        sätt som anges i 3 kap. 28 §
        trafikförordningen (1998:1276).
1.4.41
Lång tunnel      Märket anger en tunnel. Märket
        skall användas för att märka ut
        tunnlar som är längre än 500 meter.
        Märket får användas även för att
        märka ut tunnlar som är kortare än
        500 meter.
        Tunnelns längd skall anges på den
        nedre delen av märket.
        I tunnlar som är längre än tre
        kilometer upprepas märket efter
        varje kilometer. Kvarvarande
        tunnellängd anges på den nedre
        delen av märket.
        Tunnelns namn får infogas i märket.
1.4.42
Nöduppställningplats    Märket anger plats för uppställning
        av fordon vid haveri, motorstopp
        eller liknande.
        Om det finns nödtelefon eller
        brandsläckare på platsen skall
        detta anges på märket.
        Märket får även användas för
        vägvisning till närmaste
        nöduppställningsplats. Avståndet
        till nöduppställningsplatsen skall
        då infogas i märket eller anges med
        en tilläggstavla.
1.4.43
Nödutgång      Märket anger nödutgång för gående.
1.4.44
Utrymningsväg      Märket anger riktningen till
        nödutgång eller motsvarande för
        gående.
        Märket skall sättas upp med högst
        25 meters mellanrum och ange
        avståndet till nödutgången.
Förordning (2006:63).

25 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.
Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________
      1.5.1 Orienteringstavlor
      1.5.1.1 Orienteringstavla
      1.5.1.3 Tabellvägvisare
      1.5.1.4
Upplysning om körfält före   Tavlan sätts upp före den punkt där
vägkorsning           trafikanten bör välja körfält för sin
                fortsatta färd och anpassas efter
                förhållandena på platsen.
1.5.1.5 Upplysning om körfält
      1.5.1.5.1
Sammanvävning    Märket anger att antalet körfält för färd i
      samma riktning minskar eller att körbanor löper
      samman och att förare skall anpassa sig till
      förhållandena på det sätt som anges i 3 kap.
      44 § trafikförordningen (1998:1276).
1.5.1.5.2
Körfält upphör    Märket anger att körfält upphör och att förare
      skall iaktta bestämmelserna i 3 kap. 43 §
      trafikförordningen (1998:1276).
1.5.1.6
Orienteringstavla vid      Tavlan anger väg som bör väljas då
förbjuden vänstersväng     vänstersväng i nästa korsning är
                förbjuden och anpassas efter
                förhållandena på platsen.
1.5.2
Vägvisare            Avstånd kan anges. Det skall då anges i
                kilometer.
1.5.2.1.1 Vägvisare för allmän väg
      1.5.2.1.2 Vägvisare till motorväg och motortrafikled
      1.5.2.1.3 Vägvisare till lokalt mål i tätort
      1.5.2.1.4 Vägvisare för enskild väg
      1.5.2.1.5 Vägvisare till inrättning m. m.
      1.5.2.2
Körfältsvägvisare        Körfältsvägvisare sätts upp över körfält
                som vägvisningen avser.
1.5.2.3
Förberedande upplysning om   På märket anges för riktningen rakt fram
avfart             vägens nummer och, om det behövs,
                ortangivelse. För avfarten anges den
                eller de viktigaste orter eller
                motsvarande som avfarten leder till och
                avståndet till avfarten.
1.5.2.3.1 Förberedande upplysning om avfart från motorväg eller motortrafikled
      1.5.2.3.2 Förberedande upplysning om avfart från annan väg än motorväg eller motortrafikled.
      1.5.2.4
Avfartsvisare          På märket anges samma ort eller orter
                som på den förberedande upplysningen om
                avfart.
1.5.2.5 Märken för vissa ändamål
      1.5.2.5.1
Lastbil             Anger förbifart för tunga, höga, långa
                eller breda fordon. Vägvisning till
                förbifart anges med tilläggstavla
                1.11.18. Begränsningen i fråga om vikt,
                höjd, längd eller bredd anges på
                en tilläggstavla.
1.5.2.5.2
Personbil            Anger förbifart för personbilar.
1.5.2.5.3
Buss              Anger förbifart för bussar.
1.5.2.5.4
Flygfält            Anger vägvisning till flygplats med
                reguljära flygförbindelser.
1.5.2.5.5
Färja              Anger att vägen leder till färjeläge
                eller att angivet färdmål nås med färja.
1.5.3
Ortnamnsmärke          Märket anbringas i allmänhet vid
                bebyggelsens början. Märket kan sättas
                upp även med uppgifter om vattendrag,
                broar eller andra platser av betydelse
                för orienteringen.
                Om märket sätts upp vid en kommun- eller
                länsgräns, skall ortnamnet följas av
                ordet kommun eller län. Kommun- eller
                länsvapen får då infogas i märket.
                Vapen som betecknar en tidigare kommun
                får infogas i märke som sätts upp före
                tätortsbebyggelse.
1.5.4
Vägnummermärken         Märket sätts upp i anslutning till
                vägkorsningar. På märket får väderstreck
                anges.
1.5.4.1 Europaväg
      1.5.4.2 Andra riksvägar än europavägar samt länsvägar med nummer 100--499
      1.5.4.4
Vägvisning fram till      Märket anger att den väg vid vilken
numrerad väg          märket är placerat leder till en väg med
                det nummer som märket visar. Om det
                finns särskilda skäl till det, kan
                riktning till den senare vägen anges.
1.5.4.5
Vägnummermärke vid omledning  Märket anger att den väg vid vilken
                av trafiken Märket anger att den väg vid
                vilken märket är placerat är den
                lämpligaste vägen när det uppstått
                hinder för trafiken på den väg med det
                nummer som märket visar.
1.5.5
Avståndstavla          Avståndet anges i kilometer.
1.5.6
Trafikplatsnummer    Märket anger nummer på trafikplats.
        Om det behövs får märket kompletteras
        med upplysning om avfartens beteckning.
1.5.7

Samlingsmärke      Märket anger orter eller motsvarande
        som kan nås via ett gemensamt vägval.
        Inom klammer anges de orter eller
        motsvarande som nås via ett gemensamt
        vägval och under klammerns spets anges
        det gemensamma vägvalet. På märket får
        avståndet till aktuell avfart eller
        korsning anges.
        Märket får användas endast när
        förhållandena är sådana att det
        inte är lämpligt att ange de mål som
        anges inom klammer med andra
        lokaliseringsmärken.
1.5.20
Lokaliseringsmärke för     Märket anger rekommenderad färdväg
farligt gods      för fordon som omfattas av
        bestämmelserna om transport av
        farligt gods enligt lagen (2006:263)
        om transport av farligt gods.
Förordning (2006:316).

26 §   Vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499 skall ske enligt vägvisningsplan.

I fråga om trafikplatser som berör allmänna vägar skall det upprättas en förteckning över trafikplatsnummer.

Vägvisningsplanen och förteckningen över trafikplatsnummer upprättas av Vägverket efter samråd med de väghållningsmyndigheter enligt väglagen (1971:948) som berörs.
Förordning (2004:513).

26 a §   För vägvisning till turistiskt intressanta mål får lokaliseringsmärken enligt 25 § användas med vit text och vita symboler på brun botten.

För att ge upplysning om vägar eller platser med stort turistiskt intresse får dessutom följande märken användas.

Märke        Närmare föreskrifter
1.5.30
Turistväg      Märket anger väg eller vägsträckning av
        stort turistiskt intresse.
        Märket får infogas i lokaliseringsmärke
        för vägvisning.
1.5.31
Turistområde      Märket anger område av stort turistiskt
        intresse.
        Symbolen på märket skall visa något som
        är typiskt för området.
        Märket får infogas i lokaliseringsmärke
        för vägvisning.
1.5.32
Landmärke      Märket anger plats av stort turistiskt
        intresse.
        Märket skall sättas upp där platsen är
        synlig för trafikanten på vägen.
        Symbolen på märket skall visa en siluett
        av platsen.
1.5.33
Världsarv      Märket anger världsarv.
        Märket får infogas i lokaliseringsmärke
        för vägvisning.
Vägvisning enligt första och andra styckena skall ske enligt en särskild vägvisningsplan som upprättas av Vägverket efter samråd med de väghållningsmyndigheter enligt väglagen (1971:948) som berörs. Förordning (2002:123).

27 §   Lokaliseringsmärken för gång, cykel- och mopedtrafik är följande.
Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________
      1.6.1 Märke för trafikantslag
      1.6.1.1
Cykel- och mopedtrafik     Gäller anvisningen inte förare av
        moped klass II, anges detta.
1.6.1.2 Gående
      1.6.1.3
      1.6.2
Orienteringstavlor       Trafikantkategorier anges med märke
                1.6.1.1, 1.6.1.2 eller 1.6.1.3.
1.6.3
Vägvisare            Trafikantkategorier anges med märke
                1.6.1.1, 1.6.1.2 eller 1.6.1.3.
1.6.4 Ortnamnsmärke
      1.6.5
Avståndstavla          Trafikantkategorier anges med märke
                1.6.1.1, 1.6.1.2 eller 1.6.1.3.
1.6.7
Cykelledsmärke         Utmärker särskilt anordnad cykelled.
                Ledens namn kan anges på märket. Märket
                får utföras i valfri färg dock inte
                ljusblå botten med vita tecken och bård
                eller orange botten med svarta tecken
                och bård.
Förordning (1998:1256).

28 §   För upplysning om allmänna inrättningar m. m. kan lokaliseringsmärken användas enligt följande.
Förordning (1988:1601).

_______________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
______________________________________________________________________
      1.8.1 Märke för allmän anläggning
      1.8.1.1 Post
      1.8.1.2 Teleanläggning
      1.8.1.2.1
Telefonautomat         Avses hjälptelefon, utmärks detta med
                bokstäverna SOS under symbolen.
1.8.1.3
Radiostation för        Anger en radiostation som sänder
vägtrafikinformation      vägtrafikinformation. För att märket
                skall få sättas upp skall informationen
                ges i regelbundet återkommande
                sändningar som är avsedda att täcka ett
                större område.
1.8.1.4 Brandsläckare Förordning (2006:63).

29 §   För upplysning om serviceanläggningar m. m. kan lokaliseringsmärken användas enligt följande. Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________
      1.9.1
Informationstavlor       Avser turistinformation eller
                upplysningar om industriområden,
                hamnområden eller liknande. Rubriken på
                märket anpassas till upplysningens
                innehåll. Märket utformas efter
                förhållandena på platsen.
1.9.1.12
Informationsställe       Märket används för utmärkning av samt
                vägvisning till turistbyrå och
                informationstavla.
1.9.2 Upplysning med symbol
      1.9.2.1 Verkstad
      1.9.2.2
Bensinstation          Företagsemblem för bensinstation får
                anges på eller fogas till märket.
1.9.2.3 Servering
      1.9.2.4 Restaurang
      1.9.2.5
Hotell             Märket används även för motell.
1.9.2.6 Rastplats
      1.9.2.7 Toalett
      1.9.2.8
Första hjälpen         Märket används för vägvisning till plats
                med förstahjälpen-utrustning eller
                sjukhus med akutmottagning.
1.9.2.9
Industriområde         Märket används för utmärkning av samt
                vägvisning till industriområde.
1.9.2.20 Vandrarhem
      1.9.2.21 Stugby
      1.9.2.22 Uppställningsplats för husvagnar
      1.9.2.23 Campingplats
      1.9.2.24 Badplats
      1.9.2.30 Sevärdhet
      1.9.2.40 Friluftsområde
      1.9.2.41 Vandringsled
      1.9.2.42 Stollift
      1.9.2.43 Släplift
      1.9.2.44 Försäljningsställe för fiskekort
      1.9.2.45 Golfbana

Tilläggstavlor

30 §   Tilläggstavlor har, om inte annat anges i 31 §, samma bottenfärg och färg på tecken som det vägmärke det används tillsammans med.
Förordning (1988:1601).

31 §   A Tilläggstavlor är följande. Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke              Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________
      1.11.1 Vägsträckas längd
      1.11.1.1
Vägsträckas längd med      Den avsedda vägsträckan börjar på det
början bortom märket      avstånd från märket som första talet
                anger.
1.11.1.2 Vägsträckas längd med början vid märket
      1.11.2 Avstånd
      1.11.2.1 Avstånd till -- -- --
      1.11.2.2 Avstånd till stoppskyldighet
      1.11.3 Fri bredd
      1.11.4
Totalvikt            Anger att regleringen gäller fordon vars
                totalvikt överstiger det angivna värdet.
1.11.5
Klockslag    Tavlan anger när regleringen på märket gäller.
      Svarta eller vita siffror utan parentes anger
      vardagar utom vardag före sön- och helgdag.
      Svarta eller vita siffror inom parentes anger
      vardag före sön- och helgdag.
      Röda siffror anger sön- och helgdag.
      På tavlan kan andra kompletterande anvisningar
      ges. Klockslagen anger då när dessa gäller.
      Anges klockslag med svarta eller
      vita siffror utan parentes för viss veckodag
      gäller dock anvisningen denna dag oavsett om
      dagen är en vardag eller sön- och helgdag.
1.11.6 Parkeringsförbud
med begränsning    Tavlan används tillsammans med något av
      märkena 1.2.41, 1.3.11 eller 1.4.31 för att
      ange parkeringsförbud som är begränsat
      till vissa fordonsslag, vissa dagar eller viss
      tid på dygnet eller som på annat sätt avviker
      från de bestämmelser om uppställning av fordon,
      som anges med de nämnda märkena. Tavlan
      har gul bottenfärg.
1.11.6.1 Parkeringsförbud under viss tid
      1.11.7
Utsträckning av förbud att   På särskilt anordnade parkeringsplatser
stanna eller parkera      används i stället tavlorna 1.11.9.
1.11.7.1 Gäller på båda sidor om märket Om det i något fall är lämpligare, kan
                tavlan anbringas vågrätt.
1.11.7.2 Slutar
      1.11.7.3 Gäller åt det håll pilen visar
      1.11.9 Utsträckning av
uppställningsplats  Tavlan anger utsträckning av plats för
      uppställning av fordon.
      Tavlan används endast tillsammans med märke
      1.4.31. Tavlan har vit bottenfärg.
1.11.9.1 Gäller på båda
sidor om märket    Om det i något fall är lämpligare, kan tavlan
      anbringas vågrätt.
1.11.9.2 Slutar
      1.11.9.3 Gäller åt det håll pilen visar
      1.11.12 Uppställning av fordon
      1.11.12.1
      1.11.12.2
      1.11.12.3
      1.11.13
Symboltavla för visst      Tavlan innebär att det märke under
fordonsslag eller        vilket den anbringats gäller endast
trafikantgrupp         för det fordonsslag eller den
                trafikantgrupp som tavlan avser. Andra
                symboler än 1.11.13.1 och 1.11.13.2 får
                användas.
1.11.13.1

1.11.13.2            Används tavlan med märke 1.4.31, innebär
                den att märket endast avser
                rörelsehindrade med särskilt tillstånd.
1.11.14
Parkering med begränsning    Tavlan används tillsammans med något av
                märkena 1.2.40, 1.2.41, 1.3.11 eller
                1.4.5 för att ange att parkering är
                tillåten i fråga om vissa fordonsslag,
                vissa dagar eller en viss tid på
                dygnet. Tavlan har blå bottenfärg.
1.11.14.1 Parkering under viss tid
      1.11.17 Farans art
      1.11.17.1 Svag vägkant eller hög körbanekant
      1.11.17.3 Korsande timmerväg
      1.11.17.4 Livsfarlig ledning
      1.11.18
Riktningsangivelse       Vägvisning eller riktning till det som
                märket avser. Pilen utformas efter
                förhållandena på platsen.
1.11.18.1
      1.11.20 Nedsatt syn
      1.11.21 Nedsatt hörsel
      1.11.22
Flervägsstopp      Tavlan används tillsammans med
        märke 1.2.50 om samtliga
        tillfarter i en vägkorsning har
        stopplikt. Tavlan har röd bottenfärg.
1.11.23
Huvudleds fortsättning i    Tavlan utformas efter förhållandena
korsning            på platsen. Tavlan kan även användas för
                att ange fortsättning av en annan väg
                där förare av fordon på anslutande vägar
                har väjningsplikt eller stopplikt.
                Tavlan har gul bottenfärg.
1.11.23.1
      1.11.24 Trafik i båda riktningarna på cykel- och mopedbana Förordning (1999:720).

32 §   Om det behövs en sådan anvisning genom en tilläggstavla som inte kan ges enligt 31 §, får en annan tilläggstavla med lämplig text användas.

Trafiksignaler

33 §   I signalanläggningar ges flerfärgssignaler, kollektivtrafiksignaler, körfältssignaler, blinksignaler eller ljudsignaler.

Anläggningar med flerfärgssignaler

34 §   Anläggningar med flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler och, om gångtrafik förekommer och det inte finns särskilda skäl till annat, gångsignaler. I anläggningen kan ingå cykelsignaler.

35 §   Fordonssignaler (9.1) har tre ljusöppningar, en för rött, en för gult och en för grönt ljus. Dessutom kan i en signal ingå flera ljusöppningar för grönt och gult ljus.

Ljusöppningarna är cirkulära. Ljusöppningar för grönt ljus kan dock ha formen av en pil.

Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård.
Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser. Förordning (1988:1601).

36 §   Fordonssignaler gäller fordon.

En fordonssignal placeras till höger om det eller de körfält som den gäller för. Signalen kan upprepas omedelbart före eller efter korsningen.

På en tilläggstavla kan anges att signalen gäller även gående.

37 §   I en fordonssignal visas signalbilder i följande ordning: röd--röd+ gul--grön--gul--röd. I en trafikstyrd signalanläggning får signalen även återgå direkt från gul till grön signalbild. Signalbilderna har den innebörd som anges nedan. Förordning (1988:1601).

_______________________________________________________________________

Signalbild   Innebörd
______________________________________________________________________
Röd       Stopp. Fordon får inte passera stopplinje eller, om
        sådan saknas, signal.
        Signal med konturpil gäller endast den färdriktning som
        anges med pilen.
Röd+gul     Stopp. Växling till grönt är omedelbart förestående. I
        övrigt har signalen samma innebörd som röd signal.
Grön      Kör. Grön pil innebär att signalen gäller den
        färdriktning som anges med pilen och att fordon får
        föras i denna riktning oavsett vilken signalbild
        fordonssignalen i övrigt visar.
Gul       Stopp. Fordon får inte passera stopplinje eller, om
        sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så
        långt fram när ljuset växlar från grönt till gult att
        det inte kan stannas utan fara.
Fordonssignaler i järnvägs- eller spårvägskorsningar kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa rött ljus omedelbart efter en signalbild med rött och gult ljus.

38 §   Under de delar av dygnet eller veckan när trafiken är ringa kan signalen släckas. Vid installering eller driftavbrott får fordonssignaler, i stället för den signalväxling som anges i 37 §, visa blinkande gult ljus.

Tas signalanläggning ur drift för längre tid skall signalerna täckas över.

Förare som närmar sig blinkande gult ljus skall iaktta särskild försiktighet och följa förekommande vägmärken och vägmarkeringar.
Förordning (1988:1601).

39 §   I fråga om cykelsignaler (9.2) gäller 35-38 §§ i tillämpliga delar. En cykelsignal utmärks genom en vit cykelsymbol mot blå bakgrund. Symbolen anbringas över cykelsignalen.

Cykelsignaler gäller cyklister och förare av mopedklass II.
Förordning (1998:1256).

40 §   Gångsignaler (9.3) har två ljusöppningar, en för rött ljus som visar symbolen av en stående person och en för grönt ljus som visar symbolen av en gående person. Gångsignaler får kombineras med akustiska signaler. Förordning (1988:1601).

41 §   Gångsignaler gäller gående.

Rött ljus betyder förbud att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan, då signalen slår om till rött, skall fortsätta till andra sidan. Finns refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

Grönt ljus betyder att körbanan, cykelbanan eller järnvägs- eller spårvägskorsningen får beträdas.

Blinkande grönt ljus betyder att växling till rött ljus är omedelbart förestående.

Akustisk signal med långsam pulsfrekvens anger att rött ljus visas i gångsignalen och akustisk signal med snabb pulsfrekvens anger att grön signal visas. Snabb pulsfrekvens med avbrott anger att växling till rött ljus är omedelbart förestående. Förordning (1988:1601).

Anläggningar med kollektivtrafiksignaler

42 §   Kollektivtrafiksignaler (10.1) har tre ljusöppningar för vitt ljus.
I ljusöppningarna finns symboler, i den ena bokstaven S, i den andra ett vågrätt streck och i den tredje ett lodrätt streck. Den andra och tredje ljusöppningen kan dubbleras. Förordning (1988: 1601).

43 §   Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och av spårvagnar. Om en signal har satts upp vid ett körfält för fordon i linjetrafik gäller den för alla som trafikerar körfältet. Förordning (2002:123).

44 §   I kollektivtrafiksignaler visas signalbilder i följande ordning: S--S+vågrätt streck--lodrätt streck--vågrätt streck--S. I en trafikstyrd signal får pågående växling till S avbrytas och signalen återgå direkt till lodrätt streck. I stället för ett lodrätt streck får en pil användas som signalbild. Signalbilderna har den innebörd som anges nedan. Förordning (1988:1601).

_____________________________________________________________________

Signalbild   Innebörd
____________________________________________________________________

S        Stopp. Signalen får inte passeras.
S+vågrätt    Stopp. Växling till lodrätt streck är omedelbart
streck     förestående. I övrigt har signalen samma innebörd
    som S.
Lodrätt streck Bilen eller spårvagnen får passera signalen.

    Pil anger att fordon endast får föras i den riktning
    som framgår av pilen.
Vågrätt streck  Signalen får inte passeras i annat fall än då
    bilen eller spårvagnen hunnit så långt fram när
    signalen växlar att den inte kan stannas utan fara.
Anläggningar med körfältssignaler

45 §   Anläggningar med körfältssignaler (11.1) har en gemensam ljusöppning eller en ljusöppning för varje signalbild. Signalbilderna utgörs av rött ljus som har formen av ett kryss och grönt ljus som har formen av en nedåtriktad pil. I anläggningen kan även ingå en signalbild med gult ljus som antingen har formen av en pil som pekar diagonalt nedåt till vänster eller till höger, eller av två pilar där en pekar till vänster och en till höger. Om signalbilderna avges från skilda ljusöppningar skall bilderna visas i följande ordning från vänster: Rött kryss--gul pil--grön pil. Körfältssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Förordning (1992:250).

46 §   Rött kryss ovanför ett körfält betyder att föraren inte får använda körfältet för trafik i riktning mot signalen.

En eller två gula pilar ovanför ett körfält innebär att körfältet kommer att stängas för trafik och att föraren måste byta körfält enligt pilens eller pilarnas riktning.

Grön pil ovanför ett körfält innebär att körfältet får användas i riktning mot signalen.

Växlar en signal till rött kryss, skall föraren snarast köra över till ett körfält över vilket en grön pil visas. Finns det inte något sådant körfält, skall föraren stanna fordonet. Förordning (1992:250).

Anläggningar med blinksignaler eller ljudsignaler

47 §   Anläggningar med blinksignaler eller ljudsignaler är följande.
Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Signalbild       Innebörd
________________________________________________________________________
      12.1
Signalanläggning vid  Sätts upp på en stolpe för kryssmärke eller, om
plankorskning      märke eller stolpe saknas, på annat sätt.
            Bakgrundsskärmen får förses med en vit bård.
            Stoppsignal avges då ett tåg eller en spårvagn
            närmar sig korsningen. Stoppsignal behöver inte
            avges då lätta järnvägsfordon passerar
            plankorsningen, om någon annan lämplig åtgärd
            vidtas.
            När rött ljus visas eller ljudsignal ljuder --
            stoppsignal -- får signalen eller stopplinje
            inte passeras.
            Råkar en signalanläggning i olag, skall vakt
            sättas ut snarast möjligt för att varsko
            trafikanterna, om felet inte är av så ringa
            omfattning att anordningen ändå kan anses vara
            tillräcklig från trafiksäkerhetssynpunkt. Vakten
            skall varsko vägtrafikanterna med de tecken som
            anges i 76 §. Om en signalanordning dras
            in utan att ersättas med någon annan anordning,
            skall ett meddelande om detta anslås vid
            plankorsningen minst två veckor i förväg eller
            ges tillkänna på något annat lämpligt sätt.
12.1.1
Ljussignal       Sätts upp vid plankorsningar. Om det inte krävs
            av hänsyn till trafiksäkerheten, behöver det
            inte sättas upp någon ljussignal i
            plankorsningar där motorfordonstrafiken är ringa
            eller där andra åtgärder är tillräckliga med
            hänsyn till den spårbundna trafikens hastighet.
            Om det finns en helbomsanläggning eller
            halvbomsanläggning som avses i 57 och 58 §§
            skall dock ljussignaler alltid sättas upp.
            Ljussignaler sätts även upp vid sådana järnvägs-
            och spårvägskorsningar, som inte är
            plankorsningar, om det behövs med hänsyn till
            trafiksäkerheten.
            Innehåller två cirkulära ljusöppningar på samma
            höjd för rött ljus, som kan avges växelvis
            blinkande från de båda öppningarna. Vid en
            helbomsanläggning kan det i stället finnas
            endast en ljusöppning från vilken kan avges
            blinkande eller fast rött ljus. Under de röda
            ljusöppningarna skall i en korsning utan
            helbomsanläggning finnas en cirkulär
            ljusöppning, från vilken kan avges blinkande
            vitt ljus. Någon ljusöppning för vitt ljus
            behövs inte i signaler som är uppsatta på
            vänster sida av vägen eller vid korsningar som
            avses i 60 §.
12.1.2
Ljudsignal       Sätts upp vid korsningar där ljussignal 12.1.1
            är uppsatt och kan anbringas vid plankorsningar
            där ljussignaler inte behövs på grund av den
            ringa motorfordonstrafiken. Ljudsignaler behöver
            inte sättas upp vid korsningar som avses i 60 §.
            Om det kan antas vara olämpligt sätts de inte
            heller upp i andra fall.
12.2
Signalanläggning    Innehåller två cirkulära ljusöppningar på samma
vid rörlig bro, färja, höjd för rött ljus, som kan avges växelvis
flygfält,        blinkande frå de båda öppningarna. Bak-
utryckningsstation m. m.grundsskärmen får förses med en vit bård.

            När rött ljus visas får stopplinje eller, om
            sådan saknas, signalen inte passeras.
12.3
Signalanläggning för  Består av en eller flera lyktor från vilka
påkallande av särskild blinkande gult ljus kan avges. Används för
uppmärksamhet      att förstärka en anvisning som ges med ett
            vägmärke. Kan också användas fristående eller
            tillsammans med anordning som avger ljud för att
            ge anvisning för gående om korsande spårvagn
            eller buss.
Vägmarkeringar

Allmänna bestämmelser

48 §   Vägmarkeringar indelas i längsgående markeringar, tvärgående markeringar och andra markeringar.

49 §   Vägmarkeringar är vita om inte annat anges i 53 eller 54 §.

Vägmarkeringar utförs i form av heldragna eller brutna linjer, pilar, symboler eller text.

Längsgående markeringar

50 §   Längsgående markeringar används som skiljelinjer mellan körfält, som spärrlinjer eller som kantmarkeringar för körbana.

51 §   Längsgående markeringar är följande.
      4.1.1 Mittlinje och

körfältslinje    Används som mittlinje och anger körbanemitt på
      väg med trafik i båda riktningar. Används också
      som körfältslinje och utgör då linje mellan
      körfält med trafik i samma riktning.
      Längdförhållandet mellan dellinjen och mellanrummet
      är 1:3 eller i vissa fall inom tättbebyggt
      område 1:1.
4.1.2
Spärrlinje    Anger gräns mellan körfält med trafik i samma
      riktning eller mellan olika banor.
4.1.3
Varningslinje    Förvarnar om en spärrlinje eller om en sådan
      del av vägen som innebär särskild fara. Är
      körbanan smalare än sju meter, används
      markeringen för att ange var det på grund av
      nedsatt sikt eller av andra skäl är förenat
      med särskild fara att använda ett körfält för
      motgående trafik och för att förvarna
      om en sådan del av vägen. Inom tättbebyggt
      område kan markeringen användas i samma syften
      även om körbanan är bredare än sju meter.
      Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum
      är 3:1.
4.1.4 Linjekombinationer
      4.1.4.1 Mittlinje och
spärrlinje    Anger att siktförhållandena eller förhållandena
      i övrigt är sådana att fordon som befinner sig
      på samma sida om mittlinjen som spärrlinjen inte
      får föras i ett körfält avsett för mötande trafik.
4.1.4.2 Mittlinje och
varningslinje    Varningslinjen förvarnar om en spärrlinje på
      den sida av mittlinjen där varningslinjen finns.
      Består av 4.1.1 och 4.1.3.
4.1.4.3 Varningslinje och
spärrlinje    Anger att siktförhållandena eller förhållandena
      i övrigt är sådana att fordon som befinner sig
      på samma sida om varningslinjen som spärrlinjen
      inte får föras i ett körfält avsett för mötande
      trafik. Förvarnar om spärrlinje eller särskild
      fara i den andra färdriktningen.
4.1.4.4
Dubbel spärrlinje  Används i stället för mittlinje på vägar där
      siktförhållandena eller förhållandena i
      övrigt är sådana att fordon inte får
      föras i ett körfält avsett för mötande trafik.
4.1.5 Markering för
reversibelt körfält  Avgränsar körfält som upplåts för trafik
      omväxlande i den ena och i den andra
      färdriktningen.
      Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum
      är 1:1.
4.1.6
Ledlinje    Används i komplicerade vägkorsningar för att
      vägleda trafiken. Kan också användas i
      situationer där mittlinje, körfältslinje
      eller motsvarande inte kan användas men där
      det behövs ledning.
      Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum
      är 1:1.
4.1.7 Linje för reserverat
körfält      Avskiljer ett körfält som är reserverat för
      trafik som anges med märke 1.3.11.1. I
      körfältet anbringas texten 4.3.4 BUSS.
      Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum
      är 1:1.
4.1.8
Cykelfältslinje    Åtskiljer cykelfält och andra körfält. Om
      det finns särskilda skäl till det får i stället
      markering 4.1.2 användas.
      Består av kvadrater med mellanrum som är lika
      långa som kvadratens sida.
4.1.9 Kantlinje
      4.1.9.1
Streckad    Anger körbanans yttre gräns i de fall den inte
      anges på annat sätt.
      Längdförhållandet mellan dellinje och mellanrum
      är 1:2.
4.1.9.2
Heldragen    Anger körbanans yttre gräns i de fall den
      inte anges på annat sätt.
Förordning (1999:720).

52 §   Tvärgående markeringar är följande. Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Märke      Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________
      4.2.1
Stopplinje   Anger var ett fordon skall stannas enligt ett vägmärke
        eller en trafiksignal.
4.2.2
Väjningslinje  Innebär upplysning om att väjningsplikt gäller enligt
        märke 1.1.23. Består av trianglar med mellanrum som är
        lika långa som triangelns bas.
4.2.3 Övergångsställe
      4.2.4
Cykelöverfart  Består av kvadrater med mellanrum som är lika långa som
        kvadratens sida.
Andra markeringar

53 §   Förutom längsgående och tvärgående markeringar finns följande vägmarkeringar.

_______________________________________________________________________

Markering    Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________
      4.3.1
Körfältspilar  Anger lämplig färdväg i markerat körfält.
    Är körfältet avgränsat med spärrlinje skall förare
    följa den eller en av de riktningar som pilen
    anger. Detta gäller dock inte förare som i an-
    slutning till vägkorsning färdas in i eller från
    ett reserverat körfält.
    Körfältspil med två pilangivelser i samma
    riktning anger lämplig färdvärd i nästa och därpå
    följande korsning.
4.3.1.1
      4.3.1.2
      4.3.1.3
      4.3.2 Anvisning om kör- fältsbyte
      4.3.3
Spärrområde  Anger område som inte får eller bör trafikeras med
    fordon.
    Spärrområdet utformas efter förhållandena på platsen.
    Mindre spärrområden eller delar av spärrområden får
    utföras helt i vitt när markering med snedställda
    eller vinklade streck lämpligen inte kan utföras.
    Spärrområdet kan utföras med helt eller delvis
    streckad begränsningslinje.
4.3.4
Texter     BUSS skall användas vid markering 4.1.7 för att
        förtydliga utmärkningen av ett reserverat körfält och
        kan även användas tillsammans med någon annan markering.
        TAXI kan användas för att förtydliga en utmärkning med
        märkena 1.2.77 och 1.4.34.
        STOPP kan användas vid märke 1.2.50 för att förstärka
        anvisningen. Får inte användas som förberedande
        upplysning om stopplikt.
4.3.5 Uppställnings-
plats    Anger plats för uppställning av fordon.
    Används för att ange var uppställning skall ske
    på parkeringsplats eller längs en vägsträcka. Kan
    också användas på andra platser där uppställning av
    fordon för viss verksamhet anvisas.
    Markering med bruten linje kan användas.
4.3.6 Förbud att stanna och
parkera    Anger förbud att stanna och parkera fordon.
    Används i körbanekant där det behövs för att upplysa
    om förbud att stanna och parkera fordon.
    Linjen skall vara gul.

4.3.7 Parkering förbjuden
      4.3.7a Förbud att
parkera    Anger förbud att parkera fordon.
    Används i körbanekant där det behövs för att upplysa
    om förbud att parkera eller om utsträckning av
    busshållplats.
    Linjen skall vara gul med ett förhållande mellan
    dellinje och mellanrum 1:1.
4.3.7b
Sicksacklinje  Används om det behövs tillsammans med någon av
    markeringarna 4.3.6 eller 4.3.7a.
    Linjen skall vara gul.
4.3.8
Färdväg för   Utmärker färdvägar för cyklister och förare av.
cyklister och  moped klass II. Består av cykelsymbol och pilar
mopedförare   eller av enbart cykelsymbol.
4.3.9
Förberedande  Får användas som förberedande upplysning, om märke
upplysning om  1.1.23 eller 1.2.50 satts upp i den vägkorsning
väjningsplikt  som avses med markeringen.
4.3.10 Handikappsymbol Kan användas som förtydligande på parkeringsplatser som
        är reserverade för rörelsehindrade med särskilt
        tillstånd.
Förordning (1998:1256).

54 §   Om det vid vägomläggningar på grund av vägarbete eller av liknande skäl behövs tillfälliga markeringar under kortare tid, kan dessa utföras med orange färg. Markeringarna får förstärkas med stift eller med andra lämpliga markeringsmetoder.

Sådana markeringar gäller i stället för andra markeringar.

Säkerhetsanordningar i järnvägs- eller spårvägskorsningar

55 §   Säkerhetsanordningar i plankorsningar är helbomsanläggningar och halvbomsanläggningar. Även andra anordningar för att höja säkerheten i plankorsningar kan förekomma.

Att kryssmärken och signalanläggningar skall finnas i vissa fall framgår av 15 och 47 §§.

56 §   Säkerhetsanordningarna sätts i funktion då ett tåg eller en spårvagn närmar sig korsningen, om inte annat följer av 62 §.

57 §   Helmbomsanläggningar anordnas vid sådana plankorsningar där det förekommer trafik med motordrivna fordon och stark gång- eller cykel- och mopedtrafik.

I en helbomsanläggning finns det på vardera sidan av spåren en eller flera bommar, som i fällt läge stänger av hela vägbanan. På bommen eller den ena av dem finns det en eller flera lyktor som kan visa blinkande rött ljus.

58 §   Behövs det inte någon helbomsanläggning, anordnas i stället en halvbomsanläggning i följande fall.
   1. Vid plankorsningar mellan dubbelspårig järnväg och väg som inte är enskild.
   2. Vid plankorsningar på bangård där växling ofta sker.
   3. Vid andra plankorsningar, om det förekommer stark trafik med motordrivna fordon.

I en halvbomsanläggning finns det på vardera sidan av spåren en bom, som i fällt läge stänger av den hälft av vägen som ligger till höger i riktning mot korsningen. På bommen finns det en lykta som kan visa blinkande rött ljus.

59 §   Säkerhetsanordningar och andra anordningar som avses i 55 § används även vid andra korsningar med järnväg och spårväg än de som avses i 57 och 58 §§, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

60 §   Om det i en plankorsning inte förekommer tågtrafik med högre hastighet än att tåget om det behövs kan stannas före korsningen, får säkerhetsanordningarna ersättas med andra åtgärder som tillgodoser trafiksäkerhetens krav.

61 §   Råkar en säkerhetsanordning i olag, skall vakt sättas ut snarast möjligt för att varsko trafikanterna, om inte felet är av så ringa omfattning att anordningen ändå kan anses vara tillräcklig från trafiksäkerhetssynpunkt.

Vakten skall varsko vägtrafikanten med tecken som anges i 76 §.

62 §   En säkerhetsanordning behöver inte träda i funktion då lätta järnvägsfordon passerar en korsning, om det vidtas en åtgärd enligt 61 § eller någon annan lämplig åtgärd.

63 §   Om en säkerhetsanordning dras in utan att ersättas med någon annan anordning skall ett meddelande om detta anslås vid korsningen minst två veckor i förväg eller ges tillkänna på något annat lämpligt sätt.

Tecken av polisman

64 §   För att ge anvisningar för trafiken använder polisman tecken. Tecknen får användas även av bilinspektör, vägtransportledare och av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll. De tecken som anges i 65-67 §§ skall främst användas. Om det behövs får andra hjälpmedel användas. Förordning (2004:1170).

65 §   För att reglera trafiken i vägkorsningar använder polisman följande tecken.

________________________________________________________________________

Tecken     Innebörd        Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________ 13.1.1
        För den som kommer   Ges med en arm utsträckt åt
        framifrån eller bakifrån sidan. Tecknet gäller så länge
        "Stopp" och för den som polismannen vänder sig åt
        kommer från sidan    samma håll, även om han
        "Vägen är fri"     sänker armen. Kan kombineras med
                    tecken 13.2.2.
13.1.2
        "Kör fram"       Ges med vinkande tecken i
                    färdriktningen.
66 § Vid trafikövervakning till fots eller till häst använder polisman följande tecken.

________________________________________________________________________

Tecken     Innebörd        Närmare föreskrifter
_______________________________________________________________________

13.2.1     Minska hastigheten   Ges med utsträckt arm som höjs
                    och sänks med handflatan
                    nedåt. Under mörker och vid
                    nedsatt sikt kan tecknet
                    förtydligas med en lykta som
                    visar vitt eller gult ljus eller
                    med en reflexanordning som vid
                    belysning återkastar vitt eller
                    gult ljus.
13.2.2     Stopp          Ges med utsträckt eller
                    uppåtriktad arm med handflatan
                    vänd mot den som tecknet avser.
                    Tecknet kan även ges med en
                    stoppspade som höjs och sänks
                    med utsträckt arm. Under
                    mörker och vid nedsatt sikt kan
                    tecknet förtydligas med en
                    lykta som visar rött ljus och
                    som hålls med armen utsträckt
                    eller uppåtriktad.
67 § Vid trafikövervakning från motordrivet fordon använder polisman följande tecken. Förordning (1988:1601).

________________________________________________________________________

Tecken     Innebörd        Närmare föreskrifter
________________________________________________________________________ 13.3.1
        Minska hastigheten   Ges med utsträckt arm som höjs
                    och sänks med handflatan
                    nedåt. Tecknet ges till
                    bakomvarande trafikanter. Under
                    mörker och vid nedsatt sikt kan
                    tecknet förtydligas på det sätt
                    som anges under 13.2.1.
13.3.2     Följ efter och stanna  Ges med en mot vägens högra sida
        bakom polisfordonet   utsträckt arm, varvid handens
        när detta stannar    översida eller en stoppspade
                    vänds mot det fordon som kommer
                    bakifrån.
13.3.3     Minska hastigheten   Ges med utsträckt arm som höjs
                    och sänks med handflatan
                    nedåt. Tecknet ges till mötande
                    trafikanter. Under mörker och
                    vid nedsatt sikt kan tecknet
                    förtydligas på det sätt som
                    anges under 13.2.1.
13.3.4     Kör in till vägkanten  Ges med framåtriktade lyktor med
        och stanna framför   växelvis blinkande blått och
        polisfordonet.     rött ljus. Det röda ljuset kan
                    efter viss tid övergå till fast
                    ljus. Signalgivningen kan
                    inledas med helljusblink.
Andra trafikanordningar och trafikanvisningar
      7.1.1
      7.1.2

67 a § Vid trafikövervakning på särskilda fordonskontrollplatser använder polisman följande tecken
      13.4.1

Kontroll    När symbolerna och texten visas skall
      fordonsförare köra in på kontrollplats
      för kontroll. Visas symboler med visst
      eller vissa slag av fordon gäller
      skyldigheten att köra in för kontroll
      endast dessa fordon. Anvisningen
      utformas efter förhållandena på platsen.
13.4.2
Förberedande    Symbolerna och texten visas som
upplysning om    förberedande upplysning om kontroll.
kontroll    Det angivna avståndet anpassas till
      förhållandena på platsen.
Förordning (2000:499).

68 §   Utmärkning av en skarp kurva, ett fast hinder och liknande kan ske genom markeringspil 7.1.1 och markeringsskärm 7.1.2 och 7.1.3.
Utformning och utseende anpassas efter förhållandena på platsen.
      7.1.3
      7.1.5

69 §   En avfart från en motorväg och en motortrafikled utmärks mellan huvudkörbanan och avfartsvägen med avfartsskärm 7.1.5. Avfartsskärmar får användas även vid andra vägar.

70 §   Är en väg, som inte är enskild, helt eller delvis avstängd från trafik på grund av vägarbete eller något liknande förhållande, utmärks detta genom en avstängningsanordning. Denna är röd och gul.

Detta gäller även en enskild väg om den i större utsträckning används av allmänheten.

För att sätta upp en avstängningsanordning som inte innebär avspärrning eller någon annan väsentlig trafikinskränkning behövs det inte någon lokal trafikföreskrift.

71 §   Har en väg helt eller delvis stängts av genom en avstängningsanordning och behövs det vägvisning för att ange förbifart, sker detta genom utmärkning enligt 25 §. Vägmärkena kan därvid ha orange bakgrundsfärg med svart text och svarta symboler. Förordning (1981:1225).
      6.1.5
      6.1.6
      6.1.7
      8.2.1

72 §   Om det, i andra fall än som avses i 70 §, på grund av vägarbete eller liknande förhållanden behöver uppföras någon anordning eller vidtas någon annan åtgärd som medför att framkomligheten på vägen inskränks, utmärks detta med markeringsskärm 6.1.5 och 6.1.6 eller med markeringspil 6.1.7. Är framkomligheten på vägen inskränkt till följd av en trafikolycka eller någon liknande händelse får detta utmärkas med trafikanvisning 8.2.1. Förordning (1981:1225).
      6.1.4

73 §   Har ett vägarbete utmärkts med märke 1.1.11, kan tavla 6.1.4 sättas upp vid den bortre begränsningen av arbetsplatsen.

74 §   Sådana anordningar eller anvisningar som avses i 70 och 72 §§ skall under mörker vara belysta eller markerade genom lyktor, reflexanordningar eller reflekterande material.

Lyktorna skall visa fast rött ljus när vägen är helt avstängd och fast eller blinkande gult ljus i annat fall. Förordning (1980:157).

75 §   Andra trafikanvisningar än de som har angivits ovan får användas om det behövs för att reglera trafiken.

76 §   Vid vägarbeten eller liknande förhållanden eller då signalanläggning 12.1 eller en sådan säkerhetsanordning som avses i 55 § är i olag eller vid korsning med ringa trafik kan trafiken regleras av en vakt som ger tecken med en flagga och under mörker med en lykta.

Om vakten med utsträckt arm ger tecken med en röd flagga eller ett rött ljus, betyder detta "Stopp".

Vinkande tecken i färdriktningen betyder "Vägen är fri - kör fram".

Bestämmelser för terräng

77 §   Om det finns skäl att utmärka ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke. Om det inte finns något vägmärke, utmärks föreskrifter enligt terrängkörningslagen (1975: 1313) eller terrängkörningsförordningen (1978: 594) på det sätt som Naturvårdsverket föreskriver. Detsamma gäller när det är fråga om att utmärka en upplysning. I övrigt meddelas föreskrifter om utmärkning i terräng av Vägverket. I fråga om föreskrifter enligt detta stycke gäller i tillämpliga delar bestämmelserna för väg utom 6 §.
Vägverket och Naturvårdsverket skall i den utsträckning det behövs samråda med varandra.

En kommun får föreskriva att sådana utmärkningar i terräng enligt denna förordning, som inte avser någon lokal trafikföreskrift, får ske endast efter tillstånd av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan nämnd som kommunen bestämmer. Förordning (1998:1256).

Kostnader m. m.

78 §   Vägverket får besluta att ett visst vägmärke eller ett vägmärke i visst fall får sättas upp endast om verket har medgivit det och att en sådan signalväxlingsföljd som anges i 37 § andra stycket får användas endast efter tillstånd av verket. Förordning (1992:1294).

79 §   En fråga om kryssmärke 1.1.34, signalanläggning 12.1 eller en anordning som avses i 55 § första stycket i ett visst fall skall sättas upp eller dras in prövas av Banverket efter samråd med Vägverket. I fråga om indragning av signalanläggning 12.1 eller en sådan anordning som avses i 55 § första stycket skall samråd ske även med länsstyrelsen.
Förordning (1992:1294).

80 §   Andra märken, signaler, vägmarkeringar och anordningar enligt denna förordning än kryssmärke 1.1.34, trafikanvisning 8.2.1, signalanläggning 12.1 och sådana anordningar som avses i 55 § första stycket skall sättas upp och underhållas
   1. i fråga om väg som inte är enskild
      a) när det gäller föreskrift enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) av den myndighet som har meddelat föreskriften, och
      b) i andra fall av den myndighet som handhar väg- eller gatuhållningen,
   2. i fråga om enskild väg
      a) när det gäller en föreskrift enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen av den myndighet som har meddelat föreskriften,
      b) när det gäller en sådan lokal trafikföreskrift som avses i 10 kap. 6 § trafikförordningen och som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare av vägens ägare,
      c) när det gäller annan lokal trafikföreskrift än som avses i b, utmärkning av hastighetsbegränsning, utmärkning av föreskrift enligt 41 § väglagen (1971:948), trafiksignaler och andra anordningar för att tillgodose trafiksäkerheten inom tättbebyggt område och på vägar utom sådant område där kommunen är väghållare av kommunen samt i övriga fall av den myndighet som enligt väglagen svarar för väghållningen i området, och
      d) i andra fall av vägens ägare,
   3. i fråga om terräng av kommunen eller i förekommande fall av den som har begärt tillstånd till utmärkning.

Vägmärken som används för att tillkännage villkor eller förbud som avses i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering skall sättas upp och underhållas av den som beslutat förbuden eller villkoren.

Om det på grund av en trafikolycka, skada på vägen eller något liknande uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken får även annan sätta upp vägmärken och anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast när det inte går att vänta på att den som skall svara för en viss åtgärd vidtar denna.
Förordning (1999:720).

81 §   Den som innehar en järnväg eller en spårväg sätter upp och underhåller kryssmärke 1.1.34, signalanläggning 12.1 och anordningar som avses i 55 § första stycket och svarar för att anordningarna fungerar på det sätt som anges i 47 och 56 §§.

82 §   De kostnader för uppsättning och underhåll som avses i 80 § betalas av den som svarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall.

Den som har erhållit tillstånd enligt 77 § andra stycket betalar kostnaden för att sätta upp och underhålla det märke som tillståndet gäller.

Sätts ett lokaliseringsmärke upp på begäran av någon annan än den som svarar för väg- eller gatuhållningen, betalar den som begär att märket sätts upp kostnaden för uppsättning och underhåll av märket. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om märket ändå skulle ha satts upp av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.

Behövs tillfälliga vägmärken och anordningar för trafikreglering vid idrottstävlingar, marknader eller liknande tillställningar eller för att dra ledningar eller göra något annat intrång i vägen, bekostas uppsättandet och underhållet av den som anordnar tillställningen eller svarar för intrånget. Förordning (1988:1601).

83 §   Vägverket meddelar ytterligare föreskrifter om vägmärken och andra anordningar enligt denna förordning. Därvid får även föreskrivas eller för ett visst fall medges undantag från utmärkningsskyldighet i fråga om vägar med ringa trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Verket får även fastställa tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt föreskriva eller för ett visst fall medge undantag från 20 § och avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg; verket får dock inte bestämma nya symboler. Verket får även föreskriva om infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken eller andra lokaliseringsmärken. Verket får vidare tillåta användning av vägmärken i en annan storlek eller med en annan text än den som följer av förordningen och besluta om försöksverksamhet som innebär avvikelser från förordningens bestämmelser.

Vägverket får även föreskriva att vägmärken och andra anordningar enligt denna förordning eller material som ingår i sådana skall vara av en sådan typ som godkänts av verket eller en annan myndighet.

När Vägverket meddelar föreskrifter och beslut om undantag enligt första stycket skall verket samråda med Banverket i frågor som rör kryssmärke 1.1.34, signalanläggning 12.1 eller förhållanden som regleras i 55--63 §§. Förordning (1992:1294).

84 §   Ytterligare föreskrifter i fråga om sådana tecken som avses i 64--67 §§ meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket. Förordning (1992:1294).

85 §   Uppsättning och underhåll enligt 80 och 81 §§ får inte utföras av någon annan än den som det åligger att vidtaga åtgärden. Sådana åtgärder får inte heller utföras på annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp anordningar som kan förväxlas med eller som har samma innebörd som de vägmärken eller anordningar som skall sättas upp i den ordning som anges i 80 och 81 §§.

Ansvar, handläggning och överklagande

86 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 85 § döms till böter.

87 §   Bryter någon mot 85 §, kan kronofogdemyndigheten föranstalta om rättelse. I 43 § väglagen (1971: 948) föreskrivs om rätt för väghållningsmyndigheten att avlägsna anordning som satts upp utan tillstånd. Förordning (1988:1601).

88 §   Den myndighet som enligt väglagen (1971:948) har hand om väg- eller gatuhållningen skall på begäran av Vägverket meddela beslut i sådana frågor som rör åligganden för myndigheten enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den. Förordning (1992:1294).

89 §   Beslut enligt denna förordning av en polismyndighet eller av en myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får överklagas hos länsstyrelsen. Detsamma gäller beslut av kommunala nämnder i sådana frågor som avses i 77 § andra stycket eller 80 § 2 c.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas vidare.

Beslut av Banverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Detsamma gäller beslut som Vägverket har fattat i första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av polismyndigheter, kommunala myndigheter som handhar väg- eller gatuhållningen eller länsstyrelser. Naturvårdsverket får överklaga beslut av kommunala nämnder i sådana frågor som avses i 77 § andra stycket. Förordning (1998:1256).

90 §   Ett beslut av en kommunal nämnd i en sådan fråga som avses i 77 § andra stycket eller 80 § 2 c blir gällande när beslutet vinner laga kraft. I beslutet kan dock förordnas att det skall gälla omedelbart.

Beslut i andra fall enligt denna förordning skall gälla omedelbart om inte något annat förordnas i beslutet. Förordning (1988:1601).


Övergångsbestämmelser

1978:1001

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser bestämmelserna om signalväxlingsföljd i 37, 39 och 44 §§, den 4 september 1999 och i övrigt den 1 juli 1979. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m., kungörelsen (1959:50) angående kryssmärken och säkerhetsanordningar vid plankorsningar mellan järnväg och väg samt kungörelsen (1968:466) om försöksverksamhet rörande trafiksignal för gående. Äldre bestämmelser om signalväxlingsföljd gäller fortfarande till dess 37, 39 och 44 §§ har trätt i kraft.

Vägverket får föreskriva att vägmärken, signalanläggningar eller vägmarkeringar som har anbringats enligt äldre bestämmelser och som strider mot förordningen, får användas tills vidare eller till den tidpunkt som verket anger. I fråga om sådana märken, anläggningar eller markeringar gäller äldre bestämmelser om verket inte föreskriver annat.

Om det i en förordning eller någon annan författning som har beslutats av Kungl. Maj:t eller regeringen finns en hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna förordning skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om särskilda beslut som har meddelats av Kungl. Maj:t eller regeringen.

Vägverket får meddela ytterligare övergångsbestämmelser.
Förordning (1998:969).

1988:1601

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1989.

Trafiksäkerhetsverket får föreskriva att vägmärken, anläggningar eller vägmarkeringar som har anbringats enligt äldre föreskrifter får användas tills vidare eller till den tidpunkt som verket anger.
Trafiksäkerhetsverket får föreskriva att 37, 39 och 44 §§ skall träda i kraft före den 1 januari 1999, för vissa områden om det finns särskilda skäl.

1998:1256
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.
   2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om moped klass II.

1999:720
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.
   2. Vägverket får föreskriva att vägmärken eller vägmarkeringar som har anbringats enligt de äldre bestämmelserna får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2005. I fråga om sådana märken eller markeringar gäller de äldre bestämmelserna om inte verket föreskriver annat.

2000:499
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
   2. Vägmärken som har anbringats enligt de äldre bestämmelserna får användas till utgången av år 2006. I fråga om sådana märken gäller de äldre bestämmelserna.