Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr: 2018:34
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2018-01-25
Upphävd: 2020-01-21
Författningen har upphävts genom: SFS 2020:8
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2365 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2364 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
   3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2366 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
   4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) 2017/2367 av den 18 december 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden, och
   5. kommissionens meddelande (2017/C 438/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om      är    och tröskelvärdet
upphandlingen    tröskelvärdet  i kronor
avser      i euro  
1. varu- och     144 000 euro  1 365 782 kronor
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
4. varu- och tjänste-  221 000 euro  2 096 097 kronor
kontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter,
   5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser varor som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
7. byggentreprenad-  5 548 000 euro  52 620 561 kronor
kontrakt
8. tjänstekontrakt   750 000 euro  7 113 450 kronor
enligt bilaga 2 till lagen om offentlig
upphandling    
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Om       är     och tröskelvärdet 
upphandlingen    tröskelvärdet   i kronor
avser      i euro    

tjänstekontrakt    221 000 euro  2 096 097 kronor
byggentreprenadkontrakt  5 548 000 euro  52 620 561 kronor
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om       är     och tröskelvärdet 
upphandlingen    tröskelvärdet   i kronor
avser      i euro    
varu- och
tjänstekontrakt samt   443 000 euro  4 201 678 kronor
projekttävlingar
byggentreprenadkontrakt  5 548 000 euro  52 620 561 kronor
tjänstekontrakt enligt   1 000 000 euro  9 484 600 kronor
bilaga 2 till lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

5 548 000 euro         52 620 561 kronor
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:

443 000 euro         4 201 678 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 548 000 euro         52 620 561 kronor