Studiestödsdataförordning (2009:321)

t.o.m. SFS 2018:1364
SFS nr: 2009:321
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-04-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1364
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

Förberedande handläggning

2 §   Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet för att förbereda handläggningen av
   1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och som för första gången skulle kunna få studiehjälp, och
   2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till en utbildning som berättigar till studiemedel.

Ärenden om studiehjälp

3 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om
   1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
   2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades samtycke behandlas enligt 2 § 1.

3 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om
   1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
   2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år.
Förordning (2018:1362).

Ärenden om studiemedel

4 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om
   1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat och den utbildning som antagningen avser, och
   2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades samtycke behandlas enligt 2 § 2.

4 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om
   1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat och den utbildning som antagningen avser, och
   2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid. Förordning (2018:1362).

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får utan den registrerades samtycke endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas.

5 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. Förordning (2018:1362).

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier

6 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får utan den registrerades samtycke endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas.

6 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362).

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 §   Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett ärende om studiestöd, som inte behövs för återbetalning eller återkrav av studiestöd, ska begränsas senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att bara ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet får ha sådan tillgång till personuppgifterna i ärendet. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upphävas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om begränsning av intern elektronisk tillgång enligt första stycket.

8 §   Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om personuppgifter som inte omfattas av 7 §, meddela föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

9 §   Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Datainspektionen.

Direktåtkomst

10 §   Försäkringskassans direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter om personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, utbetalat studiestödsbelopp för en viss tidsperiod, beviljat studiestöd för en viss tidsperiod och typ av studiestöd.

11 §   Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter enligt 23 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden.

12 §   En läroanstalt får ha direktåtkomst till de personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet som läroanstalten själv har lämnat till Centrala studiestödsnämnden och till anknytande uppgifter om särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering.
Läroanstalten får också ha direktåtkomst till uppgifter om att Centrala studiestödsnämnden har beslutat eller sänt meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 §   En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet i den utsträckning som anges i 2 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket först sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos socialnämnden.

14 §   Direktåtkomst enligt 10-13 §§ får inte avse personuppgifter till vilka den direkta elektroniska tillgången har begränsats enligt 7 §.

Annat elektroniskt utlämnande

15 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning 
      av ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om 
      indrivning av statliga fordringar m.m. 
      som initieras av Centrala 
      studiestödsnämnden.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att lämna kontrolluppgift 
      enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) 
      och uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att underrätta Skatteverket 
      enligt folkbokföringsförordningen 
      (1991:749).
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 
      18 men inte 21 år har beviljats 
      studiehjälp enligt studiestödslagen 
      (1999:1395), som krävs för prövningen 
      av om en kommun har rätt till ersättning 
      enligt förordningen (1990:927) om 
      statlig ersättning för 
      flyktingmottagande m.m. eller enligt 
      förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa 
      utlänningar, samt namn, personnummer 
      och samordningsnummer.
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, 
      belopp, utbetalningsdatum och 
      aviseringstext.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär
det      Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studievägskod, årskurs, läroanstaltens 
      namn, utbildningens namn och 
      läroanstaltens länskod.
Kommun      Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studieväg, klass, studietid, tid för 
      studieavbrott och närvaro på 
      läroanstalten i fråga om studerande som 
      har fått studiehjälp och som ansökt om 
      stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen 
      (2010:800) och namn, adress, 
      personnummer och samordningsnummer för 
      betalningsmottagare av studiehjälpen 
      samt namn, personnummer eller 
      samordningsnummer, adress och tidigare 
      studiestöd, för att kommunen ska kunna 
      fullgöra sina uppgifter enligt lagen 
      (2017:527) om studiestartsstöd, uppgift 
      om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd och uppgifter om 
      kommunens elektroniska åtkomst till 
      personuppgifter hos Centrala 
      studiestödsnämnden. 
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om studiestöd för
studier      Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, typ av 
      bevis, giltighetstid för beviset och 
      under vilken tidsperiod den studerande 
      har beviljats studiestöd för studier.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, beviljat 
      belopp i bidrag enligt förordningen 
      (1995:667) om bidrag till vissa 
      funktionshindrade elever i 
      gymnasieskolan som utbetalas till 
      Örebro kommun för kostnad för kost, logi 
      och annan service i samband med boendet 
      som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2017:539).

15 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning 
      av ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om 
      indrivning av statliga fordringar m.m. 
      som initieras av Centrala 
      studiestödsnämnden.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att lämna kontrolluppgifter 
      enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) 
      och uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att underrätta Skatteverket 
      enligt folkbokföringsförordningen 
      (1991:749).
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 
      18 men inte 21 år har beviljats 
      studiehjälp enligt studiestödslagen 
      (1999:1395), som krävs för prövningen 
      av om en kommun har rätt till ersättning 
      enligt förordningen (1990:927) om 
      statlig ersättning för 
      flyktingmottagande m.m. eller enligt 
      förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa 
      utlänningar, samt namn, personnummer 
      och samordningsnummer.
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, 
      belopp, utbetalningsdatum och 
      aviseringstext.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som
begär det    Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studievägskod, årskurs, läroanstaltens 
      namn, utbildningens namn och 
      läroanstaltens länskod.
Kommun      Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studieväg, klass, studietid, tid för 
      studieavbrott och närvaro på 
      läroanstalten i fråga om studerande som 
      har fått studiehjälp och som ansökt om 
      stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen 
      (2010:800) och namn, adress, 
      personnummer och samordningsnummer för 
      betalningsmottagare av studiehjälpen 
      samt namn, personnummer eller 
      samordningsnummer, adress och tidigare 
      studiestöd, för att kommunen ska kunna 
      fullgöra sina uppgifter enligt lagen 
      (2017:527) om studiestartsstöd, 
      uppgift om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd och uppgifter om 
      kommunens elektroniska åtkomst till 
      personuppgifter hos Centrala 
      studiestödsnämnden. 
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om studiestöd för
studier      Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, typ av 
      bevis, giltighetstid för beviset och 
      under vilken tidsperiod den studerande 
      har beviljats studiestöd för studier.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, beviljat 
      belopp i bidrag enligt förordningen 
      (1995:667) om bidrag till vissa 
      funktionshindrade elever i 
      gymnasieskolan som utbetalas till 
      Örebro kommun för kostnad för kost, logi 
      och annan service i samband med boendet 
      som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2018:1362).

15 §    /Träder i kraft I:2018-09-01/ Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning 
      av ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om 
      indrivning av statliga fordringar m.m. 
      som initieras av Centrala 
      studiestödsnämnden.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att lämna kontrolluppgift 
      enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) 
      och uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att underrätta Skatteverket 
      enligt folkbokföringsförordningen 
      (1991:749).
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 
      18 men inte 21 år har beviljats 
      studiehjälp enligt studiestödslagen 
      (1999:1395), som krävs för prövningen 
      av om en kommun har rätt till ersättning 
      enligt förordningen (1990:927) om 
      statlig ersättning för 
      flyktingmottagande m.m. eller enligt 
      förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa 
      utlänningar, samt namn, personnummer 
      och samordningsnummer.
Transportstyrelsen  Namn och personnummer i ärenden om 
      körkortslån enligt förordningen (2018:1118) 
      om körkortslån.
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, 
      belopp, utbetalningsdatum och 
      aviseringstext.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär
det      Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studievägskod, årskurs, läroanstaltens 
      namn, utbildningens namn och 
      läroanstaltens länskod.
Kommun      Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studieväg, klass, studietid, tid för 
      studieavbrott och närvaro på 
      läroanstalten i fråga om studerande som 
      har fått studiehjälp och som ansökt om 
      stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen 
      (2010:800) och namn, adress, 
      personnummer och samordningsnummer för 
      betalningsmottagare av studiehjälpen 
      samt namn, personnummer eller 
      samordningsnummer, adress och tidigare 
      studiestöd, för att kommunen ska kunna 
      fullgöra sina uppgifter enligt lagen 
      (2017:527) om studiestartsstöd, uppgift 
      om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd och uppgifter om 
      kommunens elektroniska åtkomst till 
      personuppgifter hos Centrala 
      studiestödsnämnden.
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om studiestöd för
studier      Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, typ av 
      bevis, giltighetstid för beviset och 
      under vilken tidsperiod den studerande 
      har beviljats studiestöd för studier.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, beviljat 
      belopp i bidrag enligt förordningen 
      (1995:667) om bidrag till vissa 
      funktionshindrade elever i 
      gymnasieskolan som utbetalas till 
      Örebro kommun för kostnad för kost, logi 
      och annan service i samband med boendet 
      som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2018:1363).

15 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning av 
      ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om 
      indrivning av statliga fordringar m.m. 
      som initieras av Centrala 
      studiestödsnämnden.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att lämna kontrolluppgifter 
      eller uppgifter om betalningsmottagare i 
      arbetsgivardeklarationer enligt 
      skatteförfarandelagen (2011:1244) och 
      uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att underrätta Skatteverket 
      enligt folkbokföringsförordningen 
      (1991:749).
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 
      18 men inte 21 år har beviljats 
      studiehjälp enligt studiestödslagen 
      (1999:1395), som krävs för prövningen 
      av om en kommun har rätt till ersättning 
      enligt förordningen (1990:927) om 
      statlig ersättning för 
      flyktingmottagande m.m. eller enligt 
      förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa 
      utlänningar, samt namn, personnummer 
      och samordningsnummer.
Transportstyrelsen  Namn och personnummer i ärenden om 
      körkortslån enligt förordningen (2018:1118) 
      om körkortslån.
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, kontonummer, 
      belopp, utbetalningsdatum och 
      aviseringstext.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som
begär det    Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studievägskod, årskurs, läroanstaltens 
      namn, utbildningens namn och 
      läroanstaltens länskod.
Kommun      Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, 
      studieväg, klass, studietid, tid för 
      studieavbrott och närvaro på 
      läroanstalten i fråga om studerande som 
      har fått studiehjälp och som ansökt om 
      stöd enligt 15 kap. 32 § skollagen 
      (2010:800) och namn, adress, 
      personnummer och samordningsnummer för 
      betalningsmottagare av studiehjälpen 
      samt namn, personnummer eller 
      samordningsnummer, adress och tidigare 
      studiestöd, för att kommunen ska kunna 
      fullgöra sina uppgifter enligt lagen 
      (2017:527) om studiestartsstöd, 
      uppgift om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd och uppgifter om 
      kommunens elektroniska åtkomst till 
      personuppgifter hos Centrala 
      studiestödsnämnden. 
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om studiestöd för
studier      Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, typ av 
      bevis, giltighetstid för beviset och 
      under vilken tidsperiod den studerande 
      har beviljats studiestöd för studier.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, beviljat 
      belopp i bidrag enligt förordningen 
      (1995:667) om bidrag till vissa 
      funktionshindrade elever i 
      gymnasieskolan som utbetalas till 
      Örebro kommun för kostnad för kost, logi 
      och annan service i samband med boendet 
      som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2018:1364).

Gallring

16 §    /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Riksarkivet får meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål samt för redovisningsändamål, även om föreskrifterna kommer att avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287). Riksarkivet ska inför beslut om att meddela föreskrifter samråda med Datainspektionen.

16 §    /Träder i kraft I:2018-08-01/ Riksarkivet får, efter att ha gett Datainspektionen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287). Förordning (2018:1362).


Övergångsbestämmelser

2009:321
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Bestämmelserna i 7-9, 14 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2011.

2011:1472
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som krävs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2017:393
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.