Studiestödsdataförordning (2009:321)

t.o.m. SFS 2022:1284
SFS nr: 2009:321
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-04-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1284
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

Förberedande handläggning

2 §   Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet för att förbereda handläggningen av
   1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och som för första gången skulle kunna få studiehjälp,
   2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till en utbildning som berättigar till studiemedel, och
   3. ärenden om omställningsstudiestöd för personer som har för avsikt att söka, har sökt eller har antagits till en utbildning som berättigar till omställningsstudiestöd.
Förordning (2022:871).

Ärenden om studiehjälp

3 §   Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om
   1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
   2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år.
Förordning (2018:1362).

Ärenden om studiemedel

4 §   Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om
   1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat, den utbildning som antagningen avser och huruvida personen är intagen i anstalt, och
   2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid. Förordning (2022:871).

Ärenden om omställningsstudiestöd

4 a §   Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 3 får i fråga om
   1. den person som har för avsikt att söka eller har sökt en utbildning endast avse uppgifter i ett yttrande som lämnats av en omställningsorganisation enligt 32 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd och uppgifter som anges i 36 § första stycket 3-6 förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd, och
   2. den person som har antagits till en utbildning, utöver uppgifter enligt 1, endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt

identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat, den utbildning som antagningen avser och huruvida personen är intagen i anstalt. Förordning (2022:871).

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. Förordning (2018:1362).

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier

6 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362).

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 §   Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett ärende om studiestöd, som inte behövs för återbetalning eller återkrav av studiestöd, ska begränsas senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att bara ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet får ha sådan tillgång till personuppgifterna i ärendet. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upphävas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om begränsning av intern elektronisk tillgång enligt första stycket.

8 §   Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om personuppgifter som inte omfattas av 7 §, meddela föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

9 §   Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1126).

Direktåtkomst

10 § /Har upphävts genom förordning (2022:871).

11 §   Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter enligt 23 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden.

12 §   En läroanstalt får ha direktåtkomst till de personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet som läroanstalten själv har lämnat till Centrala studiestödsnämnden och till anknytande uppgifter om särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering.
Läroanstalten får också ha direktåtkomst till uppgifter om att Centrala studiestödsnämnden har beslutat eller sänt meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 §   En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet i den utsträckning som anges i 2 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket först sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos socialnämnden.

14 §   Direktåtkomst enligt 11-13 §§ får inte avse personuppgifter till vilka den direkta elektroniska tillgången har begränsats enligt 7 §. Förordning (2022:871).

Annat elektroniskt utlämnande

15 §   Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Allmän
förvaltningsdomstol   Uppgifter som krävs för prövning 
      av överklagade beslut som Centrala 
      studiestödsnämnden har fattat. 
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      kontonummer, belopp, 
      utbetalningsdatum och aviseringstext.
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om
studiestöd för studier  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, typ 
      av bevis, giltighetstid för beviset 
      och under vilken tidsperiod den 
      studerande har beviljats studiestöd 
      för studier.
Försäkringskassan  Uppgifter som omfattas av Centrala 
            studiestödsnämndens uppgiftsskyldighet 
            enligt 110 kap. 34 § 
            socialförsäkringsbalken.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Kommun      - Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, kommunkod, 
      läroanstaltens kod, studieväg, klass, 
      studietid, tid för studieavbrott och 
      närvaro på läroanstalten i fråga om 
      studerande som har fått studiehjälp och 
      som ansökt om stöd till inackordering 
      enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800),
      - namn, adress, personnummer och 
      samordningsnummer för betalningsmottagare 
      av studiehjälp, och
      - namn, personnummer eller samordningsnummer, 
      adress och tidigare studiestöd för att 
      kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter 
      enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, 
      uppgift om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd samt uppgifter om kommunens 
      elektroniska åtkomst till personuppgifter hos 
      Centrala studiestödsnämnden.
Kronofogdemyndigheten  - Uppgifter som krävs för handläggning 
            av ärenden enligt lagen (1990:746) om 
            betalningsföreläggande och handräckning 
            och mål enligt lagen (1993:891) om 
            indrivning av statliga fordringar m.m. 
            som initieras av Centrala 
            studiestödsnämnden, och
            - uppgifter om omställningsstudiebidrag 
            som krävs för att Kronofogdemyndigheten 
            ska kunna besluta om utmätning enligt 
            7 kap. utsökningsbalken.
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 18 
      men inte 21 år har beviljats studiehjälp 
      enligt studiestödslagen (1999:1395), som 
      krävs för prövningen av om en kommun har rätt 
      till ersättning enligt förordningen (1990:927) 
      om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
      eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa utlänningar, 
      samt namn, personnummer och samordningsnummer.
Myndighet eller organisation som är mottagare av underrättelse enligt lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen    Uppgifter som krävs för att lämna en 
            underrättelse enligt 3 § lagen om 
            underrättelseskyldighet vid felaktiga 
            utbetalningar från välfärdssystemen. 
Myndighet som anges i 2 § förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad
brottslighet      Uppgifter som behövs för den mottagande 
            myndighetens deltagande i samverkan enligt 
            lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet 
            vid samverkan mot viss organiserad 
            brottslighet.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär
det      Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, studievägskod, 
      årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens namn 
      och läroanstaltens länskod.
Omställningsorganisa- tion enligt 5 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd Uppgifter som omfattas av Centrala
            studiestödsnämndens uppgiftsskyldighet 
            enligt 35 § förordningen (2022:857) om 
            omställningsstudiestöd och uppgifter 
            som krävs för att 
            omställningsorganisationen ska kunna 
            fullgöra sina uppgifter enligt lagen om 
            omställningsstudiestöd, förordningen om 
            omställningsstudiestöd, lagen (2022:850) 
            om grundläggande omställnings- och 
            kompetensstöd och förordningen 
            (2022:852) om grundläggande omställnings- 
            och kompetensstöd.
Polismyndigheten   Uppgifter som krävs dels för att Centrala 
      studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar 
      enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för 
      Polismyndighetens handläggning av sådana 
      anmälningar.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra 
            skyldigheten att lämna kontrolluppgifter 
            eller uppgifter om betalningsmottagare 
            i arbetsgivardeklarationer enligt 
            skatteförfarandelagen (2011:1244) och 
            uppgifter som krävs för att fullgöra 
            uppgiftsskyldigheter enligt 
            folkbokföringslagen (1991:481) och 
            folkbokföringsförordningen (1991:749).
Transportstyrelsen  Namn och personnummer i ärenden om körkortslån 
      enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av Centrala 
      studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag 
      enligt förordningen (1995:667) om bidrag till 
      vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
      som utbetalas till Örebro kommun för kostnad 
      för kost, logi och annan service i samband med 
      boendet som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Överklagandenämnden
för studiestöd     Uppgifter som krävs för prövning av överklagade 
      beslut som Centrala studiestödsnämnden har fattat. 
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2022:1284).

Gallring

16 §   Riksarkivet får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287).
Förordning (2020:1126).


Övergångsbestämmelser

2009:321
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Bestämmelserna i 7-9, 14 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2011.

2011:1472
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som krävs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2017:393
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.