Studiestödsdataförordning (2009:321)

t.o.m. SFS 2021:380
SFS nr: 2009:321
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-04-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:380
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen (2009:287).

Förberedande handläggning

2 §   Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet för att förbereda handläggningen av
   1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och som för första gången skulle kunna få studiehjälp, och
   2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till en utbildning som berättigar till studiemedel.

Ärenden om studiehjälp

3 §   Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om
   1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och
   2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som fyller 16 år.
Förordning (2018:1362).

Ärenden om studiemedel

4 §   Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om
   1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och utvandringsdatum, studieresultat och den utbildning som antagningen avser, och
   2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnadshavare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid. Förordning (2018:1362).

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. Förordning (2018:1362).

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier

6 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362).

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 §   Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett ärende om studiestöd, som inte behövs för återbetalning eller återkrav av studiestöd, ska begränsas senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att bara ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet får ha sådan tillgång till personuppgifterna i ärendet. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upphävas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om begränsning av intern elektronisk tillgång enligt första stycket.

8 §   Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om personuppgifter som inte omfattas av 7 §, meddela föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens studiestödsverksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

9 §   Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela föreskrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1126).

Direktåtkomst

10 §   Försäkringskassans direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter om personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, utbetalat studiestödsbelopp för en viss tidsperiod, beviljat studiestöd för en viss tidsperiod och typ av studiestöd.

11 §   Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse uppgifter enligt 23 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden.

12 §   En läroanstalt får ha direktåtkomst till de personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet som läroanstalten själv har lämnat till Centrala studiestödsnämnden och till anknytande uppgifter om särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering.
Läroanstalten får också ha direktåtkomst till uppgifter om att Centrala studiestödsnämnden har beslutat eller sänt meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 §   En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet i den utsträckning som anges i 2 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket först sedan Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos socialnämnden.

14 §   Direktåtkomst enligt 10-13 §§ får inte avse personuppgifter till vilka den direkta elektroniska tillgången har begränsats enligt 7 §.

Annat elektroniskt utlämnande

15 §   Centrala studiestödsnämnden får lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst enligt följande.

Mottagare    Personuppgifter
Allmän
förvaltningsdomstol   Uppgifter som krävs för prövning 
      av överklagade beslut som Centrala 
      studiestödsnämnden har fattat. 
Bank eller annan
betalningsförmedlare  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      kontonummer, belopp, 
      utbetalningsdatum och aviseringstext.
Företag som tar fram och till studerande distribuerar bevis om
studiestöd för studier  Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, typ 
      av bevis, giltighetstid för beviset 
      och under vilken tidsperiod den 
      studerande har beviljats studiestöd 
      för studier.
Inkassoföretag    Namn, adress, personnummer, 
      samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av 
      Centrala studiestödsnämnden, 
      skulduppgifter, den åtgärd som Centrala 
      studiestödsnämnden begär att 
      inkassoföretaget ska vidta och orsak 
      till en återkallelse av begäran.
Kommun      - Personnummer, samordningsnummer, 
      särskilt identifikationsnummer som getts 
      av Centrala studiestödsnämnden, kommunkod, 
      läroanstaltens kod, studieväg, klass, 
      studietid, tid för studieavbrott och 
      närvaro på läroanstalten i fråga om 
      studerande som har fått studiehjälp och 
      som ansökt om stöd till inackordering 
      enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800),
      - namn, adress, personnummer och 
      samordningsnummer för betalningsmottagare 
      av studiehjälp, och
      - namn, personnummer eller samordningsnummer, 
      adress och tidigare studiestöd för att 
      kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter 
      enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, 
      uppgift om den studerande har beviljats 
      studiestartsstöd samt uppgifter om kommunens 
      elektroniska åtkomst till personuppgifter hos 
      Centrala studiestödsnämnden.
Kronofogdemyndigheten  Uppgifter som krävs för handläggning av 
      ärenden enligt lagen (1990:746) om 
      betalningsföreläggande och handräckning 
      och mål enligt lagen (1993:891) om indrivning 
      av statliga fordringar m.m. som initieras av 
      Centrala studiestödsnämnden.
Migrationsverket  Uppgift om att en person som har fyllt 18 
      men inte 21 år har beviljats studiehjälp 
      enligt studiestödslagen (1999:1395), som 
      krävs för prövningen av om en kommun har rätt 
      till ersättning enligt förordningen (1990:927) 
      om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 
      eller enligt förordningen (2010:1122) om statlig 
      ersättning för insatser för vissa utlänningar, 
      samt namn, personnummer och samordningsnummer.
Myndighet som begär det eller sådant organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som begär
det      Namn, adress, den studerandes länskod, 
      kommunkod, läroanstaltens kod, studievägskod, 
      årskurs, läroanstaltens namn, utbildningens namn 
      och läroanstaltens länskod.
Polismyndigheten   Uppgifter som krävs dels för att Centrala 
      studiestödsnämnden ska kunna göra anmälningar 
      enligt bidragsbrottslagen (2007:612), dels för 
      Polismyndighetens handläggning av sådana 
      anmälningar.
Skatteverket    Uppgifter som krävs för att fullgöra
      skyldigheten att lämna kontrolluppgifter 
      eller uppgifter om betalningsmottagare i 
      arbetsgivardeklarationer enligt 
      skatteförfarandelagen (2011:1244) och 
      uppgifter som krävs för att fullgöra 
      skyldigheten att underrätta Skatteverket 
      enligt folkbokföringslagen (1991:481).
Transportstyrelsen  Namn och personnummer i ärenden om körkortslån 
      enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån.
Örebro kommun    Namn, personnummer, samordningsnummer, särskilt 
      identifikationsnummer som getts av Centrala 
      studiestödsnämnden, beviljat belopp i bidrag 
      enligt förordningen (1995:667) om bidrag till 
      vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan 
      som utbetalas till Örebro kommun för kostnad 
      för kost, logi och annan service i samband med 
      boendet som kommunen tillhandahåller samt den 
      totala kostnaden för sådant.
Överklagandenämnden
för studiestöd     Uppgifter som krävs för prövning av överklagade 
      beslut som Centrala studiestödsnämnden har fattat. 
Centrala studiestödsnämnden får också lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut personuppgifter elektroniskt till myndigheten. Förordning (2021:380).

Gallring

16 §   Riksarkivet får, efter att ha gett Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål eller för redovisningsändamål.

Sådana föreskrifter får avvika från bestämmelserna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287).
Förordning (2020:1126).


Övergångsbestämmelser

2009:321
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Bestämmelserna i 7-9, 14 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän den 1 januari 2011.

2011:1472
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som krävs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2017:393
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderår 2019.