Religionsfrihetslag (1951:680)

t.o.m. SFS 1995:1212
SFS nr: 1951:680
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1951-10-26
Ändrad: t.o.m. SFS 1995:1212
Upphävd: 2000-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1593
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Om religionsfrihet

1 §   Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

2 §   Det står envar fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

3 §   För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

4 §   Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

5 §   har upphävts genom lag (1976:1004).

6 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

7 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

8 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

9 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

10 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

11 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

12 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

13 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

14 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

15 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

16 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

17 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

18 §   har upphävts genom lag (1995:1212).

19 §   har upphävts genom lag (1995:1212).


Övergångsbestämmelser

1951:680

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Den som vid lagens ikraftträdande tillhör svenska kyrkan skall även därefter anses tillhöra kyrkan, sä länge han fyller de fordringar för tillhörighet till kyrkan, som äro angivna i 6 §, och ej i föreskriven ordning anmält sitt utträde.

Hava i fall som avses i 7 § andra stycket föräldrarna träffat överenskommelse med den innebörd som där angives och har överenskommelsen, innan denna lag trätt i kraft, blivit skriftligen upprättad och före äktenskapets ingående uppvisad för vigselförrättaren, skall vad i lagrummet sägs om sådan överenskommelse äga tillämpning, även om denna icke skett med vittnen.

Vad i lag eller författning är stadgat om främmande trossamfund och främmande trosbekännare skall, efter denna lags ikraftträdande, avse annat trossamfund än svenska kyrkan och medlemmar i sådant samfund.

Genom denna lag upphävas:
   1. förordningen den 30 juni 1838 (nr 28 s. 1) angående mosaiske trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket;
   2. förordningen den 11 december 1868 (nr 76 s. 1) angående särskilda sammankomster för andaktsövning;
   3. förordningen den 16 november 1869 (nr 60 s. 1) angående ansvar för den, som söker förmå annan till avfall från den evangeliskt lutherska läran;
   4. 1 och 4 §§ förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 1) angående ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar; samt
   5. förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 3) angående främmande trosbekännare och deras religionsövning; dock skall fortfarande gälla vad i 18 § av förordningen är stadgat om ansvar för fel eller försummelse av främmande församlings föreståndare eller präst i avseende på honom åliggande anteckningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller meddelande av ämbetsbevis därom.

1995:12

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.