/r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;

SFS nr: 1991:1120
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor.

2 §   Kommunen får bestämma hur resorna skall ske.

Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans resekostnader med skäligt belopp.