Patientdataförordning (2008:360)

t.o.m. SFS 2020:1125
SFS nr: 2008:360
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-05-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1125
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad och som regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare föreskrifter som ansluter till patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 §   Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, meddela föreskrifter
   1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,
   2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,
   3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,
   4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen. Förordning (2020:1125).

3 §   Socialstyrelsen får, efter samråd med Integritetsskyddsmyndigheten, meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Förordning (2020:1125).

4 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2008:1061).

5 §   Integritetsskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan kryptering som regionerna ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355).
Förordning (2020:1125).

Medgivande till behandling

6 §   Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket och 8 a § patientdatalagen (2008:355) prövas av Integritetsskyddsmyndigheten efter att ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:1125).


Övergångsbestämmelser

2012:692
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
   2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 januari 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.

2013:124
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
   2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.