Miljöskyddsförordning (1989:364)

t.o.m. SFS 1997:188
SFS nr: 1989:364
Departement/myndighet: Miljödepartementet
Utfärdad: 1989-05-11
Ändrad: t.o.m. SFS 1997:188
Upphävd: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:899
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning gäller för verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöskyddslagen (1969:387).

Termer och begrepp som används i miljöskyddslagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §   Till denna förordning hör en bilaga. I bilagan anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen (1969:387).

2 a §   Statens naturvårdsverk får i fråga om miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som avses i 5 a § miljöskyddslagen (1969:387) och som inte får åsidosättas på grund av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Förordning (1995:953).

Tillståndsprövning

Obligatorisk prövning

3 §   Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387)
   1. anlägga en fabrik eller annan inrättning,
   2. släppa ut avloppsvatten eller
   3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller annat fast ämne,
om åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna förordning.

Första stycket gäller även vid ändring av inrättning eller verksamhet, om åtgärden innebär att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning så att en olägenhet av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt kan uppstå. Vad som sägs i första stycket gäller vidare i fråga om en sådan ändring som innebär att verksamheten kommer att bedrivas eller inrättningen utformas på annat sätt än vad som bestämts i ett tillståndsbeslut. Förordning (1992:606).

4 §   Tillstånd till utsläpp av fast avfall eller andra fasta ämnen i ett vattenområde behövs inte, om tillstånd till åtgärden har lämnats enligt vattenlagen (1983:291).

5 §   Tillståndsfrågor som avses i 3 § prövas av koncessionsnämnden för miljöskydd beträffande miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.

En tillståndsfråga, som enligt första stycket skall prövas av länsstyrelsen, skall i stället prövas av koncessionsnämnden, om
   1. regeringen skall pröva frågan enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
   2. frågan har samband med en annan tillståndsfråga som prövas av nämnden eller
   3. länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör hänskjutas till nämnden.

Frivillig prövning

6 §   En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av tillståndsplikt enligt 3 §, skall prövas av länsstyrelsen.

Första stycket gäller inte om koncessionsnämnden i fråga om den verksamhet som avses med en tillståndsansökan handlägger ett ärende enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) eller om en ansökan om tillstånd på annat sätt har samband med ett ärende som handläggs av nämnden.

Länsstyrelsen får hänskjuta ett ärende som avses i första stycket till koncessionsnämnden, om det finns särskilda skäl.

Omprövning av tillståndsbeslut

7 §   Frågor som avses i 23--25 §§, 27 §, 29 § andra stycket eller 29 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) skall prövas av länsstyrelsen i stället för koncessionsnämnden, om frågan rör en miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B eller C eller om verksamheten inte är angiven i bilagan till denna förordning. Detta gäller också om verksamhetens omfattning är mindre än som där anges för vissa fall.

Koncessionsnämnden skall dock pröva en sådan fråga som avses i första stycket, om den har samband med ett ärende som prövas av nämnden eller om länsstyrelsen på grund av särskilda skäl finner att frågan bör hänskjutas till nämnden.

7 a §   Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om den kortare tid än 10 år som på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen skall ha förflutit från det att ett tillståndsbeslut vann laga kraft till dess villkoren för det får omprövas enligt 24 § första stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387).
Förordning (1995:953).

Förfarandet

8 §   Handläggningen av tillståndsfrågor skall med beaktande av bestämmelserna i miljöskyddslagen (1969:387), förvaltningslagen (1986:223) och denna förordning anpassas till förhållandena i varje särskilt ärende.

9 §   Den som planerar att anlägga en inrättning eller vidta en åtgärd som omfattas av tillståndsplikt skall i god tid innan tillstånd söks inhämta råd och upplysningar från länsstyrelsen om hur samrådsskyldigheten enligt 12 a § miljöskyddslagen (1969:387) lämpligen bör fullgöras.

10 §   En tillståndsmyndighet avgör självmant om en ansökan eller framställning skall tas upp till prövning av myndigheten eller om ärendet skall lämnas över till en annan tillståndsmyndighet för prövning. Ett sådant avgörande får inte överklagas.

Ett beslut av länsstyrelsen att enligt 26 § miljöskyddslagen (1969:387) självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.

11 §   En kungörelse enligt 14 § andra stycket 1 miljöskyddslagen (1969:387) skall i fråga om ansökningar om tillstånd innehålla
   1. uppgifter om var verksamheten skall bedrivas, en kortfattad beskrivning av vad ansökningen innehåller om verksamhetens beskaffenhet och omfattning samt en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen,
   2. uppgift om var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga,
   3. uppgift om den tid inom vilken yttranden över ansökningen skall ges in.

I fråga om framställningar av statens naturvårdsverk som avses i 26 § miljöskyddslagen samt ansökningar om ändring av tillstånd eller villkor gäller första stycket i tillämpliga delar. Kungörelsen i sådana ärenden skall också innehålla uppgift om den åtgärd eller ändring som yrkas.

Andra stycket gäller också när länsstyrelsen enligt 26 § miljöskyddslagen självmant har beslutat att ta upp frågan om omprövning av en verksamhet. Förordning (1991:654).

12 §   Ett exemplar av handlingarna i ett ärende skall av tillståndsmyndigheten sändas till det ställe där handlingarna skall hållas tillgängliga.

Koncessionsnämnden skall genast sända meddelanden om ansökningar enligt miljöskyddslagen (1969:387) till Statens naturvårdsverk, länsstyrelsen och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och om framställningar enligt 26 § samma lag till länsstyrelsen och den kommunala nämnden. När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet, skall meddelande sändas till nämnden.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 26 § miljöskyddslagen självmant ta upp frågan om omprövning av en verksamhet, skall länsstyrelsen underrätta den kommunala nämnden om beslutet.
Förordning (1993:426).

13 §   Tillståndsmyndigheten skall meddela besked om tid och plats för sammanträde eller besiktning genom denna kungörelse i ortstidning.
Statens naturvårdsverk, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet skall på lämpligt sätt underrättas.

14 §   Ett beslut i ett tillståndsärende skall sändas till statens naturvårdsverk eller en sådan kommunal nämnd som avses i 12 §.
Koncessionsnämnden skall sända beslutet till länsstyrelsen. Har samråd med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet sändas till den myndigheten. Förordning (1991:1637).

Tillsyn

15 §   I ärenden enligt 41 § miljöskyddslagen (1969:387) skall koncessionsnämnden tillämpa bestämmelserna om förfarandet i ärenden om tillståndsprövning.

16 §   Innan en kommun gör en framställning om överlåtelse av tillsynsansvar till den kommunala nämnden enligt 44 a § första stycket miljöskyddslagen (1969:387), bör den samråda med länsstyrelsen.

När länsstyrelsen prövar frågor om överlåtelse av tillsynsansvar, skall länsstyrelsen särskilt beakta att uppdelningen av den fortlöpande tillsynen mellan länsstyrelsen och den kommunala nämnden sker på ett sätt som är lämpligt från miljöskyddssynpunkt och med hänsyn till de lokala förhållandena. Stor vikt skall fästas vid kommunens önskemål.
Förordning (1991:1637).

17 §   Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för övriga tillsynsmyndigheter att underrätta Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om den tillsynsverksamhet som bedrivs och resultatet av denna verksamhet,
   2. hur den som utövar miljöfarlig verksamhet skall utöva sådan kontroll som avses i 38 a § miljöskyddslagen (1969:387). Förordning (1992:606).

17 a §   Statens naturvårdsverk får meddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall redovisas. Därvid får föreskrivas att den som är skyldig att avge en miljörapport skall lämna en redogörelse för anläggningens miljöpåverkan även i annat avseende än vad som omfattas av villkor i ett tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen. Förordning (1992:606).

17 b §   En miljörapport, som avser sådan miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall innehålla en redovisning av de skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått som har vidtagits och resultatet av dessa åtgärder.
Förordning (1992:606).

18 §   Beslut i frågor som rör tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) skall sändas till övriga berörda tillsynsmyndigheter.

Anmälningsskyldighet

19 §   Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöskyddslagen (1969:387)
   1. anlägga en fabrik eller annan inrättning som i bilagan till denna förordning har beteckningen C eller vidta en ändring av inrättningen eller den verksamhet som bedrivs där, om ändringen är av betydelse från störningssynpunkt,
   2. utöva en verksamhet av annat slag än som avses i 1 och som i bilagan har beteckningen C eller ändra en sådan verksamhet, om ändringen är av betydelse från störningssynpunkt,
   3. ändra en inrättning eller verksamhet av sådant slag som i bilagan har beteckningen A eller B och som inte kräver tillstånd enligt 3 § andra stycket.

Om skyldighet att söka tillstånd vid ändring av en inrättning eller verksamhet som omfattas av tillstånd enligt miljöskyddslagen, gäller vad som sägs i 3 § andra stycket. Förordning (1992:606).

19 a §   En anmälan om åtgärd enligt 19 § första stycket skall göras i god tid innan åtgärden vidtas. Anmälan skall vara skriftlig. Den skall ges in till den kommunala nämnden i frågor som avses i 19 § första stycket 1 eller 2 och till länsstyrelsen i frågor som avses i 3.

Om tillsynen över en inrättning eller verksamhet som avses i 19 § första stycket 3 har överlåtits till den kommunala nämnden, skall anmälan i stället göras till nämnden.

Anmälan skall göras till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen eller fråga är om miljöfarlig verksamhet som utövas eller avses utövas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Förordning (1994:856).

20 §   Om tillstånd söks till en åtgärd som avses i 19 § första stycket, behöver anmälan inte göras. Anmälan behöver inte heller göras i fråga om utsläpp av avloppsvatten från enstaka hushåll.

Om det föreligger särskilda skäl, får en sådan kommunal nämnd som avses i 12 § hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen. Förordning (1991:1637).

21 §   Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om vid vilken tidpunkt en anmälan skall göras.

22 §   En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälningshandlingarna skall ges in i tre exemplar, om verksamheten eller inrättningen har beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.

Den kommunala nämnd som avses i 12 § skall genast sända ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan har getts in till länsstyrelsen, skall länsstyrelsen sända ett exemplar av handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser en inrättning eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, skall nämnden eller länsstyrelsen också sända ett exemplar av anmälan till Statens naturvårdsverk. Förordning (1993:426).

23 §   De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över en anmälan.

24 §   När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela råd eller föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöskyddslagen (1969:387) om det behövs. Om en sådan åtgärd inte beslutas skall myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Samråd med statens naturvårdsverk

25 §   Samråd med statens naturvårdsverk skall ske, innan förordnande om rättelse enligt 41 a § miljöskyddslagen (1969:387) meddelas eller handräckning enligt 47 § samma lag begärs, om det kan befaras att kostnaden för förfarandet inte kan tas ut av den som åtgärden riktas mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte hinner ske.

26 §   Statens naturvårdsverk skall av övriga tillsynsmyndigheter underrättas om förhållanden som kan föranleda naturvårdsverkets tillämpning av 23--25 §§, 41 eller 52 § miljöskyddslagen (1969:387).

Miljöskyddsavgift

27 §   När statens naturvårdsverk utreder om någon skall påföras miljöskyddsavgift enligt miljöskyddslagen (1969:387), skall verket, om förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken samtidigt pågår rörande den aktuella överträdelsen, samråda med förundersökningsledaren. Om det är lämpligt, bör naturvårdsverket samordna sitt utredningsarbete med förundersökningen.

Det åligger övriga tillsynsmyndigheter att i den omfattning det behövs biträda naturvårdsverket vid utredning av frågor om miljöskyddsavgift.

Miljöskyddsområde

28 §   Innan länsstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387), skall länsstyrelsen upprätta förslag till föreskrifter och kungöra förslaget. Kungörelsen skall innehålla ett föreläggande för dem som saken angår att, om de så vill, framställa erinringar mot förslaget hos länsstyrelsen inom viss tid från kungörandet. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Kungörelsen skall införas i ortstidning.

Om det är uppenbart att förslaget berör endast en viss eller vissa sakägare får, i stället för att kungörandet sker, föreläggandet delges dessa sakägare.

29 §   När föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387) har meddelats, ändrats eller upphävts, skall beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också införas i ortstidning. Sakägarna skall anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i ortstidning.

30 §   Länsstyrelsen får förordna att länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt 8 a § andra stycket miljöskyddslagen (1963:387) skall gälla utan hinder av att det har överklagats.

Övriga bestämmelser

31 §   Om koncessionsnämnden utfärdar en kungörelse i ett överklagat ärende gäller vad som sägs i 13 §. Kungörelsen skall införas i ortstidning.

En kungörelse enligt första stycket skall innehålla uppgifter om verksamhetens lokalisering och beskaffenhet samt var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga. Koncessionsnämnden får i kungörelsen införa de övriga uppgifter som nämnden anser behövs.

32 §   Länsstyrelsen skall föra register över miljöfarlig verksamhet.
Ändamålet med registret är att samordna tillsynen över miljöfarlig verksamhet för att förebygga eller minska olägenheter i miljön.
Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret skall innehålla uppgifter om
   1. den som bedriver verksamheten med angivande av namn och postadress,
   2. platsen för verksamheten med angivande av fastighetsbeteckning och koordinater enligt Rikets nät,
   3. verksamheten enligt bilagan till denna förordning,
   4. gällande tillstånd till eller dispens för verksamheten eller delar därav enligt miljöskyddslagstiftningen eller motsvarande bestämmelser enligt äldre lagstiftning samt villkor och beslut om kontrollprogram som är knutet till verksamheten,
   5. andra beslut som Koncessionsnämnden för miljöskydd eller en annan tillståndsmyndighet har meddelat för verksamheten.

Statens naturvårdsverk samt de länsstyrelser och kommunala tillsynsmyndigheter vars tillsynsområde kan påverkas av verksamheten får ha terminalåtkomst till registret.
Förordning (1993:426).

33 §   Fastighetsdomstolen skall underrätta statens naturvårdsverk om dom eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av talan enligt miljöskyddslagen (1969:387).

34 §   Har en tillsynsmyndighet förordnat om rättelse enligt 41 a § miljöskyddslagen (1969:387), får kostnaderna för åtgärderna förskotteras av allmänna medel.

Bilaga

Förteckning över sådan miljöfarlig verksamhet i fråga om vilken tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet gäller enligt 3 § eller 19 § första stycket 1 eller 2 miljöskyddsförordningen (1989:364)

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan göras enligt följande:

A: tillstånd skall sökas hos koncessionsnämnden,
B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen,
C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.

1       JORDBRUK, VATTENBRUK
11      Jordbruk
11.01     B ladugård, stall eller annan anläggning för djur med
     utrymme för mer än 100 djurenheter, varvid som en
     enhet avses ett fullvuxet nötkreatur, en häst, två
     ungnöt, tre
     suggor, tio slaktsvin, tio pälsdjur (avelshonor) eller
     100 fjäderfän
11.02     B anläggning för torkning av gödsel
13      Vattenbruk
13.01      fiskodling för en nettoproduktion av
13.01.01   B -- mer än 10 ton fisk per år
13.01.02   C -- mer än 500 kg men högst 10 ton fisk per år
13.02     C anläggning för övervintring av mer än 500 kg fisk
13.03     C kräftdjursodling med möjlighet att hålla mer än 500 kg
     kräftdjur i odlingen eller med en dammareal
     överstigande 0,5 ha
2      UTVINNING AV MINERALISKA PRODUKTER
      M. M.
22      Råpetroleum- och naturgasutvinning
22.01     B anläggning för provborrning efter eller utvinning av
     råolja eller naturgas
23      Malm- och mineralutvinning 23.01 gruvanläggning som
     utgörs av
23.01.01   A -- anrikningsverk, sintringsverk eller annan anläggning
     för bearbetning av mineralfyndighet än som avses i
     23.01.02
23.01.02   B -- anläggning för provbrytning
29      Annan brytning och utvinning
29.01     B bergtäkt för en total produktion överstigande 100 000 ton,
     om produktionen per år överstiger 25 000 ton samt torvtäkt
     för en produktion överstigande 25 000 kubikmeter per år
29.02     C annan täkt än som avses i 29.01 för vilken krävs tillstånd
     enligt 18 § naturvårdslagen (1964:822) eller 1 § lagen
     (1985:620) om vissa torvfyndigheter
3      TILLVERKNING
31      Livsmedels- och dryckesvarutillverkning
31.01      slakteri för en produktion baserad på
31.01.01   B -- mer än 5 000 ton slaktvikt per år
31.01.02   C -- mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år
31.02     C charkuteri- eller styckningsanläggning för en produktion av
     mer än 400 ton per år eller köttkonservfabrik
31.03      mejeri eller torrmjölksfabrik för en produktion baserad på
     en invägning av
31.03.01   B -- mer än 50 000 ton per år
31.03.02   C -- mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år
31.05      glassfabrik för en produktion av
31.05.01   B -- mer än 5 000 ton per år
31.05.02   C -- mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år
31.06      fabrik för beredning eller konservering av grönsaker,
     rotfrukter, frukter eller bär för en produktion baserad på
31.06.01   B -- mer än 1 000 ton råvara per år
31.06.02   C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år
31.07      fabrik för beredning eller konservering av fisk eller
     skaldjur för en produktion baserad på
31.07.01   B -- mer än 200 ton råvara per år
31.07.02   C -- mer än 10 ton men högst 200 ton råvara per år
31.08     B fiskmjöls- eller fiskoljefabrik
31.09      anläggning för framställning eller raffinering av fett
     eller olja av animaliskt eller vegetabiliskt slag för en
     tillverkning av
31.09.01   A -- mer än 100 000 ton per år
31.09.02   B -- mer än 1 000 ton men högst 100 000 ton per år
31.09.03   C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år
31.10     B margarinfabrik eller annan fabrik för förädling av
     vegetabiliskt fett till olika livsmedelsprodukter
31.11     B sockerfabrik
31.12     B stärkelsefabrik
31.13     B stärkelsederivatfabrik
31.14     A jästfabrik
31.15      choklad- eller konfektyrfabrik för en produktion av
31.15.01   B -- mer än 10 000 ton per år
31.15.02   C -- mer än 10 ton men högst 10 000 ton per år
31.16      fabrik för rostning av kaffe för en produktion av
31.16.01   B -- mer än 3 000 ton per år
31.16.02   C -- mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år
31.17     C rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta produkter
     per dygn
31.18     C fabrik för framställning av mer än 300 ton per år av
     färdiglagad mat eller av mat som halvfabrikat
31.19     C fabrik för beredning av mer än 50 ton äggprodukter per år
31.20      anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller
     animaliskt avfall för en produktion baserad på
31.20.01   A -- mer än 10 000 ton råvara per år
31.20.02   B -- mer än 1 000 men högst 10 000 ton råvara per år
31.20.03   C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år
31.21      annan fodermedelsfabrik än som avses i 31.20 för en
     produktion av
31.21.01   B -- mer än 50 000 ton spannmålsfodermedel per år
31.21.02   B -- mer än 1 000 ton annat fodermedel per år
31.21.03   C -- mer än 50 ton men högst 50 000 ton
     spannmålsfodermedel per år
31.21.04   C -- mer än 10 ton men högst 1 000 ton annat fodermedel
     per år
31.22     C siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av
     spannmål
31.23     B fabrik för framställning av alkohol
31.24     C fabrik för blandning och tappning av sprit eller vin eller
     framställning av vin
31.25      bryggeri för en produktion av
31.25.01   B -- mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år
31.25.02   C -- högst 5 000 kubikmeter maltdryck per år
31.26     C läskedrycksfabrik
31.27     B maltfabrik
31.28     B fabrik för biosyntetisk tillverkning av ättiksyra
31.29     C bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år
31.30      fabrik för extraktion där
31.30.01   B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas
     per år
31.30.02   C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
32      Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutillverkning
32.01      fabrik för beredning eller färgning av
32.01.01   B -- mer än 200 ton textilier eller garner per år
32.01.02   C -- högst 200 ton textilier eller garner per år
32.02      garverier eller annan fabrik för skinnberedning för en
     produktion baserad på
32.02.01   B -- mer än 100 ton råvara per år
32.02.02   C -- mer än 1 ton men högst 100 ton råvara per år
32.03     C linberedningsverk
33      Trävarutillverkning
33.01      sågverk samt snickeri eller hyvleri med dimensionssågning
     för framställning av
33.01.01   B -- mer än 30 000 kubikmeter trävaror per år
33.01.02   C -- mer än 5 000 men högst 30 000 kubikmeter trävaror
     per år
33.02     B plywood- eller spånskivefabrik
33.03      anläggning för lagring av timmer på land med begjutning
     av vatten eller anläggning för lagring av timmer i vatten
     om lagerkapaciteten
33.03.01   B -- överstiger 5 000 kubikmeter
33.03.02   C -- uppgår till mer än 500 men högst 5 000 kubikmeter
33.04     B anläggning för träskyddsbehandling genom tryck- eller
     vacuumimpregnering eller dopping
34      Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk
     produktion
34.01     A fabrik för framställning av massa eller massa och papper
34.02     A fabrik för framställning av papper
34.03     A fabrik för framställning av fiberskivor
34.04     A fabrik för framställning av regenererad cellulosa
34.05     A fabrik för framställning av bindemedel ur skogsråvara
34.06      tryckeri där
34.06.01   B -- tryckning sker med heatsetteknik
34.06.02   B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel (inkl.
     lösningsmedel i färg och fuktvatten, dock ej mineralolja
     i ark- och tidningsoffsetfärg) förbrukas per år
34.06.03   C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
     lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg och fuktvatten,
     dock ej mineralolja i ark- och tidningsoffsetfärg)
     förbrukas per år
34.07      anläggning för klichétillverkning
34.07.01   B -- där mer än 5 ton halogenerade organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
34.07.02   C -- övriga anläggningar
35      Tillverkning m. m. av kemiska produkter, petroleumprodukter,
     gummi- och plastvaror
35.01     A fabrik för framställning av andra polymerer ur enskilda
     monomerer eller kombinationer av monomerer än som avses i
     35.02
35.02      fabrik för framställning av polymerer av epoxi- eller
     polyuretantyp för en produktion av
35.02.01   B -- mer än 10 ton per år
35.02.02   C -- högst 10 ton per år
35.03      fabrik för tillverkning av plastprodukter ur polymera
     material såsom polyester, latex eller andra
     förpolymeriserade produkter, där tillverkningen innefattar
     ytterligare polymerisation, för en produktion av
35.03.01   B -- mer än 10 ton per år
35.03.02   C -- högst 10 ton per år
35.04      fabrik för tillverkning av plastprodukter där
35.04.01   B -- mer än 1 ton fullständigt halogenerade
     klorfluorkarboner förbrukas per år
35.04.02   B -- mer än 5 ton andra halogenerade organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
35.04.03   C -- mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
     halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år
35.04.04   C -- mer än 1 ton men högst 5 ton andra halogenerade
     organiska lösningsmedel förbrukas per år
35.05      fabrik för tillverkning, på annat sätt än genom
     polymerisation, av plastprodukter genom termisk eller
     annan bearbetning av polymera material genom
35.05.01   B -- kalandrering eller beläggning
35.05.02   C -- extrudering, formsprutning, formblåsning eller
     liknande
35.06     A läkemedelsfabrik med kemisk eller biologisk tillverkning
35.07     B läkemedelsfabrik med enbart farmaceutisk tillverkning
35.08      krut- eller annan sprängämnesfabrik där tillverkningen
35.08.01   A -- omfattar kemiska reaktioner
35.08.02   B -- enbart omfattar blandning eller avser ammunition,
     pyrotekniska artiklar eller andra sådana produkter
35.09     A fabrik för framställning av gödselmedel
35.10     A fabrik för framställning av bekämpningsmedel på annat
     sätt än enbart genom blandning av färdiga råvaror
35.11     B fabrik för framställning av bekämpningsmedel enbart
     genom blandning av färdiga råvaror
35.12     B kabelfabrik
35.13      gummivarufabrik för en produktion av
35.13.01   B -- mer än 500 ton per år
35.13.02   C -- högst 500 ton per år
35.14      anläggning för regummeringsverksamhet där
35.14.01   B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
     år
35.14.02   C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
35.15      fabrik för framställning av färg eller fernissa för en
     produktion av
35.15.01   B -- mer än 1 000 ton per år
35.15.02   C -- högst 1 000 ton per år
35.16     B fabrik för tillverkning av fotografisk film eller
     fotografiskt papper
35.17      fabrik för framställning av produkter där en mängd av
35.17.01   B -- mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år
35.17.02   B -- mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel
     ingår per år
35.17.03   C -- mer än 10 ton men högst 500 ton organiska
     lösningsmedel ingår per år
35.17.04   C -- mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade
     organiska lösningsmedel ingår per år
35.18      fabrik för framställning av rengöringsmedel, hygien-
     eller kroppsvårdsprodukter genom blandningsförfarande
     för en produktion av
35.18.01   B -- mer än 500 ton per år
35.18.02   C -- högst 500 ton per år
35.19     A fabrik för raffinering av mineraloljor
35.20      anläggning där olja, oljeprodukter eller andra kemikalier
     lagras eller årligen hanteras i en mängd av
35.20.01   B -- mer än 50 000 ton
35.20.02   C -- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton
35.21     B anläggning för framställning av kolbaserade bränslen
35.22     A fabrik för framställning av grafitelektroder
35.23     B fabrik för framställning av alkohol för annat ändamål
     än livsmedel
35.24     C anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling
     av bränsle eller bränsleprodukt baserad på torv,
     skogsprodukt eller jordbruksprodukt
35.26     C asfaltverk eller oljegrusverk
35.27     A fabrik för framställning av ammoniak
35.28     A fabrik för framställning av svavelsyra
35.29     A fabrik för framställning av fosforsyra
35.30     A fabrik för framställning av klor eller natriumhydroxid
35.31     A fabrik för framställning av klorat
35.32     A fabrik för framställning av saltsyra
35.33     A fabrik för framställning av salpetersyra
35.34      fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
     som tidigare har nämnts, där tillverkningen omfattar
     kemiska reaktioner
35.34.01   A -- annan fabrik än för framställning av acetylengas eller
     lustgas
35.34.02   B -- fabrik för framställning av acetylengas eller lustgas
35.35     B fabrik för framställning av andra kemiska produkter än
     som tidigare har nämnts, där tillverkningen enbart omfattar
     fysikaliska processer, såsom blandning, destillation eller
     lakning
35.36      annan anläggning för tillverkning av kemiska produkter,
     petroleumprodukter, gummi- eller plastvaror där
     årsförbrukningen av
35.36.01   B -- fullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår
     till mer än 1 ton
35.36.02   B -- ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår
     till mer än 10 ton
35.36.03   C -- fullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår
     till mer än 100 kg men högst 1 ton
35.36.04  C -- ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgår
     till mer än 1 ton men högst 10 ton
36      Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom
      metaller
36.01     B fabrik för framställning av keramiska produkter
36.02     A mineralullsfabrik
36.03      anläggning för tillverkning eller bearbetning, annat än
     skärning, av glas eller glasvaror där
36.03.01   B -- mer än 1 ton tung blykristall eller blykristall
     (helkristall) hanteras per år
36.03.02   B -- mer än 10 ton kristall (halvkristall) innehållande
     bly hanteras per år
36.03.03   B -- mer än 100 ton annat glas hanteras per år
36.03.04   C -- högst 1 ton tung blykristall eller blykristall
     (helkristall) hanteras per år
36.03.05   C -- högst 10 ton kristall (halvkristall) innehållande bly
     hanteras per år
36.03.06   C -- högst 100 ton annat glas hanteras per år
36.04     A cementfabrik
36.05     B anläggning för framställning av kalk, krita eller
     kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år
36.06     B anläggning för framställning av tegel
36.07     B anläggning för framställning av gipsskivor
36.08     B anläggning för framställning av lättklinker eller lättbetong
36.09     B anläggning för framställning av oljeprodukter ur skiffer
36.10     C berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sten
     eller morän
36.11     C fabrik för framställning av annat byggmaterial eller andra
     byggnadsprodukter på mineralbas än som anges i punkterna
     36.01--36.10
37      Metallframställning
37.01     A järn- eller stålverk
37.02     A ferrolegeringsverk
37.03      annat metallverk än som anges i 37.01 för en produktion av
37.03.01   A -- mer än 3 000 ton per år
37.03.02   B -- högst 3 000 ton per år
37.04      metallraffinaderi för en produktion av
37.04.01   A -- mer än 3 000 ton per år
37.04.02   B -- högst 3 000 ton per år
37.05      annat metallgjuteri än som anges i 37.06 för en
     produktion av
37.05.01   A -- mer än 3 000 ton per år
37.05.02   B -- mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år
37.05.03   C -- högst 10 ton per år
37.06      järn-, stål-, aluminium- eller magnesiumgjuteri för en
     produktion av
37.06.01   B -- mer än 100 ton per år
37.06.02   C -- högst 100 ton per år
38      Verkstadsindustri
38.01      anläggning för verkstadsindustri med en tillverkningsyta av
38.01.01   A -- mer än 20 000 kvadratmeter
38.01.02   B -- mer än 5 000 men högst 20 000 kvadratmeter
38.01.03   C -- mer än 1 000 men högst 5 000 kvadratmeter
38.02       anläggning för
38.02.01   B -- kemisk, elektrolytisk eller termisk ytbehandling,
     annan beläggning med metall eller betning av metall
     (exempelvis fosfatering, kromatering, passivering,
     etsning och elpolering)
38.02.02   B -- våttrumling av aluminium eller stål där godsmängden
     är mer än 5 ton per år eller annan våttrumling
38.02.03   C -- våttrumling av aluminium eller stål där godsmängden
     är högst 5 ton per år
38.02.04   C -- ytbehandling med enbart ädelmetaller där
     vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år eller
     ytbehandling med torrtrumling, blästring, härdning eller
     vattenbaserad avfettning (inkl. avfettning med
     mikroemulsion)
38.04     A ackumulatorfabrik
38.05      annan anläggning för verkstadsindustri där
38.05.01   B -- mer än 1 ton fullständigt halogenerade
     klorfluorkarboner förbrukas per år
38.05.02   B -- mer än 5 ton andra halogenerade organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
38.05.03   B -- mer än 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per
     år
38.05.04   C -- mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
     halogenerade klorfluorkarboner förbrukas per år
38.05.05   C -- mer än 1 ton men högst 5 ton andra halogenerade
     organiska lösningsmedel förbrukas per år
38.05.06   C -- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska
     lösningsmedel förbrukas per år
38.05.07   C -- lackering sker med mer än 10 ton pulver per år
38.06     C plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
     förläggning nära kusten för montering, utrustning,
     ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd
39      Annan tillverkning
39.01      anläggning för ytbehandling med färg eller lack eller där
     limning sker där
39.01.01   B -- mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel
     (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per
     år
39.01.02   B -- mer än 10 ton andra organiska lösningsmedel (inkl.
     lösningsmedel i färg, lack och lim) förbrukas per år
39.01.03   C -- mer än 1 ton men högst 5 ton halogenerade organiska
     lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim)
     förbrukas per år
39.01.04   C -- mer än 3 ton men högst 10 ton andra organiska
     lösningsmedel (inkl. lösningsmedel i färg, lack och lim)
     förbrukas per år
39.01.05   C -- lackering sker med mer än 10 ton pulver per år
4      EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
41      El-, gas- och värmeförsörjning
41.01     A kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning
41.02      anläggning för förgasning eller förbränning med en total
     installerad, tillförd effekt av
41.02.01   A -- mer än 200 MW
41.02.02   B -- mer än 10 MW men högst 200 MW
41.02.03   C -- mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för
     annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas
41.03     C stationär förbränningsmotor med en total installerad,
     tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är
     avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat
     vid elbortfall
41.04     B gasturbinanläggning med en total installerad, tillförd
     effekt av högst 200 MW
41.05      anläggning för utvinning -- på annat sätt än genom
     vattentäkt -- av värme ur mark, luft, vattendrag, sjö
     eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller
     avloppsvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av
41.05.01   B -- mer än 10 MW
41.05.02   C -- mer än 500 kW men högst 10 MW
41.06     C anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö
     eller annat vattenområde eller i grundvatten för en
     tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh
41.07      gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med
     enstaka aggregat eller grupper av aggregat för en
     sammanlagd uttagen effekt av
41.07.01   A -- mer än 10 MW
41.07.02   B -- mer än 1 MW men högst 10 MW
41.07.03   C -- mer än 125 kW men högst 1 MW
41.08     C anläggning där mer än 5 000 ton kol, torv, bränsleflis
     eller annat trädbränsle lagras
42      Vattenförsörjning
42.01     C vattenverk för mer än 5 000 personer
6      VARUHANDEL M. M.
61      Partihandel och varuförmedling m.m.
61.01      anläggning där
61.01.01   B -- mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
     klorfluorkarboner omtappas per år
61.01.02   B -- mer än 10 ton ofullständigt halogenerade
     klorfluorkarboner omtappas per år
61.01.03   C -- mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
     halogenerade brom- eller klorfluorkarboner omtappas per
     år
61.01.04   C -- mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
     halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år
62      Detaljhandel
62.01     C bensinstation där sammanlagt mer än 1 000 kubikmeter
     motorbränslen hanteras per år
7      SAMFÄRDSEL, POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER
71      Samfärdsel
71.01     A flygplats med instrumentbana över 1 200 m
71.02     C annan flygplats än som avses i 71.01
9      OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA TJÄNSTER
91      Offentlig förvaltning, försvarsverksamhet m.m.
91.01     A flottiljflygplats med en banlängd överstigande 1 200 m
91.02     B skjutbana, skjutfält samt annan anläggning, som
     disponeras av Försvarsmakten eller Försvarets materielverk
     och som är stadigvarande inrättad för användning (inkl.
     destruktion) av skarp ammunition eller sprängämnen utomhus
92      Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet m. m.
92.01      utsläpp av avloppsvatten
92.01.01   A -- från tätbebyggelse med mer än 100 000 invånare eller
     från annan tätbebyggelse, om föroreningsmängden i
     avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som härrör från
     mer än 100 000 invånare
92.01.02   B -- från tätbebyggelse med mer än 2 000 men högst 100 000
     invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal
     invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar
     minst den mängd som härrör från mer än 2 000 invånare,
     dock högst den mängd som härrör från 100 000 invånare
92.01.03   C -- i annat fall än som avses i 92.01.01 och 92.01.02 från
     en kommunal avloppsanläggning eller någon annan fristående
     avloppsanläggning utom i fråga om utsläpp av avloppsvatten
     från enstaka hushåll
92.02     B utsläpp av avloppsvatten från sjukhus
92.03      upplag för, eller anläggning för behandling av, avfall
     från hushåll, sjukhus, industri, bygg- och
     rivningsverksamhet, hästsportanläggning, reningsanläggning
     eller därmed jämförlig inrättning om den avfallsmängd som
     tillförs upplaget eller anläggningen
92.03.01   A -- överstiger 75 000 ton per år
92.03.02   B -- inte överstiger 75 000 ton per år och behandlas genom
     förbränning
92.03.03   B -- överstiger 100 ton men inte 75 000 ton per år och
     behandlas genom kompostering, rötning eller annan
     biologisk metod
92.03.04   B -- överstiger 50 ton men inte 75 000 ton per år och
     deponeras eller behandlas på annat sätt än som anges i
     92.03.02 eller 92.03.03
92.03.05   C -- överstiger 2 ton men inte 100 ton per år och
     behandlas genom kompostering, rötning eller annan
     biologisk metod
92.03.06   C -- inte överstiger 50 ton per år och behandlas på annat
     sätt än som anges i 92.03.02 eller 92.03.05
92.04.01   B utsläpp av fast avfall eller något annat fast ämne från
     mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller
     annat vattenområde eller uppläggning av ett sådant ämne
     på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
     grundvatten och där föroreningsrisken inte bedöms som
     ringa
92.04.02   C uppläggning av fast avfall eller något annat fast ämne på
     ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
     grundvatten och där föroreningsrisken bedöms som ringa
92.05      anläggning för behandling av sådant farligt avfall
     som avses i 1 § förordningen (1996:971) om farligt
     avfall och som kan ha en skadlig inverkan på miljön
     samt sådant avfall som avses i förordningen
     (1989:974) om miljöfarliga batterier om
92.05.01   A -- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i
     anläggningen härrör från andra inrättningar och den
     tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år och
     behandlingen leder till materialåtervinning
92.05.02   B -- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i
     anläggningen härrör från andra inrättningar och den
     tillförda mängden är högst 1 000 ton per år och
     behandlingen leder till materialåtervinning
92.05.03   A -- huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i
     anläggningen härrör från andra inrättningar och behandlas
     på annat sätt än som anges i 92.05.01 eller 92.05.02
92.05.04   B -- avfallet uppkommit i egen anläggning och
     behandlingen inte leder till materialåtervinning
92.06      anläggning för deponering av miljöfarligt avfall om den
     tillförda mängden är
92.06.01   A -- mer än 1 000 ton per år
92.06.02   B -- högst 1 000 ton per år
92.07     anläggning för mottagning och mellanlagring av
92.07.01   B -- mer än 50 ton oljeavfall per år
92.07.02   B -- mer än 20 ton förbrukade bilbatterier per år
92.07.03   B -- mer än 10 ton annat miljöfarligt avfall per år
92.08     B bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller
     motsvarande
92.09     C skrotupplag eller anläggning för bearbetning av skrot,
     dock ej bilfragmenteringsanläggning
92.10      anläggning för sortering eller omlastning av avfall från
     hushåll, sjukhus, industri, bygg- och rivningsverksamhet,
     hästsportanläggning, reningsanläggning eller därmed
     jämförlig inrättning, om den hanterade avfallsmängden
92.10.01   B -- för sortering överstiger 10 000 ton per år
92.10.02   C -- för sortering överstiger 1 000 ton men inte 10 000 ton
     per år
92.10.03   C -- för omlastning överstiger 5 000 ton per år
92.11     B anläggning för tvättning av tankar eller fat som används
     för transport av kemiska produkter på väg, järnväg eller
     till sjöss
92.12     B anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där
     etylenoxid används som steriliseringsmedel
92.13     B anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
     kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
     ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon
92.14     B krematorium
92.15     B upplag eller anläggning för behandling av förbrukade
     kvicksilverhaltiga belysningskällor
94      Rekreationsverksamhet
94.01     C motorsport- eller bilprovningsbana för stadigvarande bruk
94.02     C skjutbana eller annan anläggning än som nämns i 91.02,
     som är stadigvarande inrättad för skjutning med skarp
     ammunition utomhus
95      Reparations-, tvätteri- och serviceverksamhet
95.01     C ulltvätteri
95.02      tvättinrättning
95.02.01   B -- för mer än 10 ton tvättgods per dygn
95.02.02   B -- där mer än 1 ton perkloretylen förbrukas per år
95.02.03   B -- där mer än 1 ton fullständigt halogenerade
     klorfluorkarboner förbrukas per år
95.02.04   B -- där mer än 10 ton andra halogenerade kolväten
     förbrukas per år
95.02.05   C -- för mer än 1 ton men högst 10 ton tvättgods per dygn
95.02.06   C -- där högst 1 ton perkloretylen förbrukas per år
95.02.07   C -- där högst 1 ton fullständigt halogenerade
     klorfluorkarboner förbrukas per år
95.02.08   C -- där högst 10 ton andra halogenerade kolväten
     förbrukas per år
95.03      anläggning för framkallning av fotografisk film eller
     fotografiskt papper
95.03.01   B -- med utsläpp av processavloppsvattnet där mer än
     15 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt
     papper framkallas per år
95.03.02   B -- där processavloppsvattnet omhändertas och mer än
     100 000 kvadratmeter fotografisk film och fotografiskt
     papper framkallas per år
95.03.03   C -- med utsläpp av processavloppsvattnet där mer än 1 000
     kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografisk
     film och fotografiskt papper framkallas per år
95.03.04   C -- där processavloppsvattnet omhändertas och mer än 5 000
     kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografisk
     film och fotografiskt papper framkallas per år
95.05     C automatbiltvätt eller annan anläggning för tvättning av
     motorfordon dimensionerad för minst 5 000 tvättar av
     personbilar per år eller minst 1 000 tvättar av andra
     fordon såsom lastbilar, bussar, traktorer eller liknande
     fordon per år
Förordning (1997:188).


Övergångsbestämmelser

1989:364
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989, då miljöskyddsförordningen (1981:574) skall upphöra att gälla.
   2. Tillstånds- eller anmälningsärenden som inte har avgjorts vid utgången av juni 1989 skall handläggas enligt äldre bestämmelser.
   3. Tillsyn över miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser har omfattats av tillståndsplikt, utövas av den kommunala nämnden, om verksamheten har beteckningen C i bilagan till den nya förordningen.
Förordning (1991:1637).
   4. I fråga om miljöfarlig verksamhet, som enligt äldre bestämmelser har omfattats av tillståndsplikt, gäller det som i den nya förordningen har föreskrivits om anmälningsskyldighet, om verksamheten har beteckningen C i bilagan till denna.

1994:856
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
   2. Tillståndsärenden som vid utgången av juni månad 1994 kommit in till Koncessionsnämnden för miljöskydd respektive länsstyrelse men ännu inte avgjorts handläggs, om verksamheten alltjämt har beteckningen A eller B, i enlighet med bilagans lydelse före den 1 juli 1994.