Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

t.o.m. SFS 2022:894
SFS nr: 2013:156
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2013-03-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:894
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Lag (2017:596).

1 a §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt
   1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
   2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
   3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.
Lag (2017:596).

1 a §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 66 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt
   1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
   2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
   3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen.
Lag (2022:893).

1 a §    /Träder i kraft I:2026-01-01/ Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 år men inte har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 d §§ socialförsäkringsbalken, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt
   1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
   2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
   3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen. Lag (2022:894).

2 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats
   1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),
   2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1-4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,
   3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
   4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,
   5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycket utlänningslagen,
   6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen,
   7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlänningslagen, eller
   8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §. Lag (2018:70).

2 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 66 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats
   1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),
   2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1-4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,
   3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
   4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,
   5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycket utlänningslagen,
   6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen,
   7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlänningslagen, eller
   8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §. Lag (2022:893).

2 §    /Träder i kraft I:2026-01-01/ Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 år men inte har uppnått riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a-10 d §§ socialförsäkringsbalken, är folkbokförda i en kommun och har beviljats
   1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),
   2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1-4, andra eller tredje stycket utlänningslagen,
   3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
   4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,
   5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycket utlänningslagen,
   6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen,
   7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlänningslagen, eller
   8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §. Lag (2022:894).

2 a §   Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Lag (2017:596).

3 §   Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag.

4 §   Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen.
Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

5 §   Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen.

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.


Övergångsbestämmelser

2013:156

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.

2014:954

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 och tillämpas på nyanlända som folkbokförs för första gången i en kommun efter utgången av juli 2014.

2017:596
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.

2022:893
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 65 år före ikraftträdandet.

2022:894
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som har fyllt 66 år före ikraftträdandet.