Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen

t.o.m. SFS 2018:839
SFS nr: 2010:536
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2010-06-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:839
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som Arbetsförmedlingen godkänt och tecknat kontrakt med.

2 §   När Arbetsförmedlingen tillhandahåller valfrihetssystem enligt denna lag ska myndigheten tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I stället för det som sägs i 2 kap. 3 § första meningen, 6 och 7 §§ lagen om valfrihetssystem ska med
   1. leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller tjänster som nämns i 1 §,
   2. tjänst avses sådan tjänst som nämns i 1 §, och
   3. upphandlande myndighet avses Arbetsförmedlingen.

3 §   Arbetsförmedlingen ska, trots 1 kap. 3 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem, tillämpa bestämmelserna om jäv i 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:839).