Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

t.o.m. SFS 2018:1705
SFS nr: 2001:185
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2001-04-19
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1705
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. Lag (2018:1705).

Förhållandet till annan reglering

2 §   Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231).

3 §   Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231).

Ändamål

4 §   Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Tullverket för
   1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter,
   2. övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
   3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och
   4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:231).

4 a §   Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten om tillstånd och om certifikat för godkända ekonomiska aktörer. Lag (2010:103).

5 §   Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för
   1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Tullverket för
      a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
      b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
      c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
      d) utsökning och indrivning,
   2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
   3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
   4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:1705).

Personuppgiftsansvar

6 §   Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 §   Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.
Lag (2018:231).

Gallring

8 §   Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.


2 kap. Tulldatabasen

1 §   I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4-5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103).

Innehåll

2 §   I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-3. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §   För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
   1. en fysisk persons identitet och bosättning,
   2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,
   3. identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och tankar,
   4. tulltaxor,
   5. registrering för skatter och avgifter,
   6. underlag för tull, annan skatt och avgifter,
   7. bestämmande av tull, annan skatt och avgifter,
   8. revision och annan kontroll av tull, annan skatt och avgifter,
   9. tillstånd och licenser som krävs för import eller export av varor,
   10. yrkanden och grunder i ett ärende, och
   11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

4 §   En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

5 §   Utöver vad som följer av tullagstiftningen enligt definitionen i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), får uppgifter i databasen lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2016:276).

Direktåtkomst

6 §   Har upphävts genom lag (2005:790).

7 §   Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2007:467).

8 §   En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i databasen som får lämnas ut till den enskilde om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2016:885).

8 a §   Har upphävts genom lag (2016:276).

Sökbegrepp

9 §   Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2009:495).

Gallring

10 §   Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre tid för bevarande av vissa uppgifter än vad som anges i första stycket, gäller den föreskriften.

Vad som sägs i första stycket hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

Avgifter

11 §   Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
   1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
   2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:231).


3 kap. Enskildas rättigheter

Rätten att göra invändningar

1 §   Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:231).

2 §   Har upphävts genom lag (2018:231).

3 §   Har upphävts genom lag (2018:231).

4 §   Har upphävts genom lag (2018:231).


Övergångsbestämmelser

2001:185
   1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då tullregisterlagen (1990:137) skall upphöra att gälla.
   2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
   3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
   4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

2018:231
   1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
   2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.