Lag (1988:1465) om ledighet för närståendevård

t.o.m. SFS 2017:1125
SFS nr: 1988:1465
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1988-12-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1125
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående. Lag (2010:1241).

2 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

3 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ersättning

4 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

5 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

6 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

7 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

8 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

9 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

10 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

11 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

12 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Ansökan och beslut om ersättning m. m.

13 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

14 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

15 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

16 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Återbetalningsskyldighet

17 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Överklagande m. m. av beslut om ersättning

18 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Övriga bestämmelser om ersättning m. m.

19 §   Har upphävts genom lag (2010:1241).

Rätt till ledighet m. m.

20 §   En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under tid då han eller hon uppbär hel närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken och till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel, till hälften eller till tre fjärdedelar under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Under den tid då en arbetstagare skulle ha haft rätt till ersättning enligt nyssnämnda kapitel, om han eller hon inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, har arbetstagaren rätt till ledighet. lag (2017:1125).

21 §   Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt till ledighet enligt denna lag.

22 §   Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet skall han så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren. I samband med underrättelsen skall arbetstagaren ange hur länge han avser att vara ledig, om det kan ske.

23 §   En arbetstagare får avbryta en påbörjad ledighet och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

24 §   En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Sker det ändå, skall uppsägningen eller avskedandet ogiltig- förklaras, om arbetstagaren begär det.

25 §   En arbetstagare är inte skyldig att enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag vidkännas minskning av de förmåner som är förenade med anställningen eller försämring av arbetsförhållandena i annan mån än som följer av uppehållet i arbetet. Arbetstagaren är inte heller skyldig att av skäl som nu har sagts vidkännas annan omplacering än sådan som kan ske inom ramen för anställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

26 §   En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala arbetstagaren skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har skett. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ner eller helt falla bort.

27 §   Mål om tillämpning av 21--26 §§ handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, skall 34 och 35 §§, 37 §, 38 § andra stycket andra meningen, 39--42 §§ samt 43 § första stycket andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64--66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.


Övergångsbestämmelser

1992:274

Denna lag träder i kraft den 1juli 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1992:1705

Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1993:333

Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 och 6 §§ den 1 juni 1993 och i övrigt den 1 juli 1993.

19915:1482

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Äldre bestämmelser tillämpas på ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

1998:94

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 18 § i sin äldre lydelse.

1999:815
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
   2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ersättning för tid före ikraftträdandet.

2004:818
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
   2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.

2007:198
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
   2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

2009:992
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
   2. Under åren 2010 och 2011 ska de äldre bestämmelserna fortfarande gälla. Det som sägs om Premiepensionsmyndigheten ska därvid i stället gälla Pensionsmyndigheten.

2009:1049

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. De nya bestämmelserna tillämpas även för vård som har påbörjats före ikraftträdandet.

2010:1241
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
   2. Äldre bestämmelser gäller för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.