Lag (1964:169) om straff för folkmord

t.o.m. SFS 2009:397
SFS nr: 1964:169
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1964-03-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2009:397
Upphävd: 2014-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:406
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Lag (2009:397).

2 §   För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. brottsbalken stadgas.