Kungörelse (1965:561) om statistiska uppgifter angående vägtrafikolyckor

t.o.m. SFS 2014:1244
SFS nr: 1965:561
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1986-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:1244
Upphävd: 2021-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:515
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Om en vägtrafikolycka med personskada har inträffat, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast sju dagar efter det att Polismyndigheten fått kännedom om olyckan. Förordning (2014:1244).

2 §   Om ett dödsfall har inträffat till följd av en vägtrafikolycka, ska Polismyndigheten rapportera det till Transportstyrelsen snarast och senast fem dagar efter det att Polismyndigheten fick kännedom om dödsfallet. Rapporteringen ska avse vägtrafikolyckor då någon avlidit vid olyckan eller som en följd av en sådan olycka inom 30 dagar från olyckstillfället. Förordning (2014:1244).

3 §   Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikanalys och Polismyndigheten meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för rapporteringen. Förordning (2014:1244).


Övergångsbestämmelser

1965:561

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 21 april 1939 (nr 144) angående statistiska uppgifter om vägtrafikolyckor skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i den äldre kungörelsen äga dock fortfarande tillämpning i fråga om olycka som inträffat före den 1 januari 1966.