Förordning (2022:225) om statligt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan

SFS nr: 2022:225
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2022-03-24
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Förordningens innehåll

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens energimyndighet får lämna till företag för produktion av biogas.

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck

3 §   I denna förordning betyder
   1. biogas: ett gasformigt bränsle som producerats av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan,
   2. biometan: biogas som uppgraderats till en sådan kvalitet som krävs för inmatning på ett distributionsnät för metan.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd enligt denna förordning får, om det finns medel, lämnas som ett driftsstöd i enlighet med de villkor som föreskrivs i kapitel I och artikel 43 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

5 §   Stöd får lämnas för produktion av biogas som
   1. uppgraderas till biometan med högst 30 öre per kilowattimme producerad biogas, eller
   2. uppgraderas till biometan och sedan förvätskas till vätskeform med högst 45 öre per kilowattimme producerad biogas.

6 §   Stöd får inte lämnas för produktion av biogas från deponier.

7 §   Det sammanlagda stödet enligt denna förordning, och i förekommande fall förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas, får inte överstiga vad som är nödvändigt för att kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den berörda energiformen.

8 §   Eventuellt investeringsstöd som ett företag har fått för en anläggning ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas.

9 §   Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet.

Prövning av stödärenden

10 §   Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

11 §   En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet
   - senast den 1 juli 2022 för produktion av biogas från den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022, och
   - senast den 1 december före varje produktionsår i fråga om produktion av biogas under 2023 och därefter följande produktionsår.

Ansökan ska innehålla de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Beslut om stöd

12 §   Ett beslut om stöd ska innehålla villkor om att stödmottagaren, på begäran av Statens energimyndighet, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Beslutet ska även innehålla de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

13 §   Stöd får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som utifrån den sökandes uppgifter sannolikt kommer att produceras under nästkommande kalenderår. Den producerade mängd biogas som har uppgraderats enligt 5 § ska kontrolleras i efterhand.

14 §   Ett stöd som beviljats enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §   Statens energimyndighet får besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak har beviljats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

16 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd
   1. i sådana situationer som anges i 15 §, eller
   2. om det vid kontroll av den producerade mängd biogas som har uppgraderats enligt 5 § visar sig att för mycket stöd har betalats ut.

På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

18 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

19 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 eller 15 § får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2022:225
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2022.
   2. För 2022 ska stöd enligt 13 § avse produktionen av biogas från den 1 juli 2022 till och med den 31 december 2022.
   3. Genom förordningen upphävs
      a) förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser, och
      b) förordningen (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel.
   4. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.