Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS nr: 2021:8
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2021-01-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 kap. Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,
   - 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1 och 2 §§,
   - 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1-3 §§,
   - 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
   - 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §   I 6 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar med stöd av lagen.


2 kap. Tillsyn

Nationell tillsynsvägledning

1 §   Folkhälsomyndigheten ska ge nationell tillsynsvägledning för den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Samordning av tillsynsarbete

2 §   Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samordna länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt 17 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 19.

3 §   En länsstyrelse får, utöver vad som anges i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en annan länsstyrelse, mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens förfogande.

Förfogandet ska avse avgörandet av sådana ärenden enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller enligt denna förordning, som de anställda vid den länsstyrelse som ska pröva ärendena är förhindrade att avgöra på grund av särskilda skäl.


3 kap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Krav på deltagarbegränsning

1 §   Den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till högst åtta.

En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall, får dock ha högst 20 deltagare.

2 §   Trots kravet enligt 1 § på begränsning av antalet deltagare, får antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning uppgå till högst 300 under förutsättning att
   1. var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare, och
   2. det även i övrigt ges förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen.

Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.

Underrättelse om beslut i enskilda fall

3 §   Om länsstyrelsen i ett enskilt fall har beslutat att begränsa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 16 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, ska länsstyrelsen omedelbart underrätta Polismyndigheten om beslutet.

Bemyndigande

4 §   Länsstyrelsen får, efter att ha gett smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom länet, eller en del av det, ska begränsa antalet deltagare i större omfattning än vad som anges i 1 § andra stycket och 2 §.


4 kap. Platser för fritidsverksamhet

Gym- och sportanläggningar och badhus

1 §   Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning eller ett badhus, ska
   1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
   2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
   3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Bemyndigande

2 §   Folkhälsomyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 §, och
   2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan verksamhet som avses i 1 §.


5 kap. Handelsplatser

Allmänna bestämmelser för handelsplatser

1 §   Den som bedriver verksamhet på en handelsplats som är öppen för allmänheten, ska
   1. begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,
   2. utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och
   3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Krav på särskilda smittskyddsåtgärder för gallerior och varuhus

2 §   Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en galleria eller ett varuhus, ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder i syfte att undvika att kunder och andra besökare uppehåller sig på inomhustorg eller på andra liknande områden inomhus.

Bemyndigande

3 §   Folkhälsomyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och 2 §§, och
   2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana verksamheter som avses i 1 och 2 §§.


6 kap. Platser för privata sammankomster

Krav på deltagarbegränsning

1 §   Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för att vidta.

Bemyndigande

2 §   Folkhälsomyndigheten får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 § första stycket, och
   2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket.

Övergångsbestämmelser
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2021.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillsyn som har inletts före upphävandet.
   4. Genom förordningen upphävs förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
   5. Den upphävda förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller dock fortfarande för ärenden och mål om tillstånd som har inletts före upphävandet.