Förordning (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

SFS nr: 2021:663
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2021-06-17
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-08-01/

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som syftar till att stärka arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

2 §   I denna förordning avses med utbetalningar från välfärdssystemen sådana ersättningar som enligt lag eller förordning beslutas av Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten eller en arbetslöshetskassa och som avser en enskild person.

I denna förordning avses med felaktiga utbetalningar sådana utbetalningar från välfärdssystemen som sker trots att villkoren för att ta del av ersättningen inte är uppfyllda.

Råd för korrekta utbetalningar

3 §   Vid Ekonomistyrningsverket ska det finnas ett råd för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ledamöter i rådet ska vara myndighetscheferna för Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket, eller någon annan som chefen för respektive myndighet utser. Varje ledamot ska utse en ersättare för sig. Regeringen utser rådets ordförande.

Rådet får vid behov utse en eller flera sakkunniga inom området, som ska medverka i rådets arbete.

Ekonomistyrningsverket ansvarar för rådets kanslifunktioner.

4 §   Rådet ska främja samverkan mellan de myndigheter som representeras i rådet, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt diskutera åtgärder mot felaktiga utbetalningar.

Rådets ledamöter får även bifoga kommentarer till de lägesbeskrivningar och förslag som Ekonomistyrningsverket redovisar enligt 10-13 §§.

Samverkan

5 §   Ekonomistyrningsverket ska vid utförandet av sina uppgifter enligt förordningen samverka med andra berörda myndigheter och aktörer, och samordna det arbete som utförs enligt förordningen.

Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten ska informera Ekonomistyrningsverket om åtgärder som myndigheterna utför och som har betydelse för Ekonomistyrningsverkets möjlighet att utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverkets övergripande uppgifter

6 §   Ekonomistyrningsverket ska
   1. stödja berörda myndigheter i deras arbete enligt denna förordning,
   2. identifiera och analysera sådana frågor som är systemövergripande och gemensamma för flera utbetalande myndigheter,
   3. identifiera åtgärder som kan tydliggöra individens ansvar för att lämna korrekta uppgifter vid ansökan om ersättning från välfärdssystemen,
   4. samordna undersökningar som utbetalande myndigheter utför av attityder till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
   5. främja samverkan och erfarenhetsutbyte om hur digitalisering och ny teknik kan användas för att säkerställa korrekta utbetalningar, och
   6. överväga om, och i så fall hur, resultatet av arbetet enligt punkterna 2-5 kan användas för att säkerställa korrekta utbetalningar även av kommunala ersättningar och andra statliga ersättningar än sådana som betalas ut från välfärdssystemen och som avser en enskild person.

Omfattningsstudier

7 §   Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten ska återkommande studera omfattningen av felaktiga utbetalningar. Myndigheterna ska
   1. analysera riskerna för felaktiga utbetalningar av enskilda ersättningar,
   2. identifiera ersättningar för vilka risken för felaktiga utbetalningar bedöms vara väsentlig,
   3. studera omfattningen av felaktiga utbetalningar av enskilda ersättningar, i enlighet med vad regeringen närmare beslutar, och
   4. sammanställa och rapportera arbetet enligt punkterna 1-3 till Ekonomistyrningsverket allteftersom det har utförts.

Arbetet enligt punkterna 1-4 ska genomföras under en treårsperiod. Analyser enligt punkten 1 och studier enligt punkten 3 ska genomföras på ett sådant sätt att resultaten av analyserna respektive studierna går att jämföra mellan ersättningar och över tid.

8 §   Ekonomistyrningsverket ska studera i vilken omfattning felaktiga utbetalningar beror på att felaktiga uppgifter som finns hos en myndighet eller en arbetslöshetskassa ligger till grund för beslut om ersättning från flera olika myndigheter eller arbetslöshetskassor. Studierna ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

9 §   Ekonomistyrningsverket ska samordna myndigheternas arbete med återkommande omfattningsstudier enligt 7 §.

Ekonomistyrningsverket ska även, i samråd med berörda myndigheter, utveckla metoder för de återkommande omfattningsstudier av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen som beskrivs i 7 §.

Redovisningar till regeringen

10 §   Senast den 15 mars varje år ska Ekonomistyrningsverket för regeringen redovisa en samlad lägesbeskrivning av det arbete som har bedrivits av berörda myndigheter och aktörer för att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

11 §   Senast den 31 mars varje år ska Ekonomistyrningsverket för regeringen föreslå vilka åtgärder som bör vidtas i syfte att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ekonomistyrningsverket ska samtidigt redovisa sina överväganden enligt 6 § 6.

12 §   Senast den 4 oktober vart tredje år, med start 2021, ska Ekonomistyrningsverket, efter samråd med berörda myndigheter, för regeringen föreslå vilka enskilda ersättningar som ska omfattas av studier enligt 7 § 3.

13 §   Senast den 1 mars vart tredje år, med start 2023, ska Ekonomistyrningsverket för regeringen redovisa
   - en fördjupad lägesbeskrivning som innehåller en redogörelse för resultaten av genomförda omfattningsstudier,
   - en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
   - analyser av orsakerna till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,
   - vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa korrekta utbetalningar och vilken effekt de haft,
   - hur digitalisering och ny teknik har använts för att säkerställa korrekta utbetalningar, och
   - resultaten av genomförda attitydundersökningar och hur dessa kan användas för att förhindra felaktiga utbetalningar.