Förordning (2020:268) om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

SFS nr: 2020:268
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2020-04-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveckling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Syftet med statsbidraget är att främja kompetensförsörjning och kompetensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet.

3 §   Statsbidrag lämnas i den utsträckning det finns tillgång på medel och för högst två år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §   Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare för insatser som syftar till att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering. Vid utvecklingen av branschmodeller ska hänsyn tas till möjligheter till kompletterande utbildning inom relevant yrkesområde efter genomförd validering.

Med en kvalifikation avses i denna förordning ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

5 §   Statsbidrag får inte lämnas
   1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs, eller
   2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för.

6 §   Mottagaren av statsbidrag ska hålla resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den bransch som insatserna avser. Om mottagaren tar ut avgifter för att hålla resultaten tillgängliga får avgifterna inte överstiga mottagarens kostnader för insatserna.

Ansökan

7 §   Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten för yrkeshögskolan innan arbetet med insatsen inleds.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast ansöka om bidrag gemensamt. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisationerna.

Det ska i ansökan anges på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga enligt 6 §.

Beslut

8 §   Myndigheten för yrkeshögskolan prövar frågor om och betalar ut statsbidrag.

Bidrag lämnas för högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 11 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §   Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Myndigheten för yrkeshögskolan om urval. Vid urvalet ska myndigheten prioritera enligt följande:
   1. utveckling av nya kvalifikationer i arbetslivet och nya branschmodeller för validering,
   2. översättning och andra anpassningar av branschmodeller för särskilda målgrupper, eller
   3. revidering av befintliga kvalifikationer och branschmodeller.

Om myndigheten bedömer att en insats som avses i första stycket 2 eller 3 har större betydelse för samhällets kompetensförsörjning än en insats som avses i 1 eller 2 får myndigheten prioritera den insats som avses i 2 eller 3 före en insats som avses i 1 eller 2.

Uppföljning och redovisning

10 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp hur statsbidraget har använts.

11 §   Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Myndigheten för yrkeshögskolan som myndigheten begär.

Återbetalning och återkrav

12 §   Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
   3. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats, eller
   4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

13 §   Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

14 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

15 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2020:268
   1. Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2020.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
   4. Statens skolverk ska bevara det register som avses i 6 § andra stycket i den upphävda förordningen till och med den 31 december 2029.