Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

t.o.m. SFS 2018:633
SFS nr: 2018:49
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2018-02-01
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:633
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §   Statsbidrag lämnas för insatser som anges i 1 §.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.

3 §   Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna kostnadsutvecklingen.

Huvudmannen får dock minska kostnaderna om det finns särskilda skäl på grund av avsevärt förändrade förutsättningar för bidragsåret i förhållande till jämförelseåren.

För huvudmän som inte har bedrivit någon verksamhet under minst tre år före bidragsåret ska jämförelsen i stället avse genomsnittet under den period huvudmannen bedrivit verksamhet. Förordning (2018:633).

Bidragsram

4 §   Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman för förskoleklass eller grundskola.

Bidragsramen ska bestämmas proportionellt utifrån huvudmannens indexvärde och elevantalet i aktuella skolformer hos huvudmannen. Grunden för indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola.

Ansökan

5 §   Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.

6 §   En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar. Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas.

Planen ska ges in till Statens skolverk om verket begär det.

Beslut

7 §   Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidraget.

Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.

Uppföljning och redovisning

8 §   Statens skolverk ska följa upp att statsbidraget har använts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

8 a §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk vid bidragsårets slut redovisa huvudmannens egna kostnader för personal i förskoleklassen och för undervisning och elevhälsa i grundskolan, utöver statsbidrag, för bidragsåret samt de tre föregående åren. Förordning (2018:633).

9 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk
   1. vid bidragsårets slut redovisa de åtgärder som huvudmannen har använt de tilldelade medlen för, och
   2. lämna sådan ekonomisk och annan redovisning som myndigheten begär.

Bidragsmottagare är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som beslutas av den myndighet som har fått regeringens uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts. Förordning (2018:633).

Återbetalning och återkrav

10 §   Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål,
   4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
   5. mottagaren för bidragsåret minskat sina kostnader per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan i strid med 3 §.

Statens skolverk ska besluta att kräva tillbaka ett bidrag om en huvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

11 §   Det belopp som mottagaren ska återbetala enligt 10 § första stycket 5 ska motsvara det belopp som kostnaderna minskats med.

12 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

13 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §   Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2018:49
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 mars 2018.
   2. Med bidragsåret 2018 avses perioden 1 juli-31 december 2018.
   3. Inför bidragsåret 2018 ska Statens skolverk besluta om bidragsramen före den 1 april 2018.

2018:633

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 8 a § och i övrigt den 15 juni 2018.