Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

SFS nr: 2018:158
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2018-03-21
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Syfte

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt bidrag till kostnader för åtgärder i syfte att minska radonhalten i inomhusluften i småhus. Med småhus avses i denna förordning en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv stadigvarande bor i.

Bidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

2 §   Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften utgör en olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig och radonhalten överstiger 200 becquerel per kubikmeter. Bidrag får lämnas för åtgärder som bedöms nödvändiga för att radonhalten ska vara högst 200 becquerel per kubikmeter efter det att åtgärder har utförts.

Sökanden ska låta göra de mätningar av husets radonhalt i inomhusluften som behövs för bedömningen av ansökan.

3 §   Bidrag lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag under 2 000 kronor betalas inte ut.

Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen. Vid nybyggnation får bidrag lämnas tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Ansökan om bidrag

4 §   Ansökan om bidrag görs skriftligen hos länsstyrelsen i det län där huset ligger.

I ansökan ska det anges från vilken källa radonet kommer. Ansökan ska också innehålla en redogörelse för resultatet av den mätning inför ansökan som avses i 2 § andra stycket och andra uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna prövas.

Uppgifter om faktiska förhållanden ska lämnas på heder och samvete.

5 §   Länsstyrelsen får ge den kommun där huset ligger tillfälle att yttra sig över ansökan. I frågor som rör mätning av radonhalten i inomhusluften får länsstyrelsen inhämta synpunkter från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Beslut om bidrag

6 §   Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag.

Beslut om bidrag ska förenas med villkor om mätning av radonhalten i inomhusluften efter vidtagna åtgärder (uppföljningsmätning).

I beslutet ska det anges vilka åtgärder bidraget avser, det preliminära bidragsbeloppet, den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara färdigställda och när en begäran om utbetalning av bidrag senast ska ha kommit in till länsstyrelsen.

Utbetalning av bidrag

7 §   Länsstyrelsen fastställer det slutliga bidragsbeloppet och beslutar om utbetalning av bidraget sedan de åtgärder som bidraget avser har utförts och en begäran om utbetalning har kommit in till länsstyrelsen.

8 §   Bidrag enligt denna förordning betalas ut av Boverket.

Återbetalning

9 §   Länsstyrelsen ska besluta om återbetalning helt eller delvis om
   1. den som har ansökt om eller beviljats bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. ett villkor för bidraget inte har följts, eller
   4. mottagaren av bidraget inte har lämnat en uppföljningsmätning enligt 6 § andra stycket.

Länsstyrelsen får helt eller delvis efterge belopp som ska återbetalas, om det finns särskilda skäl.

Bemyndigande

10 §   Boverket får meddela föreskrifter om
   1. när en åtgärd enligt 2 § första stycket ska anses påbörjad,
   2. vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om bidrag och i samband med begäran om utbetalning,
   3. sådan mätning av radonhalten i inomhusluften som behövs för tillämpningen av denna förordning, och
   4. de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 §   Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.