Förordning (2018:1179) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

t.o.m SFS 2021:701
SFS nr: 2018:1179
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2018-06-20
Ändrad: t.o.m SFS 2021:701
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Marknadskontrollmyndigheter

2 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar i den utsträckning inte något annat följer av 3 eller 4 §.

3 §   Elsäkerhetsverket ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar när det gäller gasrelaterade risker som orsakas av faror av elektriskt eller elektromagnetiskt ursprung.

4 §   Livsmedelsverket ska utöva marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar och lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar när det gäller material och delar som används vid tillverkningen av en anordning och som kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.

5 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha en samordnande funktion när det gäller marknadskontroll av anordningar och tillbehör.

Marknadskontroll

6 §   Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter när det gäller marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Förordning (2021:701).

7 §   Marknadskontrollmyndigheterna ska på sina respektive områden fullgöra de uppgifter som ankommer på medlemsstaterna enligt artiklarna 37.6, 37.8, 38.1, 38.2, 39.1, 39.3, 39.4 och 40 i EU:s förordning om gasanordningar.

Om en marknadskontrollmyndighet för Sveriges räkning invänt mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om en anordning eller ett tillbehör ska den svenska marknadskontrollmyndigheten skyndsamt informera regeringen.

Uppgiftsskyldighet

8 §   Marknadskontrollmyndigheterna ska lämna de uppgifter till varandra som behövs för att de ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt EU:s förordning om gasanordningar, lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar och denna förordning.

Elsäkerhetsverket och Livsmedelsverket ska lämna de uppgifter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som denna myndighet behöver för att utföra sin samordnande funktion.

Språk

9 §   Sådana bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för anordningar som avses i artiklarna 7.7 och 9.4 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska.

En sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om gasanordningar ska skrivas på svenska eller engelska. Detsamma gäller för den information som enligt artiklarna 7.7, 9.4 och 10.2 i EU:s förordning om gasanordningar ska lämnas i den EU-försäkran om överensstämmelse som ska följa med ett tillbehör.