Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige

SFS nr: 2018:10
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-01-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Socialstyrelsen prövar frågor om ersättning till kommuner enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige.

2 §   En ansökan om ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom ett år från regeringens beslut om den konsulära katastrofinsats som låg till grund för evakueringen.

3 §   En kommun som ansöker om ersättning ska till Socialstyrelsen lämna de uppgifter och det underlag som krävs för att myndigheten ska kunna bedöma rätten till ersättning.

4 §   En kommun som fått ersättning enligt 5 § lagen (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige är återbetalningsskyldig om ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp.

5 §   Om en kommun är återbetalningsskyldig enligt 4 §, ska Socialstyrelsen besluta att kräva tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

6 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.