Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

t.o.m. SFS 2017:853
SFS nr: 2017:13
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-01-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:853
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Den som anordnar en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan får ansöka om att även anordna en utbildning inom yrkeshögskolan i form av behörighetsgivande förutbildning för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen. En behörighetsgivande förutsättning inom yrkeshögskolan syftar till att ge den studerande kunskaper som motsvarar de krav på behörighet som är uppställda för den ordinarie yrkeshögskoleutbildningen.

Ansökan

2 §   Ansökan om att en behörighetsgivande förutbildning ska ingå i yrkeshögskolan får göras samtidigt som ansökan om att den ordinarie utbildningen ska ingå i yrkeshögskolan. Ansökan om att en behörighetsgivande förutbildning ska ingå i yrkeshögskolan får även göras vid en annan tidpunkt.

Förutbildningen

3 §   Förutbildningen får erbjudas i anslutning till en ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan, om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen och det behövs kvalificerad arbetskraft med sådan kompetens som den ordinarie utbildningen syftar till att ge. Förutbildningen ska bedrivas som heltidsstudier.

Beslut

4 §   Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar om en behörighetsgivande förutbildning ska ingå i yrkeshögskolan.

Tillämpning av andra författningar

5 §   När det gäller förutbildning ska lagen (2009:128) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 5 och 6 §§. Vidare ska förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap. 1 §, 3 § och 6 § andra och tredje styckena samt 2 kap. 1, 2, 4-6, 7-11 och 13-16 §§ och 17 § första stycket.

När det gäller förutbildning som bedrivs som uppdragsutbildning finns det ytterligare undantag från förordningen om yrkeshögskolan och undantag från denna förordning i 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning. Förordning (2017:853).

Utbildningsplan

6 §   För varje förutbildning ska det finnas en utbildningsplan. Av planen ska följande framgå:
   1. utbildningens benämning,
   2. den ansvariga utbildningnsanordnaren och i förekommande fall övriga utbildningsanordnare,
   3. den yrkeshögskoleutbildning som utbildningen förbereder för,
   4. om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska,
   5. utbildningens omfattning, huvudsakliga uppläggning och organsiation,
   6. de krav på behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningen, och
   7. de grunder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen.

Betyg och utbildningsbevis

7 §   Betyg ska sättas på en genomförd förutbildning.

8 §   Som betyg ska något av uttrycken Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt användas.

9 §   Den som genomgått en förutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett utbildningsbevis. I beviset ska utbildningens innehåll och de mål som den studerande har uppnått anges.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att de studerande informeras om möjligheten att få ett utbildningsbevis.

Antagning till den ordinarie utbildningen

10 §   Den som har genomgått en förutbildning med godkänt resultat ska antas till den ordinarie utbildning inom yrkeshögskolan som förutbildningen förbereder för.

Bemyndiganden

11 §   Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om
   1. utbildningsplaner,
   2. betyg och utbildningsbevis,
   3. fördelning av statsbidrag och särskilda medel, och
   4. verkställigheten av denna förordning.

Myndighetens föreskrifter med stöd av första stycket 3 får avvika från vad som anges i 5 kap. 5 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.


Övergångsbestämmelser

2017:853
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 september 2017.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 december 2017.
   3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som påbörjats före den 1 januari 2018.