Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

t.o.m. SFS 2021:282
SFS nr: 2016:705
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2016-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:282
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som syftar till att komplettera tidigare tillägnade ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen för att studenten ska kunna avlägga ämneslärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Minst ett av de undervisningsämnen som ingår i examen ska vara ett sådant ämne för vilket det råder brist på sökanden till utbildningar som leder till ämneslärarexamen.

Utbildningen är avsedd för personer som har en examen på forskarnivå.

Var utbildningen anordnas

2 §   Utbildningen ska anordnas vid de statliga universitet eller högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningen avser

3 §   Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 högskolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng.

Tillämpliga bestämmelser

4 §   I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning. Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

5 §   För särskild behörighet till utbildningen gäller 6-9 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna i 7 kap. 3 § högskoleförordningen om undantag från något eller några behörighetsvillkor gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning.

6 §   Särskild behörighet till utbildningen har den som har
   1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och
   2. de ämneskunskaper som krävs enligt 7 eller 8 §.

7 §   Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla.

8 §   Om utbildningen leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, krävs ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.

Högskolan får inom ramen för sitt uppdrag att anordna utbildningen bestämma vilket undervisningsämne kravet i första stycket ska gälla. Ämnet får dock inte vara ett yrkesämne.

9 §   Särskild behörighet till utbildningen har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

10 §   Vid urval till utbildningen gäller 11 § i stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12-19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100).

11 §   Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Om den sökandes examen på forskarnivå eller motsvarande utländska examen avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper ska avse för särskild behörighet enligt 7 eller 8 §, ska han eller hon ges förtur till utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder som ska användas.

Antagning

12 §   Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning ska anmäla det inom den tid och på det sätt som högskolan bestämmer.

Utbildningens genomförande

13 §   Varje utbildning ska anordnas för studier på heltid under tolv månader i följd.

14 §   I utbildningsplanen för utbildningen ska det, utöver det som följer av högskoleförordningen (1993:100), anges vilken omfattning av utbildningen som studenten ska ha fullgjort efter sex månaders studier.

Ämneslärarexamen

15 §   För ämneslärarexamen som avläggs efter det att en student har gått igenom utbildningen gäller de krav som anges i 16-20 §§.

För ämneslärarexamen som avses i första stycket är 6 kap. 5 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) och bilaga 4 till den förordningen inte tillämpliga.

16 §   Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För examen krävs att studenten
   1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,
   2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och
   3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

17 §   Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng. För examen krävs att studenten
   1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,
   2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 150 högskolepoäng i två undervisningsämnen, och
   3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

Första-tredje styckena gäller inte när examen omfattar ämnesstudier
   1. i två av undervisningsämnena svenska, samhällskunskap eller musik, eller
   2. om totalt 180 högskolepoäng i två undervisningsämnen och omfattar undervisningsämnet bild eller musik.
Förordning (2017:896).

18 §   Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och som omfattar ämnesstudier i tre undervisningsämnen eller två undervisningsämnen i de fall som avses i 17 § fjärde stycket avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena.

Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen.
Förordning (2017:896).

19 §   Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att studenten
   1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket,
   2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, och
   3. inom ramen för kursfordringarna har fullgjort minst ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studenten ska genom att ha fullgjort en utbildning som avses i denna förordning anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och som inte motsvaras av kraven i första stycket.

20 §   Ämneslärarexamen som avses i 15 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i två undervisningsämnen avläggs på avancerad nivå. För examen krävs att studenten har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och vad som anges i andra och tredje styckena.

Studenten ska genom att ha fullgjort utbildningen anses ha fullgjort studier som omfattar utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng. Det som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) om att inriktningen ges med ett begränsat antal ämneskombinationer gäller inte för ämneslärarexamen som avses i första stycket.

Utöver vad som anges i första stycket och om inte annat följer av andra stycket gäller de krav för ämneslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen.


Övergångsbestämmelser

2016:705
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016.
   2. Förordningen upphör att gälla den 15 juli 2021.
   3. /Upphör att gälla U:2021-07-01/ En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som uppfyller kraven för ämneslärarexamen enligt 15-20 §§ har rätt att få en sådan ämneslärarexamen till och med den 14 juli 2024.
   3. /Träder i kraft I:2021-07-01/ En student som har gått igenom utbildning enligt denna förordning och som uppfyller kraven för ämneslärarexamen enligt 15-20 §§ har rätt att få en sådan ämneslärarexamen till och med den 31 december 2031. Förordning (2021:282).

2017:896
   1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
   2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.