Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

t.o.m. SFS 2021:1315
SFS nr: 2015:745
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2015-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1315
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och arbeta för att motverka bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i Sverige.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

2 §   Rådet ska
   1. främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-relaterade medel,
   2. följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för Europeiska unionens finansiella intressen,
   3. vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, och
   4. analysera och utvärdera insatserna på området.

3 §   I rådet ska det ingå företrädare för Boverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statens skolverk, Tillväxtverket, Trafikverket, Tullverket, Universitetskanslersämbetet, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för honom eller henne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet.

Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning ska främja utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på området.
Förordning (2021:1315).

4 §   Rådet ska senast den 1 september vart tredje år lämna en rapport till regeringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits dels för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel, dels för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska det också redovisas hur rådets arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre kommande åren. Förordning (2019:20).