Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

t.o.m. SFS 2017:1038
SFS nr: 2013:752
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2013-10-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1038
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.

Behörig nationell myndighet

2 §   Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

3 §   Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av energiinfrastruktur som anges i bilaga II punkterna 1 och 2 till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om pågående förfaranden enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

4 §   Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det samarbetsschema som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Handbok

5 §   Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra en handbok i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Dialog om föransökningsförfarandet

6 §   När Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga myndighetens uppgifter ska inspektionen, så snart det finns en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i förordning (EU) nr 347/2013, inleda en dialog med den projektansvarige och med länsstyrelser som berörs av projektet om hur föransökningsförfarandet enligt artikel 10 i förordningen ska genomföras. Förordning (2015:366).

Underrättelse till Naturvårdsverket

7 §   I 22 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska underrätta Naturvårdsverket om detta. Förordning (2017:1038).