Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

t.o.m. 2021:1296
SFS nr: 2013:1059
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2013-12-05
Ändrad: t.o.m. 2021:1296
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Behöriga myndigheter

1 §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska utföras av
   1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
   2. Statens jordbruksverk i fråga om
      a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och
      b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion, och
   3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att
      a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och
      b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvarsområden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2014:1072).

1 §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska utföras av
   1. Livsmedelsverket när det gäller livsmedel, och
   2. Statens jordbruksverk när det gäller
      a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel,
      b) produktion av insatsmedel för användning i ekologisk jordbruks- och vattenbruksproduktion, och
      c) produktion av andra produkter som är nära kopplade till jordbruk men som inte är livsmedel enligt förteckningen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2021:1296).

1 a §   Jordbruksverket ska samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom området ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter enligt artikel 4.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Förordning (2021:188).

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

2 §   /Upphör att gälla U:2022-02-01 genom förordning (2021:1296)./ I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns bestämmelser om att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet får överlämnas till kontrollorgan.
Förordning (2021:188).

3 §   Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska, i fråga om livsmedel, utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt 25 och 25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813). Förordning (2021:188).

4 §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Jordbruksverket ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, om inte något annat anges i andra stycket.

Länsstyrelserna ska utöva offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när kontrollen avser ekologisk produktion i fråga om foderföretag i primärproduktionen av foder. Förordning (2021:188).

4 §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ Jordbruksverket ska utöva offentlig kontroll och utföra sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller
   1. produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, om inte något annat anges i andra stycket,
   2. märkning av produkter och ämnen som godkänts för användning i ekologisk produktion, och
   3. insamlingssystem för matavfall som ska komposteras eller fermenteras och som godkänts för användning i ekologisk produktion.

Länsstyrelserna ska utöva offentlig kontroll och utföra sådan annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen när det gäller foderföretag i primärproduktionen av foder.
Förordning (2021:1296).

5 §   Konsumentverket ska utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga om marknadsföring.
Förordning (2021:188).

6 §   Har upphävts genom förordning (2017:1177).

Avgifter

7 §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första stycket. Förordning (2021:188).

7 §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut avgifter för sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som myndigheten har överlämnat till kontrollorganet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter om grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som avses i första stycket. Förordning (2021:1296).

8 §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av ansökan om godkännande av kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

8 §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om avgifter för sin tillsyn över de kontrollorgan som de har överlämnat uppgiften att utöva offentlig kontroll och annan offentlig kontroll till. Förordning (2021:1296).

9 §   I förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns bestämmelser om avgifter som

ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när kontrollen gäller ekologiskt foder.
Förordning (2021:188).

Sanktionsavgifter

10 §   Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska betalas med 0,5 procent av aktörens årsomsättning, dock lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.
Förordning (2020:485).

11 §   Livsmedelsverket och Jordbruksverket prövar frågor om sanktionsavgift inom sina ansvarsområden enligt 1 §.

12 §   Ett beslut om sanktionsavgift ska innehålla en upplysning om att avgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.

13 §   Den myndighet som beslutat om sanktionsavgift enligt 11 § ska efter delgivning av beslutet omgående sända en kopia av beslutet och av beviset om delgivning till Kammarkollegiet.
Motsvarande gäller om myndigheten upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska myndigheten genast underrätta Kammarkollegiet om detta.

14 §   Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § i förordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

15 §   Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har fått laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen fick laga kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om sanktionsavgift tills vidare inte får verkställas, eller om ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Uppgiftsskyldighet

16 §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska lämna de uppgifter till Livsmedelsverket och Jordbruksverket som behövs för att de ska kunna utföra sin tillsyn över kontrollorganen enligt 1 §.

16 §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ I förordning (EU) 2017/625 och förordning (EU) 2018/848 finns bestämmelser om skyldighet för kontrollorganen, de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna och de nationella ackrediteringsorganen att lämna uppgifter till varandra och till kommissionen.

I 1 kap. 44 a § förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder finns en bestämmelse om skyldighet för kontrollorganen att lämna uppgifter till en länsstyrelse. Förordning (2021:1296).

Skyldighet att offentliggöra uppgifter

16 a §    /Upphör att gälla U:2022-02-01/ Ett kontrollorgan ska på en webbplats offentliggöra
   1. det uppdaterade register som ska föras över aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 28.5 i rådets förordning (EG) nr 834/2007, och
   2. de certifikat som har lämnats till aktörer som organet kontrollerar, enligt artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007. Förordning (2017:271).

16 a §    /Träder i kraft I:2022-02-01/ Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska offentliggöra den förteckning över aktörer och aktörsgrupper som avses i artikel 34.6 i förordning (EU) 2018/848. Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Förordning (2021:1296).

Bemyndiganden

17 §   Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina ansvarsområden enligt 1 § meddela föreskrifter om
   1. undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,
   2. särskilda ekologiska produktionsregler,
   3. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas,
   4. skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att lämna uppgifter till en kontrollmyndighet,
   5. skyldighet för ett kontrollorgan att ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,
   6. skyldighet för ekologiska aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan, och
   7. verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk produktion, de EU-förordningar som anges i 1 § den lagen samt denna förordning. Förordning (2021:188).