Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Svensk författningssamling 2012:810

t.o.m. SFS 2017:845
SFS nr: 2012:810
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-11-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:845
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Universitetskanslersämbetet ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling. De uppgifter som Universitetskanslersämbetet ansvarar för rör
1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424),
2. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
3. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag.

Myndigheten har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 §/Upphör att gälla U:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom
1. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och
2. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och 15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

2 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet genom
1. granskning av kvalitetssäkringsarbete,
2. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
3. tematiska utvärderingar, och
4. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11, 12, 14 och 15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Myndigheten ska årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Granskning av effektivitet och uppföljning

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Granskning av effektivitet

3 §/Upphör att gälla U:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för
1. granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor,
2. uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde, och
3. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Tillsyn

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Uppföljning

4 § /Ny beteckning 6 § U:2017-09-01/ Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

4 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. I ansvaret ingår att
1. redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor,
2. följa och redovisa arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i relation till utbildningsutbudet, och
3. följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Chefsutveckling

5 § /Ny beteckning 7 § U:2017-09-01/ Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.

5 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Arbetets bedrivande

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Tillsyn

6 § /Ny beteckning 8 § U:2017-09-01/ Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

6 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Ledning

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Chefsutveckling

7 § /Ny beteckning 9 § U:2017-09-01/ Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan. Förordning (2017:845).

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Arbetets bedrivande

8 § /Ny beteckning 10 § U:2017-09-01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade.

8 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Organisation

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Ledning

9 § /Ny beteckning 11 § U:2017-09-01/ Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

9 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Anställningar och uppdrag

10 § /Ny beteckning 12 § U:2017-09-01/ Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2016:1050).

10 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Personalansvarsnämnd

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Organisation

11 § /Ny beteckning 13 § U:2017-09-01/ Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

11 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (2017:845).

/Rubriken upphör att gälla U:2017-09-01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Anställningar och uppdrag

12 § /Ny beteckning 14 § U:2017-09-01/ Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

12 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2017:845).

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Personalansvarsnämnd

13 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2017:845).

/Rubriken träder i kraft I:2017-09-01/

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §/Träder i kraft I:2017-09-01/ Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) Förordning (2017:845).