Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter

t.o.m. SFS 2019:218
SFS nr: 2012:208
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2012-04-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:218
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet. Förordning (2012:823).

1 a §   Myndigheten ska ingå serviceavtal med de myndigheter som regeringen bestämmer om att för dessa myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service.

Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.

Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.
Förordning (2019:218).

2 §   Myndigheten ska i sin verksamhet säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service.

Samverkan

3 §   Myndigheten ska kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar myndighetens tjänster i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.

3 a §   Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med. Förordning (2019:218).

Ledning

4 §   Myndigheten leds av en styrelse.

5 §   Styrelsen består av högst sju ledamöter.

Anställningar

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Om ett ärende i nämnden rör uppgifter som en arbetstagare har utfört med stöd av ett särskilt uppdragsavtal enligt 5 § lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service, ska nämnden innan den fattar beslut samråda med den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna. Förordning (2019:218).

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 §   Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i 1 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

Avhändande av allmänna handlingar

10 §   Myndigheten får i sådan verksamhet som anges i 1 a § avhända sig allmänna handlingar i enlighet med 12 § arkivlagen (1990:782) genom att överlämna dem till den myndighet som är avsedd mottagare av handlingen i fråga eller i vars verksamhet handlingen upprättats. Förordning (2019:218).


Övergångsbestämmelser

2012:823

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
Bestämmelsen i sin nya lydelse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2012.